English (en-GB)
Polish (PL)
English (en-GB)

UCHWAŁA W SPRAWIE ZASAD FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ PRZEZ ORGANIZACJE SPÓŁDZIELCZE W LATACH 2017-2020 (2)

Uchwała nr 13/2016

VI Kongresu Spółdzielczości

z dnia 13 grudnia 2016 r.

w sprawie  zasad finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej przez organizacje spółdzielcze w latach 2017-2020

VI Kongres Spółdzielczości - na podstawie art. 258a ustawy z dnia 16 września 1982r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 21 z dnia 2016.01.07) - uchwala co następuje:

  1. Działalność Krajowej Rady Spółdzielczej w latach 2017-2020 finansowana będzie ze składek organizacji spółdzielczych (spółdzielni i związków spółdzielczych) w wysokości 550 zł. rocznie.

  2. Wysokość składki może być podwyższona decyzją Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej.

  3. Składki organizacje spółdzielcze przekazują do Krajowej Rady Spółdzielczej w wymiarze rocznym do dnia 15 lutego każdego roku.

  4. Składki, o których mowa w pkt.1 stanowią w organizacjach spółdzielczych koszt uzyskania przychodu do wysokości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 30, poz.290) w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej tj. do kwoty 360,00 zł.

  5. W przypadku organizacji spółdzielczych powstałych w trakcie roku kalendarzowego, wysokość składki nalicza się od 1 stycznia następnego roku.

  6. Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej może na wniosek organizacji spółdzielczej podjąć decyzję o zawieszeniu bądź odroczeniu płacenia składek - po zasięgnięciu opinii Komisji Rewizyjnej Krajowej Rady Spółdzielczej.

  7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Sekretarz

VI Kongresu Spółdzielczości

/-/ Mieczysław Grodzki

Przewodniczący

VI Kongresu Spółdzielczości

/-/ Jerzy Nizioł

About Us

Purposes and tasks of the KZR RSP, Members of the Council, Members of the Board

Documents

Statutes, programmes of activities, model resolutions and declarations

Members

How to become a member of the KZR RSP, resolutions, regulations, list of members of the KZR RSP

Lustration

Resolutions of the general assembly of the CSRC, Code of Ethics of the Lustrator

Publications

Information on the Information Bulletin, tables of contents, other publications

Regulations

Acts, regulations, implementing provisions