English (en-GB)
Polish (PL)
English (en-GB)

How to become a member of the KZR RSP?

Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych jest dobrowolną i samorządną organizacją spółdzielczą, działającą na podstawie ustawy - Prawo spółdzielcze i innych ustaw oraz przyjętego przez siebie statutu.

Członkami Krajowego Związku mogą być:

 • rolnicze spółdzielnie produkcyjne, przetwórcze i usługowe,
 • inne spółdzielnie i jednostki pracujące na rzecz kompleksu żywnościowego i wsi,
 • wojewódzkie i regionalne związki rewizyjne, a także organizacje społeczne i gospodarcze zrzeszające wyżej wymienione jednostki spółdzielcze oraz rolników indywidualnych.

Krajowy Związek może zrzeszać również zgodnie z przepisami prawa podmioty zagraniczne, których zakres działalności odpowiada przedmiotowi działania Krajowego Związku.

Podstawą przyjęcia do Krajowego Związku jest złożenie przez zainteresowaną spółdzielnię lub inną jednostkę organizacyjną pisemnej deklaracji wraz z uchwałą walnego zgromadzenia spółdzielni, a w odniesieniu do innych jednostek lub organizacji - upoważnionego organu statutowego, potwierdzającą wolę przystąpienia do Krajowego Związku.

Członkostwo w Krajowym Związku powstaje z chwilą podjęcia przez Zarząd Związku uchwały w tej sprawie i wymaga wniesienia wpisowego w wysokości 300 zł w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków.

Jednym z podstawowych obowiązków członków Krajowego Związku jest okresowe wpłacanie składek na wykonywanie zadań statutowych Związku na zasadach i w wysokościach określanych corocznie w uchwałach Rady Krajowego Związku.

W 2013 r. obowiązuje uchwała Nr 208/2012 Rady Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych z dnia 18 grudnia 2012 r.

 

Członkowie Krajowego Związku mają prawo:

 • brać udział przez swych delegatów w obradach Zjazdu Delegatów, uczestniczyć w wyborach do organów Krajowego Związku oraz oceniać jego działalność,
 • korzystać z prowadzonej przez Krajowy Związek działalności statutowej na zasadach określonych przez Radę Krajowego Związku,
 • wnioskować o przeprowadzenie lustracji działalności spółdzielni,
 • zgłaszać wnioski, opinie i postulaty w sprawie działalności Krajowego Związku.

Ponadto terminowe regulowanie składek członkowskich upoważnia członków Krajowego Związku do:

 • bezpłatnego otrzymywania "Biuletynu Informacyjnego";
 • korzystania z ulg w uiszczaniu należności za lustrację;
 • korzystania z ulg w opłatach za udział w seminariach szkoleniowych;
 • korzystania z indywidualnych porad prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych, związanych z funkcjonowaniem spółdzielni;
 • bezpłatnego zamieszczania na stronie internetowej Krajowego Związku ofert i informacji dotyczących prowadzonej działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej;
 • korzystania w pierwszej kolejności z innych usług świadczonych przez Krajowy Związek.

Wzór deklaracji członkowskiej

Wzór uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni

About Us

Purposes and tasks of the KZR RSP, Members of the Council, Members of the Board

Documents

Statutes, programmes of activities, model resolutions and declarations

Members

How to become a member of the KZR RSP, resolutions, regulations, list of members of the KZR RSP

Lustration

Resolutions of the general assembly of the CSRC, Code of Ethics of the Lustrator

Publications

Information on the Information Bulletin, tables of contents, other publications

Regulations

Acts, regulations, implementing provisions