English (en-GB)
Polish (PL)
English (en-GB)

Uchwała Nr 332/2020 Rady KZRRSP z dnia 16 września 2020 r. w sprawie lustracji przeprowadzanych przez Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych (2)

 

UCHWAŁA Nr 332/2020

Rady Krajowego Związku Rewizyjnego

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

z dnia 16 września 2020 r.

 

w sprawie:  lustracji przeprowadzanych przez Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

 

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji czynności lustracyjnych i określenia zasad ich przeprowadzania w spółdzielniach, działając na podstawie:

–    art.91–93 oraz art. 240 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 275, z późn. zm.);

–    § 2 uchwały Nr 10/2020 z dnia 7.07.2020 r. Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie przyjęcia „Trybu i zasad przeprowadzania lustracji organizacji spółdzielczych” (Monitor Spółdzielczy z 2020 r. Nr 4, poz. 7);

–    § 32–37 statutu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP, zwanego dalej „Krajowym Związkiem”,

uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Podstawą organizacji działalności lustracyjnej Krajowego Związku jest Plan lustracji, sporządzany corocznie przez Zarząd w porozumieniu ze spółdzielniami, który stanowi załącznik do „Planu działań oraz preliminarza przychodów i wydatków Krajowego Związku”, zatwierdzanego przez Radę na dany rok kalendarzowy.
 2. Ocenę wykonania Planu lustracji Zarząd przedstawia w rocznym sprawozdaniu z działalności Krajowego Związku.  

§ 2

 1. Podstawowym zadaniem lustracji przeprowadzanych przez Krajowy Związek jest obiektywne zbadanie działalności danej spółdzielni – na użytek jej członków i organów statutowych oraz udzielanie pomocy organizacyjnej i instruktażowej tym organom w prawidłowym zarządzaniu i kierowaniu spółdzielnią.
 2. Cel wymieniony w ust. 1 jest realizowany poprzez zbadanie działalności spółdzielni w zakresie:
 3. a) legalności – tj. zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa, statutu, regulaminami i uchwałami organów statutowych spółdzielni;
 4. b) gospodarności – tj. celowego i oszczędnego dysponowania środkami na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni oraz wykazywanej należytej dbałości o właściwe zabezpieczenie i wykorzystanie majątku;
 5. c) rzetelności – tj. dokumentowania czynności zgodnie ze stanem rzeczywistym.
 6. Każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy (3) lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji – corocznie, poddawać się badaniu lustracyjnemu.
 7. Spółdzielnia może wystąpić w każdym czasie o przeprowadzenie lustracji całości lub części jej działalności albo tylko określonych zagadnień.
 8. Lustracja spółdzielni może być przeprowadzona jako:
 9. a) pełna – polegająca na badaniu lustracyjnym całokształtu działalności spółdzielni;
 10. b) częściowa – polegająca na badaniu lustracyjnym części działalności spółdzielni, na podstawie wystąpień organów spółdzielni do Krajowego Związku;
 11. c) określonych zagadnień.
 12. Lustracja pełna działalności spółdzielni, o której mowa w ust. 5 pkt a, obejmuje okres od poprzedniej lustracji.
 13. Roczne sprawozdania finansowe spółdzielni podlegają badaniu pod względem jego prawidłowości i rzetelności. Uchwałę w tym zakresie podejmuje rada nadzorcza (komisja rewizyjna), która może zobowiązać zarząd do zlecenia tego badania Krajowemu Związkowi w trybie lustracji problemowej.
 14. Badanie sprawozdania finansowego w trybie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy spółdzielni, które nie spełniają warunków określonych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 351, z późn. zm.).

§ 3

 1. Lustracja spółdzielni zrzeszonych w Krajowym Związku jest przeprowadzana na zasadach określonych w § 32 – 37 statutu Krajowego Związku oraz przyjętego na podstawie uchwały nr 10/2020 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 7 lipca 2020 r. „Trybu i zasad przeprowadzania lustracji organizacji spółdzielczych „.
 2. Tryb i zasady, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
 3. Krajowy Związek może również przeprowadzać lustracje w spółdzielniach niezrzeszonych.
 4. Lustracja, o której mowa w ust. 3, przeprowadzana jest na wniosek spółdzielni oraz w trybie określonym w ust. 1.
 5. Podstawą rozpoczęcia czynności lustracyjnych jest umowa zawarta pomiędzy spółdzielnią a Krajowym Związkiem. 

