Strona wykorzystuje pliki cookies, w celu realizacji usług oraz w celach statystycznych . W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
top header
Dziś jest 22.10.2019
drukuj

Aktualności

STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2019 R. ORAZ WYSOKOŚĆ ZALICZEK

     30 września 2019 r. Europejski Bank Centralny ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym są przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2019 r. Kurs ten wynosi 4,3782 złotych za 1 euro i jest wyższy od kursu obowiązującego w 2018 r. o 0,1008 zł/1 euro. W związku z powyższym w dniu 7.10.2019 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia określające stawki płatności bezpośrednich za 2019 r.

     Rozporządzenia opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw z 2019 r. pod poz.: 1957-1959; 1962-1964 oraz 1970 i wchodzą w życie z dniem 16.10.2019 r.

Stawki płatności bezpośrednich za 2019 r. wynoszą:

1)  jednolita płatność obszarowa (JPO) - 471,64 zł/ha (w 2018 r. - 459,19 zł/ha);

2)  stawka płatności dodatkowej - 184,98 zł/ha - płatność max. do 27 ha na gospodarstwo (w 2018 r. - 178,01 zł/ha);

3)  stawka płatności za zazielenienie - 316,54 zł/ha (w 2018 r. - 308,18 zł/ha);

4)  stawka płatności dla młodego rolnika - 165,10 zł/ha - płatna dodatkowo do 50 ha (w 2018 r. - 175,22 zł/ha);

5)  stawki płatności związane do zwierząt:

a)  płatność do bydła - 302,77 zł/szt. - płatność do 30 szt. (w 2018 r. - 293,04 zł/ha),

b)  płatność do krów - 387,29 zł/szt. - płatność do 30 szt. samic (w 2018 r. - 373,70 zł/ha),

c)  płatność do owiec - 104,08 zł/szt. samicy (w 2018 r. - 101,39 zł/szt.),

d)  płatność do kóz - 51,95 zł/szt. samicy (w 2018 r. - 54,78 zł/szt.);

6)  stawki płatności związanych do powierzchni upraw:

a)  do chmielu - 2.054,33 zł/ha (w 2018 r. - 2.129,87 zł/ha),

b)  do roślin strączkowych na ziarno:

765,80 zł/ha - do powierzchni nieprzekraczającej 75 ha (w 2018 r. - 721,04 zł),

-  382,90 zł/ha - do powierzchni przekraczającej 75 ha (w 2018 r. - 360,52 zł);

c)  roślin pastewnych - 463,71 zł/ha(w 2018 r. - 438,71 zł),

d)  do ziemniaków skrobiowych - 1.110,09 zł/ha (w 2018 r. - 1.065,89 zł/ha),

e)  do buraków cukrowych - 1.524,18 zł/ha (w 2018 r. - 1.495,63 zł/ha),

f)  do pomidorów - 2.250,81 zł/ha (w 2018 r. - 3.320,78 zł/ha),

g)  do truskawek - 1.136,95 zł/ha (w 2018 r. - 1.054,35 zł/ha),

h)  do lnu - 569,14 zł/ha (w 2018 r. - 486,12 zł/ha),

i)   do konopi włóknistych - 135,44 zł/ha (w 2018 r. - 235,26 zł/ha);

7)  płatności niezwiązane do tytoniu: 3,28 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia (w 2018 r. - 3,50 zł/kg) oraz 2,31 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia (w 2018 r. - 2,46 zł/kg).

    Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, płatności bezpośrednie wypłacane są w okresie od dnia 1 grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca następującego roku kalendarzowego, tj. od 1.12.2019 r. do 30.06.2020 r. Niemniej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Roz woju Wsi z 3.10.2019 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2019 r. (Dz. U. poz. 1934) rozpoczęcie wypłat płatności, w formie zaliczek nastąpi w terminie wcześniejszym, tj. od 16 października 2019 r. Przyznawane one będą z urzędu (nie jest potrzebny dodatkowy wniosek), na terytorium całego kraju.  Zaliczki wypłacane będą w wysokości 70% stawki danej płatności bezpośredniej (w roku 2018 wynosiły one 50%)oraz:

-  obszaru stwierdzonego w ramach kontroli administracyjnej jako spełniający warunki do przyznania danej płatności albo

-   liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli administracyjnej jako spełniające warunki do przyznania danej płatności.

    Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada 2019 r. Warunkiem przyznania zaliczki jest zakończenie kontroli administracyjnej, uwzględniającej także wyniki z kontroli na miejscu.

   Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3.10.2019 r w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010 za 2019 r. (Dz.U. poz. 1941) od 16 października 2019 r. będą wypłacane zaliczki podmiotowi, który w 2019 r. złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach:

1. poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zielonych" - wysokość zaliczki stanowi iloczyn 85%stawki danej pomocy finansowej (w 2018 r. - 70%) oraz obszaru stwierdzonego w ramach przeprowadzonej kontroli administracyjnej jako spełniający warunki do przyznania danej pomocy finansowej;

2.   działań objętych PROW 2014-2020:

-  "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne",

-  "Rolnictwo ekologiczne",

-  "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi i innymi szczególnymi ograniczeniami".

Wysokość zaliczki stanowi iloczyn 85%stawki pomocy finansowej w ramach tego działania (w 2018 r. - 70%) oraz

a) obszaru stwierdzonego w ramach kontroli jako spełniający warunki do przyznania tej pomocy albo

b) liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli jako spełniające warunki do przyznania tej pomocy.

16.10.2019 r.

SZKOLENIE DOKSZTAŁCAJĄCE DLA LUSTRATORÓW

Realizując postanowienia zawarte w uchwale Nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 19.12.2018 r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych lustratorów, szkolenia lustratorów oraz nadawania i pozbawiania uprawnień lustratora (Monitor Spółdzielczy z 2018 r. Nr 6 poz. 38), a także działając zgodnie z przyjętym trybem dokształcania lustratorów w latach 2019-2020, uprzejmie informujemy, że Krajowy Związek Rewizyjny RSP, we współpracy z Regionalnymi Związkami Rewizyjnymi RSP organizuje w dniach 22-23 października 2019 r. w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Warszawie-Miedzeszynie, ul. Odrębna 4, 04-867 Warszawa okresowe szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe lustratorów.

