English (en-GB)
Polish (PL)
English (en-GB)

UCHWAŁA ZARZĄDU 123/2020 W SPRAWIE PRZYJĘCIA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH (2)

UCHWAŁA Nr 123/2020 Zarządu Krajowego Związku RewizyjnegoRolniczych Spółdzielni Produkcyjnych z dnia 16 września 2020 r.

 

UCHWAŁA Nr 123/2020

Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

z dnia 16 września 2020 r.

 

w sprawie:  przyjęcia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych.

 

 

      Na podstawie § 29 pkt 1 Statutu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uchwala, co następuje:

§ 1

      Wprowadza się do stosowania w Krajowym Związku Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych  „Politykę bezpieczeństwa danych osobowych” wraz z załącznikami, które stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2     

            Upoważnia się Prezesa Zarządu do podejmowania czynności i podpisywania dokumentów wynikających z postanowień „Polityki”, o której mowa w § 1.

 § 3

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

              Prezes Zarządu                                Zastępca Prezesa Zarządu                   Wiceprezes Zarządu

        /-/ Krzysztof Kokoszkiewicz                            /-/ Leszek Sułek                          /-/ Stefan Kaszubski 

 

Załączniki:

 1. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych - PDF 

 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dla członków organów związku - PDF

 3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dla kontrahentów – prelegentów/lustratorów/świadczeniobiorców - PDF

 4. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dla uczestników seminariów - PDF

 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dla kandydatów na pracowników - PDF 

 6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - dla pracowników i zleceniobiorców - PDF  

About Us

Purposes and tasks of the KZR RSP, Members of the Council, Members of the Board

Documents

Statutes, programmes of activities, model resolutions and declarations

Members

How to become a member of the KZR RSP, resolutions, regulations, list of members of the KZR RSP

Lustration

Resolutions of the general assembly of the CSRC, Code of Ethics of the Lustrator

Publications

Information on the Information Bulletin, tables of contents, other publications

Regulations

Acts, regulations, implementing provisions