§ 4

 1. Lustracje spółdzielni w imieniu Krajowego Związku mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia lustracyjne nadane przez Krajową (poprzednio – Naczelną) Radę Spółdzielczą.
 2. Osoby, o których mowa w ust. 1, powinny:
 3. a) spełniać kryteria kwalifikacyjne określone w uchwale nr 21/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie nadawania uprawnień lustracyjnych i szkolenia lustratorów (Monitor Spółdzielczy z 2018 r. Nr 6, poz. 38);
 4. b) kierować się w trakcie wykonywania czynności lustracyjnych zasadami i normami postępowania określonymi w Kodeksie Etyki Lustratora, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 10/2010 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 1 lipca 2010 w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Lustratora (Monitor Spółdzielczy z 2010 r. Nr 3, poz. 7).
 5. Do przeprowadzania lustracji nie wyznacza się osób powiązanych z lustrowaną spółdzielnią umowami zlecenia lub umowami o dzieło przez ostatnie pięć (5) lat.
 6. Lustrator nie może przeprowadzać lustracji spółdzielni, w której:
 7. a) jest członkiem lustrowanej spółdzielni;
 8. b) był zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub wykonywał pracę jako członek spółdzielni przez ostatnie pięć (5) lat;
 9. c) pełnił funkcję członka organu samorządowego przez ostatnie trzy (3) lata;
 10. d) jest współmałżonkiem, względnie krewnym w linii prostej osoby zajmującej kierownicze stanowisko w spółdzielni.
 11. Lustrator nie może wykonywać czynności lustracyjnych przeprowadzanych bezpośrednio w trzech (3) następujących po sobie badaniach lustracyjnych w tej samej spółdzielni, przy czym nie dotyczy to lustracji przeprowadzanych w spółdzielniach w likwidacji.
 12. Lustrator może przystąpić do czynności lustracyjnych w danej spółdzielni po uzyskaniu upoważnienia, wydanego zgodnie z zasadą reprezentacji obowiązującej dla Krajowego Związku
 13. Przed wydaniem upoważnienia, o którym mowa w ust. 6, konieczne jest złożenie przez lustratora pisemnego oświadczenia o jego niezależności od lustrowanej spółdzielni według wzoru określonego przez Krajowy Związek. Oświadczenie zawiera w szczególności deklaracje lustratora o braku istnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszej uchwały oraz o wypełnieniu obowiązku odbycia szkoleń organizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą lub związek rewizyjny, zgodnie z uchwałą nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego KRS z dnia 18 grudnia 2018 r. (Monitor Spółdzielczy z 2018 r. nr 6 poz. 38).
 14. Krajowy Związek może zatrudniać lustratorów stosownie do swoich potrzeb na podstawie umowy o dzieło lub na podstawie stosunku pracy. Dla współpracujących z Krajowym Związkiem lustratorów prowadzi się specjalny rejestr.

§ 5

 1. Lustracja spółdzielni jest odpłatna.
 2. Odpłatność za lustrację ustala się zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd w drodze stosownej uchwały, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały.
 3. Wysokość należności za przeprowadzenie lustracji uzgadniana jest przez Krajowy Związek ze spółdzielnią zlecającą lustrację w umowie, o której mowa w § 3 ust. 5, określającej zakres czynności lustracyjnych, termin ich wykonania i zasady odpłatności.
 4. Odpłatność za lustrację może być zmieniona, jeżeli w trakcie czynności lustracyjnych strony dojdą do wniosku, iż czasochłonność i zakres lustracji muszą być powiększone. Na tę okoliczność strony podpisują aneks do zawartej umowy.
 5. Z przychodów uzyskiwanych z odpłatności, o których mowa w ust. 2–4, Krajowy Związek pokrywa część kosztów działalności statutowej, a w szczególności koszty działalności lustracyjnej, w tym wynagrodzenia za pracę lustratorów oraz szkoleń i doradztwa prowadzonego w wyniku wniosków wynikających z lustracji przeprowadzanych w spółdzielniach.
 6. Spółdzielnie zrzeszone w Krajowym Związku mają prawo do ulgi w odpłatności za lustrację pełną, w wysokości 20 % kwoty należnej Krajowemu Związkowi po potrąceniu kosztów pracy lustratora, jeżeli posiadają uregulowane składki członkowskie:
 7. a) za trzy (3) lata poprzedzające – jeżeli lustracja przeprowadzana jest w I półroczu danego roku lub
 8. b) za rok, w którym przeprowadzana jest lustracja oraz dwa (2) lata poprzednie.
 9. W stosunku do spółdzielni zrzeszonych w Krajowym Związku i korzystających z ulgi, o której mowa w ust. 6, ostateczna wysokość odpłatności za lustrację zostaje uwidoczniona w fakturze wystawionej przez Krajowy Związek.

§ 6

 1. Wynikiem lustracji jest sporządzenie protokołu, w terminie 14 dni po zakończeniu badań lustracyjnych i podpisanie go przez lustratora oraz zarząd spółdzielni.
 2. Lustrator przedstawia wyniki lustracji i wnioski z niej wynikające na wspólnym posiedzeniu rady nadzorczej (komisji rewizyjnej) i zarządu spółdzielni, w terminie ustalonym w trybie roboczym.
 3. Jeden egzemplarz protokołu, wraz z projektem syntezy ustaleń lustracyjnych oraz wniosków polustracyjnych, lustrator przekazuje do Krajowego Związku – w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.
 4. Zarząd Krajowego Związku, na podstawie protokołu lustracji, sporządza i przekazuje zarządowi (likwidatorowi) i radzie nadzorczej (komisji rewizyjnej) zlustrowanej spółdzielni, wnioski polustracyjne – w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu lustracji.

§ 7

 1. Z dniem 31 grudnia 2020 r. traci moc uchwała nr 180/2010 Rady Krajowego Związku z dnia 18 października 2010 r. w sprawie lustracji prowadzonej przez Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady        Z-ca Przewodniczącego Rady               Przewodniczący Rady

/-/ Władysław Kołodziej                           /-/Franciszek Miśków                        /-/Andrzej Przebierowski

 

Załącznik  do uchwały - "Tryb i Zasady Przeprowadzania Lustracji Organizacji Spółdzielczych" - plik w formacie PDF otwórz

 

 

About Us

Purposes and tasks of the KZR RSP, Members of the Council, Members of the Board

Documents

Statutes, programmes of activities, model resolutions and declarations

Members

How to become a member of the KZR RSP, resolutions, regulations, list of members of the KZR RSP

Lustration

Resolutions of the general assembly of the CSRC, Code of Ethics of the Lustrator

Publications

Information on the Information Bulletin, tables of contents, other publications

Regulations

Acts, regulations, implementing provisions