Szczegółowe informacje dotyczące programu szkolenia, spraw organizacyjnych i odpłatności za ww. szkolenie zostaną przesłane bezpośrednio do poszczególnych związków spółdzielczych i lustratorów współpracujących z Krajowym Związkiem Rewizyjnym RSP - drogą elektroniczną (e-mail) lub pocztową.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

12 września 2019 r.

PATRONAT NARODOWY PREZYDENTA RP NAD UROCZYSTOŚCIAMI DOŻYNKOWYMI

W szczególnym czasie Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent Andrzej Duda objął Patronat Narodowy w Stulecie Odzyskania Niepodległości nad uroczystościami dożynkowymi organizowanymi w 2019 roku na terenie całego kraju.

Poprzez ten wyjątkowy patronat nad tradycyjnym dziękczynieniem za plony Prezydent RP pragnie wyrazić w imieniu państwa polskiego i narodu głęboki szacunek i wdzięczność rolnikom za ich pracę oraz uhonorować polskich chłopów i działaczy ruchu ludowego, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o niepodległą Polskę.

Andrzej Duda pragnie również oddać hołd mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę, odwagę i ofiarność podczas II wojny światowej, kiedy w mundurach polskiej armii, w partyzantce i w podziemnej konspiracji walczyli o najważniejsze narodowe wartości i kiedy byli poddawani bestialskim represjom, wywożeniu do obozów koncentracyjnych, kiedy ginęli z rąk niemieckich i sowieckich okupantów. Wyrazem tego hołdu jest też ustanowiony w minionym roku i obchodzony 12 lipca Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

Zapraszamy wszystkich organizatorów uroczystości do włączenia się w Dożynki w 2019 roku pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Przesłanie Prezydenta do uczestników uroczystości dożynkowych w roku 2019 - do pobrania tutaj.

Informacje o organizowanych przez Państwa obchodach prosimy przekazywać pocztą elektroniczną do Kancelarii Prezydenta RP na adres: listy@prezydent.pl lub listem tradycyjnym na adres: ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa. Miejscowości, w których będą odbywać się dożynki zostaną zaznaczone na stronie internetowej www.prezydent.pl

Źródło

Prezydent.pl

OD 1.08.2019 r. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO

   Przypominamy, ze zgodnie z przepisami ustawy z 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.), w terminie od 1 sierpnia do 2 września 2019 r. producenci rolni mogą składać wnioski o dopłatę do paliwa rolniczego zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 r.

   Wnioski należy składać do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na formularzu, którego wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20.12.2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466).

   Przypominamy, że stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. została określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27.11.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2313) i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju, natomiast limit dopłaty wynosi:

- 100,00 zł do 1 ha użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego określonych w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na 1.02.2019 r. oraz

- 30,00 zł do 1 DJP (dużej jednostki przeliczeniowej) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, według stanu na 31.12.2018 r.

   Do wniosku należy załączyć faktury albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego. W przypadku ubiegających się także o zwrot podatku w odniesieniu do bydła - dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w ich posiadaniu. Obowiązek złożenia dokumentu wydanego przez ARiMR nie dotyczy tych producentów, którzy złożyli go podczas pierwszego terminu składania wniosku o dopłatę, tj. od 1.02. do 1.04.2019 r.

    Wypłata należnych dopłat powinna nastąpić w terminie 1-31 października 2019 r.

5 sierpnia 2019 r.

SEMINARIA KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO RSP W II półroczu 2019 r.

Informujemy, że zgodnie z przyjętym planem działalności szkoleniowej na II półrocze 2019 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP organizuje we wrześniu i w październiku br. kolejne 3-dniowe seminaria dla prezesów zarządów i głównych księgowych rolniczych spółdzielni produkcyjnych w następujących terminach:

  • 3-5.09.2019 r. - w DWORZE PRAWDZIC Resort & Conference w Gdańsku (Jelitkowo), ul. Piastowska 198, 80-341 Gdańsk (woj. pomorskie) - dla RSP z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego oraz części województwa mazowieckiego i wielkopolskiego;

  • 1-3.10.2019 r. - w Centrum Biznesowym & SPA NOWA BOCHNIA, ul. Poniatowskiego 24, 32-700 Bochnia (woj. małopolskie) - dla RSP z województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego oraz części województwa mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Szczegółowe informacje dotyczące programu szkoleniowego, spraw programowo-organizacyjnych i odpłatności za ww. seminaria zostaną przesłane bezpośrednio do poszczególnych spółdzielni i związków spółdzielczych - drogą elektroniczną.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

24.06.2019

OFERTA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH KRAJOWEGO ZWIĄZKU

Informujemy, że Krajowy Związek Rewizyjny RSP dysponuje następującymi materiałami przydatnymi w bieżącej działalności spółdzielni:

1.  Projekt statutu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (zawiera przykładowe statuty z Radą Nadzorczą / Komisją Rewizyjną i bez Rady Nadzorczej / Komisji Rewizyjnej),

2.   Wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem organów statutowych Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (zawiera przykładowe regulaminy Zarządu i Rady Nadzorczej),

3.   Instrukcja w sprawie postępowania rolniczej spółdzielni produkcyjnej przy wykluczaniu i wykreślaniu członków oraz innych powodów ustania członkostwa,

4.   Dochodzenie roszczeń o zapłatę należności w postępowaniach uproszczonym i upominawczym wraz z podstawowymi zagadnieniami z zakresu postępowania egzekucyjnego.

5.   Nowe zasady ochrony danych osobowych (RODO) i wdrożenie ich w Rolniczych Spółdzielniach produkcyjnych (zawiera Politykę przetwarzania danych osobowych w RSP oraz wzory dokumentów).  

6.   Stosowanie przepisów Kodeksu pracy do członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz Organizacja i przebieg Walnego Zgromadzenia  w praktyce rolniczej spółdzielni produkcyjnej.

Cena powyższych materiałów wynosi 60 zł/szt. (z VAT i kosztami wysyłki).

Osoby zainteresowane nabyciem ww. materiałów prosimy o składanie do Krajowego Związku Rewizyjnego RSP zamówienia drogą pocztową lub elektroniczną na adres: kzrrsp@kzrrsp.pl z podaniem tytułu materiału i ilości zamawianych egzemplarzy oraz danych niezbędnych do sporządzenia faktury, którą otrzymacie Państwo wraz z materiałem.

WYPALANIE TRAW GROZI UTRATĄ DOPŁAT

    Wraz z nadejściem wiosny rozpoczął się sezon na wypalanie traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Jest to proceder, który w znacznym stopniu obniża wartość plonów, jest zabójczy dla przyrody i niebezpieczny dla człowieka.

    Praktyka wypalania traw wiosną spowodowana jest pokutującym od wieków błędnym przekonaniem, jakoby prowadziła ona do użyźnienia gleby. Ma to przynieść bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym większe korzyści ekonomiczne dla rolnika. Nic bardziej błędnego. Badania naukowe wskazują jednoznacznie, iż nawet jednorazowe wypalenie trawy może spowodować obniżeniem wartości plonów od 5 do 8%. Podczas pożaru temperatura gleby podnosi się do ok. 1000 st. C., co skutkuje śmiercią żyjących w niej zwierząt, zniszczeniem warstwy próchnicy oraz mikroorganizmów odpowiadających za równowagę biologiczną. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do plonów sprzed pożaru.

    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak co roku apeluje o zaprzestanie wiosennego wypalania traw. Ostrzega, że za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) oraz ustawy z 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.), które zabraniają wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych, grożą wysokie kary.

    Za takiego rodzaju wykroczenie Kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość może wynieść 5.000 zł. Jeśli jednak w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie zdrowia lub życia wielu osób albo mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca - zgodnie z przepisami Kodeksu karnego - podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

    Oprócz sankcji karnych za wypalanie traw grożą również dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych to jeden z warunków, który zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020. Brak ich przestrzegania może doprowadzić do zmniejszenia płatności o minimum 5%. To oznacza, że o tyle mogą być pomniejszone wszystkie płatności bezpośrednie, jeśli rolnikowi udowodni się, że wypalał trawy na którymkolwiek z posiadanych przez niego gruntów, tj. jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa, płatność dobrowolna związana z produkcją, a także z PROW 2014-2020 płatności rolnośrodowiskowe, płatność ekologiczna, płatność ONW oraz pomoc na zalesianie gruntów rolnych. Surowszą karę poniesie rolnik w przypadku, gdy świadomie wypala grunty rolne. Wówczas całkowita kwota należnych mu płatności może być obniżona nawet o 25%, a w skrajnych przypadkach, np. stwierdzenia rozległego i dotkliwego w skutkach wypalania traw, torfowisk, ARiMR może pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.

POSIEDZENIE RADY I ZARZĄDU KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO RSP

    W dniu 18.12.2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

    Tematyka posiedzenia dotyczyła głównie spraw wewnątrzorganizacyjnych i obejmowała m.in. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wysokości oraz trybu i terminu wnoszenia składek członkowskich za 2019 r., zapoznanie się z informacją Zarządu o wynikach ekonomiczno-finansowych za 11 miesięcy br. i przewidywanym wykonaniu planu na koniec 2018 r. Rozpatrzono także pismo Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie przystąpienia do COGECA, a także propozycję przystąpienia Krajowego Związku do zawartego porozumienia o współpracy pomiędzy Federacją Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych a Polskim Towarzystwem Rolniczym.

Dokonano również podsumowania XVIII Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w 2017 r.

    W pierwszej części posiedzenia, poświęconej sprawom wewnątrzorganizacyjnym podjęto m.in. uchwałę w sprawie wysokości oraz trybu i terminu wnoszenia składek za 2019 r.

    Rada postanowiła podnieść składki o 10% w stosunku do wysokości obowiązującej w latach 2013-2018.

Pełna treść uchwały nr 310/2018 dotycząca składek na 2019 r. - kliknij tutaj

    W dalszej części posiedzenia rozpatrzono pismo Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie przystąpienia do COGECA.

Członkowie Rady i Zarządu przyjęli w tej sprawie stanowisko, które jest dostępne - tutaj

    Rozpatrzono również propozycję przystąpienia Krajowego Związku Rewizyjnego RSP do porozumienia zawartego między Federacją Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych a Polskim Towarzystwem Rolniczym.

    Członkowie Rady opowiedzieli się za potrzebą kontynuowania współpracy z ww. organizacjami i przygotowaniem oddzielnego projektu porozumienia celem podpisania jego w 2019 r.

    W końcowej części posiedzenia Członkowie Rady zapoznali się także z informacją Zarządu o wynikach ekonomiczno-finansowych za 11 miesięcy br. i przewidywanym wykonaniu planu na koniec 2018 r.

W odrębnej części posiedzenia dokonano uroczystego podsumowania XVIII Edycji Rankingu ,,100 najlepszych Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w 2017 r." organizowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy przy współudziale Krajowego Związku Rewizyjnego RSP i Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Miesięcznika Spółdzielczego "Tęcza Polska". W uroczystości uczestniczyli m.in.: Zbigniew AJCHLER - Poseł na Sejm RP, członek Rady Krajowego Związku, Prezes Zarządu RSP Lubosina i RSP Zdrowie Izdebno (woj. wielkopolskie); Mieczysław GRODZKI - Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej; przedstawiciele Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego z prof. dr hab. Andrzejem KOWALSKIM - Dyrektorem Instytutu na czele; przedstawiciele Miesięcznika "Tęcza Polska" oraz przedstawiciele Spółdzielni wyróżnionych w XVIII Edycji Rankingu RSP za 2017 r. 

Prezes Zarządu - Jacek Staciwa dokonał ogólnego podsumowania XVIII Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za 2017 r., a mgr inż. Marcin Adamski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przedstawił metodologię badań rankingowych oraz wnioski wypływające z tych badań.

Laureatom pierwszych 10 miejsc wręczono puchary i listy gratulacyjne. Wyróżnienia otrzymały:

- za I miejsce -            Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Lubosinie (woj. wielkopolskie) - puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej;

- za II miejsce -           Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Hopkie (woj. lubelskie) - puchar od Rady i Zarządu KZR RSP;

- za III miejsce -         Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Bądecz (woj. wielkopolskie) - puchar od Rady i Zarządu KZR RSP.

    Za zajęcie miejsc od IV do X - pamiątkowe grawertony i listy gratulacyjne od Rady i Zarządu KZR RSP otrzymały:

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzywej (woj. podlaskie),

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Dorożki (woj. podlaskie),

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Gierałcicach (woj. opolskie),

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wietlin III (woj. podkarpackie),

Spółdzielnia Produkcji Rolniczej Żurawce II (woj. lubelskie),

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna WOLNOŚĆ Gnojewo (woj. pomorskie),

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kazin (woj. kujawsko-pomorskie).

    Wręczenia pucharów i listów gratulacyjnych dokonali: prof. dr hab. Andrzej KOWALSKI - IERiGŻ-PIB, dr Mieczysław GRODZKI - Prezes Zarządu KRS oraz Andrzej PRZEBIEROWSKI - Przewodniczący Rady i Jacek STACIWA - Prezes Zarządu Krajowego Związku.

    Wyróżnionym Spółdzielniom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w następnych edycjach Rankingu RSP oraz w innych rywalizacjach krajowych i regionalnych.

    Szczegółowe wyniki XVIII Edycji Rankingu za 2017 r. podajemy w zakładce Ranking RSP.

   Szerzej o posiedzeniu Rady i Zarządu poinformujemy w najbliższym numerze "Biuletynu Informacyjnego" nr 6/2018.

STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2018 R.

       Europejski Bank Centralny w dniu 28 września 2018 r. ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym są przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2018 r. Kurs ten wynosi 4,2774 złotych za 1 euro i jest niższy od kursu obowiązującego w 2017 r. o 0,0268 zł/1 euro. W związku z powyższym w dniu 11.10.2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia określające stawki płatności bezpośrednich za 2018 r.

Rozporządzenia opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw z 2018 r. pod poz.:1959-1961; 1963-1966 i wchodzą w życie z dniem 16.10.2018 r.

Stawki płatności bezpośrednich za 2018 r. wynoszą:

1)  jednolita płatność obszarowa (JPO) - 459,19 zł/ha (w 2017 r. - 461,55 zł/ha);

2)  stawka płatności dodatkowej - 178,01 zł/ha - płatność max. do 27 ha na gospodarstwo (w 2017 r. - 177,02 zł/ha);

3)  stawka płatności za zazielenienie - 308,18 zł/ha (w 2017 r. - 309,77 zł/ha);

4)  stawka płatności dla młodego rolnika - 175,62 zł/ha - płatna dodatkowo do 50 ha (w 2017 r. - 214,82 zł/ha);

5)  stawki płatności związane do zwierząt:

     a)  płatność do bydła - 293,04 zł/szt. - płatność do 30 szt. (w 2017 r. - 291,03 zł/ha),

     b)  płatność do krów - 373,70 zł/szt. - płatność do 30 szt. samic (w 2017 r. - 371,46 zł/ha),

     c)  płatność do owiec - 101,39 zł/szt. samicy (w 2017 r. - 101,85 zł/szt.),

     d)  płatność do kóz - 54,78 zł/szt. samicy (w 2017 r. - 60,08 zł/szt.);

6)  stawki płatności związanych do powierzchni upraw:

     a)  do chmielu - 2.129,87 zł/ha (w 2017 r. - 2.198,06 zł/ha),

     b)  do roślin strączkowych na ziarno:

       -  721,04 zł/ha - do powierzchni nieprzekraczającej 75 ha (w 2017 r. - 606,52 zł),

       -  360,52 zł/ha - do powierzchni przekraczającej 75 ha (w 2017 r. - 303,26 zł);

    c)  roślin pastewnych - 438,71 zł/ha (w 2017 r. ? 386,46 zł),

    d)  do ziemniaków skrobiowych - 1.065,89 zł/ha (w 2017 r. - 1.163,02 zł/ha),

    e)  do buraków cukrowych - 1.495,63 zł/ha (w 2017 r. - 1.563,46 zł/ha),

    f)  do pomidorów - 3.320,78 zł/ha (w 2017 r. - 1.654,30 zł/ha),

    g)  do truskawek - 1.054,35 zł/ha (w 2017 r. - 1.118,75 zł/ha),

    h)  do lnu - 486,12 zł/ha (w 2017 r. - 374,86 zł/ha),

    i)  do konopi włóknistych - 235,26 zł/ha (w 2017 r. - 303,06 zł/ha);

7)  płatności niezwiązane do tytoniu: 3,50 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia (w 2016 r. - 3,82 zł/kg) oraz 2,46 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia (w 2016 r. - 2,68 zł/kg).

      Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, płatności bezpośrednie wypłacane są w okresie od dnia 1 grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca następującego roku kalendarzowego, tj. od 1.12.2018 do 30.06.2019 r. Niemniej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11.10.2018 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2018 r. (Dz. U. poz. 1956) rozpoczęcie wypłat płatności, w formie zaliczek nastąpi w terminie wcześniejszym, tj. od 16 października 2018 r. Przyznawane one będą z urzędu (nie jest potrzebny dodatkowy wniosek), na terytorium całego kraju.  Zaliczki wypłacane będą w wysokości 70% stawki danej płatności bezpośredniej oraz:

-  obszaru stwierdzonego w ramach kontroli administracyjnej jako spełniający warunki do przyznania danej płatności albo

-  liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli administracyjnej jako spełniające warunki do przyznania danej płatności.

      Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada i w tym czasie do rolników w całym kraju trafi ok. 11 mld zł. Warunkiem przyznania zaliczki jest zakończenie kontroli administracyjnej, uwzględniającej także wyniki z kontroli na miejscu.

16.10.2018 r.

RSP MOGĄ OPŁACAĆ PODATEK CIT WEDŁUG OBNIŻONEJ STAWKI 15%

Ustawą nowelizującą z 27.10.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175), z dniem 1.01.2018 r. uchylony został art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT, dotyczący zwolnienia od tego podatku dochodów z działalności pozarolniczej w części przeznaczonej na działalność rolniczą, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział przychodów z działalności rolniczej stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności.

Uchylenie tego przepisu oznacza, że od 1.01.2018 r. dochody wszystkich spółdzielni prowadzących działalność pozarolnicza i działy specjalne produkcji rolnej, niezależnie od rozmiarów prowadzonej równocześnie działalności rolniczej, objęte zostały podatkiem CIT.

W trakcie spotkań szkoleniowych głównych księgowych RSP, zorganizowanych przez Krajowy Związek Rewizyjny RSP w styczniu i lutym br. sygnalizowaliśmy, że niektóre spółdzielnie, które spełniają kryteria "małego podatnika", mogą opłacać podatek CIT od dochodów z działalności pozarolniczej w wysokości obniżonej 15% (zamiast stawki 19%), zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Wskazują na to następujące przepisy:

  • art. 4a pkt 10 ustawy o CIT określający, że "mały podatnik" - to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z podatkiem VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1.200.000 euro;

  • art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT określający, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Biorąc powyższe pod uwagę uznaliśmy, że użyta w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT "wartość przychodu", może dotyczyć wyłącznie przychodów z działalności pozarolniczej i działów specjalnych produkcji rolnej (które podlegają przepisom ustawy), a nie przychodom ogółem (a więc łącznie z przychodami z działalności rolniczej).

W celu potwierdzenia słuszności takiej interpretacji ww. przepisów, Krajowy Związek Rewizyjny RSP i Związek Rewizyjny Spółdzielczości w Poznaniu działając wspólnie zwróciły się do Pana Posła na Sejm RP Zbigniewa Ajchlera z wnioskiem o skierowanie zapytania poselskiego do Ministra Finansów.

Na zapytanie nr 6756 z 12.02.2018 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza w piśmie z 9.03.2018 r. udzielił następującej odpowiedzi:

RZECZPOSPOLITA POLSKA                                                         Warszawa, dnia 09 marca 2018 r.

    MINISTER FINANSÓW

         DD6.054.3.2018

                                                                                                       Pan

                                                                                                       Marek Kuchciński

                                                                                                       Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku

Odpowiadając na zapytanie nr 6756 Pana posła Zbigniewa Ajchlera w sprawie interpretacji przepisu art. 4a pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT), przedstawiam wyjaśnienia w tej kwestii.

Jak wynika z przekazanego wystąpienia Pan poseł prosi o wyjaśnienie, czy stosując definicję małego podatnika zgodnie z art. 4a pkt 10 ustawy o CIT należy uwzględnić tylko obroty związane z działalnością pozarolniczą w przypadku, gdy osoba prawna prowadzi działalność rolniczą i pozarolniczą. Wątpliwości Pana posła związane są z tym, iż - z jednej strony - przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, a z drugiej z dniem 1 stycznia 2018 r. uchylono, określone dotychczas w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT, zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku, gdy przychody z działalności rolniczej powiększone o zużycie własnych surowców do przetwórczości rolnej stanowiły przynajmniej 60% przychodów ogółem pod warunkiem przeznaczenia zysku z tej działalności na cele statutowe.

Odnosząc się do powyższego, uprzejmie informuję, iż do końca 2017 r. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stosowało się do przychodów z działalności rolniczej (za wyjątkiem przychodów z tzw. działów specjalnych produkcji rolnej). Odstępstwo w tym zakresie dotyczyło jedynie aspektu związanego z określeniem dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie ww. art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT. Niemniej jednak powyższa zasada ogólna w tym zakresie nie uległa od 1 stycznia 2018 r. zmianie. Oznacza to, że zarówno do 31 grudnia 2017 r., jak i po tym dniu, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają zastosowania do przychodów z działalności rolniczej (nie stanowiącej działów specjalnych produkcji rolnej). Przychody z takiej działalności nie są zatem "przychodami" w rozumieniu ustawy o CIT. Tym samym nie są one brane pod uwagę przy ustalaniu statusu małego podatnika, o którym mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT.

                                                                                 Z poważaniem

                                                                                       Z upoważnienia Ministra Finansów

                                                                                                        Paweł Gruza

                                                                                                  Podsekretarz Stanu

                                                                                              w Ministerstwie Finansów

                                                                         [podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym]

Z powyższego pisma jednoznacznie wynika, ze RSP, które w 2018 r. spełniają kryteria "małego podatnika", tj. uzyskały w 2017 r. przychody z działalności pozarolniczej i działów specjalnych produkcji rolnej nieprzekraczające równowartości 1.200.000 euro, czyli 5.176.000 zł, mogą od dochodów z tych działalności rozliczać podatek CIT według stawki 15%.

I POSIEDZENIE RADY KRAJOWEGO ZWIĄZKU W NOWEJ KADENCJI

W dniu 14.12.2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady wybranej na VII Krajowym Zjeździe Delegatów Członków KZRRSP. Zostało ono zwołane przez Franciszka Miśkowa - Przewodniczącego Zjazdu w celu wyboru Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej oraz omówienia spraw organizacyjnych na najbliższy okres. Członkowie Rady dokonali również zmiany w składzie Zarządu Krajowego Związku.

Członkowie Rady postanowili, że w obecnej kadencji Prezydium Rady funkcjonować będzie w 6-osobowym składzie, tj. Przewodniczący Rady, dwóch Zastępców Przewodniczącego, Sekretarz oraz dwóch Członków, przy czym jednym z nich będzie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Członkowie Rady spośród siebie wybrali Prezydium Rady i 3-osobową Komisję Rewizyjną. Podział funkcji w Radzie i Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:

RADA KRAJOWEGO ZWIĄZKU 

PREZYDIUM RADY

ANDRZEJ PRZEBIEROWSKI

Przewodniczący Rady

Prezes Zarządu 

RSP NADBUŻANKA Kryłów

(woj. lubelskie)

FRANCISZEK MIŚKÓW

Zastępca Przewodniczącego

Wiceprezes Zarządu

Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP

(woj. opolskie)

LESZEK SUŁEK

Zastępca Przewodniczącego

Prezes Zarządu

RSP PRZEŁOM Linowo

(woj. kujawsko-pomorskie)

TERESA KOŚMICKA

Sekretarz

Prezes Zarządu

Spółdzielni Produkcji Rolnej AGROFIRMA Skórzewo;

Zastępca Przewodniczącego Rady

Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Poznaniu

(woj. wielkopolskie)

WŁADYSŁAW KOŁODZIEJ

Członek Prezydium

Prezes Zarządu

Regionalnego Związku Spółdzielni Produkcji Rolnej w Rzeszowie

(woj. podkarpackie)

ANNA ŚWIERGUŁA-ZĘBALA

Członek Prezydium

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Prezes Zarządu

Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Katowicach

(woj. śląskie)

CZŁONKOWIE

ZBIGNIEW AJCHLER

Prezes Zarządu

RSP ZDROWIE w Izdebnie i RSP w Lubosinie;

Członek Rady

Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Poznaniu

(woj. wielkopolskie)

DARIUSZ BOROŃ

Przewodniczący Rady

RSP w Sulmierzycach

(woj. łódzkie)

KAZIMIERZ CZAPIEWSKI

Prezes Zarządu

RSP w Rzecku

(woj. zachodniopomorskie)

ZBIGNIEW HERZBERG

Prezes Zarządu

RSP w Olszewce

(woj. kujawsko-pomorskie)

JÓZEF ŁOPUCH

Prezes Zarządu

RSP Miechowice

(woj. dolnośląskie)

MAREK MIELCAREK

Prezes Zarządu

RSP w Pianowie;

Przewodniczący Rady

Rejonowego Związku Rewizyjnego RSP w Lesznie

(woj. wielkopolskie)

BERNARD RADLOK

Prezes Zarządu

RSP w Kuniowie,

Zastępca Przewodniczącego Rady

Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP 

(woj. opolskie)

KATARZYNA STEFANIAK

Prezes Zarządu

Rejonowego Związku Lustracyjnego Spółdzielni Produkcji Rolnej RCoop w Chodzieży

(woj. wielkopolskie)

JAN SWADŹBA

Prezes Zarządu

RSP PRZEŁOM  Mikołów;

Zastępca Przewodniczącego Rady

Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Katowicach

(woj. śląskie)

MIECZYSŁAW TABISZEWSKI

Prezes Zarządu

RSP NOWE ŻYCIE  Przezwody

(woj. świętokrzyskie)

JÓZEF WRONA

Prezes Zarządu

RSP JEDNOŚĆ  Boleścin

(woj. dolnośląskie)

KOMISJA REWIZYJNA

ANNA ŚWIERGUŁA-ZĘBALA

Przewodnicząca

ZBIGNIEW HERZBERG

Zastępca Przewodniczącej

KAZIMIERZ CZAPIEWSKI

Członek

W związku z wyborem Władysława Kołodzieja - dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu do Rady Krajowego Związku, na wniosek Prezesa Zarządu dokonano zmian w składzie Zarządu.

W wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów Rada: powołała na funkcję Wiceprezesa Zarządu Krajowego Związku Stefana KASZUBSKIEGO - Prezesa Zarządu RSP KIEŹLINY (woj. warmińsko-mazurskie), jednocześnie odwołując Władysława Kołodzieja z funkcji Wiceprezesa Zarządu.

W dalszej części posiedzenia, poświęconej sprawom wewnątrzorganizacyjnym podjęto m.in. uchwałę w sprawie wysokości oraz trybu i terminu wnoszenia składek za 2018 r.

Rada postanowiła utrzymać składki w dotychczasowej wysokości obowiązującej w 2017 r.

Pełna treść uchwały nr 294/2017 dotycząca składek na 2018 r. - kliknij tutaj

Członkowie Rady zapoznali się także z informacją Zarządu o wynikach ekonomiczno-finansowych za 11 miesięcy br. i przewidywanym wykonaniu planu na 2017 r.

W odrębnej części posiedzenia dokonano uroczystego podsumowania XVII Edycji Rankingu ,,100 najlepszych Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w 2016 r." organizowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy przy współudziale Krajowego Związku Rewizyjnego RSP i Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Miesięcznika Spółdzielczego "Tęcza Polska". W uroczystości uczestniczyli m.in.: Zbigniew Ajchler - Poseł na Sejm RP, członek Rady Krajowego Związku, Prezes Zarządu RSP Lubosina i RSP Zdrowie Izdebno (woj. wielkopolskie), Zygmunt Paśnik - Zastępca Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Alfred Domagalski - b. Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej; przedstawiciele Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego z prof. dr hab. Jackiem Kulawikiem - Kierownikiem Zakładu Finansów Rolnictwa na czele; przedstawiciele Miesięcznika "Tęcza Polska" oraz przedstawiciele Spółdzielni wyróżnionych w XVII Edycji Rankingu RSP za 2016 r. 

Prezes Zarządu - Jacek Staciwa dokonał ogólnego podsumowania XVII Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za 2016 r., a mgr inż. Marcin Adamski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przedstawił metodologię badań rankingowych oraz wnioski wypływające z tych badań.

Laureatom pierwszych 10 miejsc wręczono puchary i listy gratulacyjne. Wyróżnienia otrzymały:

 - za I miejsce                 -  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wydrowice (woj. opolskie) - puchar Prezesa Zarządu Krajowej

                                                 Rady Spółdzielczej i list gratulacyjny od Rady i Zarządu KZR RSP;

      - za II miejsce                -  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Lubosinie (woj. wielkopolskie) - puchar od Rady i Zarządu

                                                KZR RSP;

      - za III miejsce               -  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Hopkie (woj. lubelskie) - puchar od Rady i Zarządu KZR RSP.

Za zajęcie miejsc od IV do X - pamiątkowe grawertony i listy gratulacyjne od Rady i Zarządu KZR RSP otrzymały:

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzywej (woj. podlaskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna WOLNOŚĆ Gnojewo (woj. pomorskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Stara Kamienica (woj. dolnośląskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Szychowice (woj. lubelskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Gierałcicach (woj. opolskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Sadki (woj. kujawsko-pomorskie),

- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rusocin (woj. opolskie).

Wręczenia pucharów i listów gratulacyjnych dokonali: prof. dr hab. Jacek Kulawik - IERiGŻ-PIB, Zygmunt Paśnik - Zastępca Prezesa Zarządu KRS oraz Andrzej Przebierowski - Przewodniczący Rady i Jacek Staciwa - Prezes Zarządu Krajowego Związku.

Wyróżnionym Spółdzielniom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w następnych edycjach Rankingu RSP oraz w innych rywalizacjach krajowych i regionalnych.

Szczegółowe wyniki XVII Edycji Rankingu za 2016 r. podajemy w zakładce Ranking RSP.

Szerzej o posiedzeniu Rady i Zarządu poinformujemy w najbliższym numerze "Biuletynu Informacyjnego" nr 6/2017.

14 grudnia 2017 r.


VII KRAKJOWY ZJAZD DELEGATÓW CZŁONKÓW KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH ZAKOŃCZYŁ OBRADY

    W dniu 30 listopada 2017 r. w Warszawie obradował VII Krajowy Zjazd Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

    Głównym celem Krajowego Zjazdu, w którym uczestniczyło 79 delegatów reprezentujących 70 spółdzielni i regionalnych związków rewizyjnych (tj. 56,45% ogólnej liczby jednostek zrzeszonych w Krajowym Związku), było podsumowanie działalności Krajowego Związku w latach 2013-2016 oraz wybór członków Rady na następną kadencję. Obrady Zjazdu zbiegły się z 25-leciem funkcjonowania Krajowego Związku.

    Przyjęto również "Program działania Krajowego Związku Rewizyjnego RSP w latach 2017-2020" - kliknij tutaj.

    Grupie wyróżniających się Spółdzielcom wręczono odznaki ZA ZASŁUGI DLA ROLNICTWA, ZASŁUŻONY DZIAŁACZ RUCHU SPÓŁDZIELCZEGO, wyróżnienia w Konkursach organizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą i Miesięcznik Spółdzielczy "Tęcza Polska": LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI  POLSKIEJ, MENADŻER-SPÓŁDZIELCA, PRYMUS 2017 oraz odznaki ustanowione przez Radę i Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego RSP ZA ZASŁUGI DLA ROLNICZEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI PRODUKCYJNEJ.

    Oprócz Delegatów w Krajowym Zjeździe uczestniczyli goście reprezentujący m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajową Radę Spółdzielczą, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, branżowe organizacje rolnicze oraz dziennikarze.

    W wyniku tajnego głosowania członkami 17-osobowej Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP wybrani zostali: 

Zbigniew AJCHLER,

Dariusz BOROŃ,

Kazimierz CZAPIEWSKI,

Zbigniew HERZBERG,

Władysław KOŁODZIEJ,

Teresa KOŚMICKA,

Józef ŁOPUCH,

Marek MIELCAREK,

Franciszek MIŚKÓW,

Andrzej PRZEBIEROWSKI,

Bernard RADLOK,

Katarzyna STEFANIAK,

Leszek SUŁEK,

Jan SWADŹBA

Anna ŚWIERGUŁA-ZĘBALA,

Mieczysław TABISZEWSKI,

Józef WRONA.

    Wybory członków Prezydium Rady oraz Komisji Rewizyjnej przeprowadzone zostaną na pierwszym w bieżącej kadencji posiedzeniu Rady w dniu 14 grudnia 2017 r. w Warszawie.

Szerszą relację z obrad VII Krajowego Zjazdu oraz podjęte na nim uchwały zamieścimy w nr 6/2017 "Biuletynu Informacyjnego".

Galeria zdjęć - tutaj

 

ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA FINANSÓW NA PISMO KZR RSP DOTYCZĄCE STOSOWANIA JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO PRZEZ ROLNICZE SPÓLDZIELNIE PRODUKCYJNE

     Jak informowaliśmy w "Biuletynie Informacyjnym" Nr 3/2016, Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP zwrócił się do Mariana Banasia - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów o wyjaśnienie obowiązku przekazywania przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne niezatrudniające pracowników do organów podatkowych danych z ksiąg podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) oraz informacji z prowadzonej ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (JPK-VAT). Treść wystąpienia zamieściliśmy w wymienionym na wstępie "Biuletynie Informacyjnym".

     Poniżej przedstawiamy, otrzymaną drogą elektroniczną odpowiedź na powyższe wystąpienie, zawierającą stanowisko Ministerstwa Finansów w przedmiotowej sprawie.

MINISTERSTWO FINANSÓW                                                        Warszawa, dnia 28 lipca 2016 r.

Departament Administracji

               Podatkowej

AP5.0723.4.2016

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie objęcia obowiązkiem przekazywania przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne danych z ksiąg podatkowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, Departament Administracji Podatkowej uprzejmie przekazuje poniższe stanowisko.

Treść art. 82 ust. 1b oraz art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej jednoznacznie wskazuje, iż każdy podmiot, który prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych zobowiązany jest do przekazywania w formie JPK:

  •            bez wezwania, informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług,
  •           na żądanie organów podatkowych ksiąg podatkowych lub ich części oraz dowodów księgowych.

Powyższe oznacza, że obowiązki związane z JPK dotyczą również rolniczych spółdzielni produkcyjnych pod warunkiem prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych.

Natomiast ustalenie daty, od której powstają po stronie rolniczych spółdzielni produkcyjnych w/w obowiązki winno nastąpić w oparciu o art. 29 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (w brzmieniu nadanym art. 4 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw) oraz wskazówki zawarte w wydanej przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej z 20 czerwca 2016 r. sygn. PK4.8012.55.2016. Stopniowe wprowadzanie obowiązków związanych z JPK bazuje na kryteriach wielości danego podmiotu i rozmiaru jego działalności. Kryteria te zostały określone przez powiązanie z zatrudnieniem średniorocznym oraz rocznym obrotem netto, o których mowa w art. 104-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W w/w interpretacji ogólnej Minister Finansów wskazał, iż wykładnia celowościowa i systemowa nakazuje odpowiednio stosować te same kryteria wdrożenia obowiązków także do podmiotów, które nie mają statusu przedsiębiorcy. Brak statusu przedsiębiorcy nie czyni bowiem niemożliwym lub bezprzedmiotowym ustalenie wielkości średniorocznego zatrudnienia oraz rocznego obrotu netto. Podkreślić należy, że w przypadku podmiotów niebędących przedsiębiorcami odwołanie do definicji mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy ma jedynie znaczenie pomocnicze. Nie oznacza bezpośredniego stosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ale odpowiednie zastosowanie wskazanych w niej kryteriów zmierzających do oceny wielkości i rozmiaru działalności podmiotu. Jeżeli zatem rolnicze spółdzielnie produkcyjne nie zatrudniają pracowników, należy przyjąć, że średnioroczne zatrudnienie nie przekracza progów określonych w odniesieniu do tego kryterium dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. W takim przypadku decydujący dla ustalenia statusu spółdzielni będzie rozmiar działalności - roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu. Powyższe będzie miało decydujące znaczenie dla zastosowania przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne okresów przejściowych przewidzianych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

                                                                                                          DYREKTOR

                                                                                                /-/ Tomasz Mariusz Strąk

     Z powyższych wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że przy ustalaniu terminu wdrożenia obowiązku stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK i JPK-VAT) przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne, w których w dwóch ostatnich latach obrotowych (tj. 2014 i 2015) nie zatrudniano pracowników (w rozumieniu Kodeksu pracy) należy uwzględniać rozmiar działalności danej spółdzielni, tj. roczny obrót netto lub sumę aktywów bilansu. Te kryteria decydować będą o zaliczeniu spółdzielni do danej kategorii przedsiębiorców (mikro-, mały lub średni) i w konsekwencji - o terminie stosowania JPK i JPK-VAT.

       W celu ustalenia wartości w/w wskaźników finansowych należy stosować przeliczenie podanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej kwot wyrażonych w euro według następujących kursów NBP:

- tabela nr 252/A/NBP/2014 z 31.12.2014 r. - 4,2623 zł;

- tabela nr 254/A/NBP/2015 z 31.12.2015 r. - 4,2615 zł.

W związku z powyższym poszczególne limity wynoszą:

  • dla mikroprzedsiębiorcy:

   -  roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu - 2 mln euro, czyli 2014 r. - 8.524.600 zł,           2015 r. - 8.523.000 zł.

   Termin wdrożenia JPK-VAT - 1.01.2018 r.; JPK - 1.07.2018 r.;

  •  dla małego przedsiębiorcy:

   -  roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu - 10 mln euro, czyli 2014 r. - 42.623.000 zł;          2015 r. - 42.615.000 zł.

   Termin wdrożenia JPK-VAT - 1.01.2017 r.; JPK - 1.07.2018 r.;

  •  dla średniego przedsiębiorcy:

   -  roczny obrót netto - 50 mln euro, czyli 2014 r. - 213.115.000 zł; 2015 r. - 213.075.000 zł.

   -  suma aktywów bilansu - 43 mln euro, czyli 2014 r. - 183.278.900 zł; 2015 r. - 183.244.500 zł.

   Termin wdrożenia JPK-VAT - 1.01.2017 r.; JPK - 1.07.2018 r.

       Szersze omówienie problemów związanych ze stosowaniem JPK i JPK-VAT w RSP przewidujemy w trakcie spotkań szkoleniowych organizowanych przez KZR RSP we wrześniu i październiku br.

28 lipca 2016 r.

Zwiększony zakres kontroli wymogów wzajemnej zgodności

    Dotychczas polscy producenci rolni, w ramach "Zasad wzajemnej zgodności" (Cross compliance) zobowiązani byli do przestrzegania: od 1 stycznia 2009 r., wymogów z obszaru A - związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz identyfikacją i rejestracją zwierząt; od 1 stycznia 2011 r., z obszaru B - dotyczących zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt oraz zdrowotności roślin. Natomiast od 1 stycznia 2013 r. w Polsce obowiązują również zasady wzajemnej zgodności dotyczące obszaru C, czyli dbania o tzw. dobrostan zwierząt i obejmują posiadaczy wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, takich, jak: koniowate - koń i osioł; bydło - bydło domowe i bawoły; jeleniowate - jeleń szlachetny, jeleń sika i daniel utrzymywane w warunkach fermowych w celu pozyskania mięsa lub skór, jeżeli pochodzą z chowu lub hodowli zamkniętej, o których mowa w przepisach prawa łowieckiego, albo chowu lub hodowli fermowej; świnie, owce, kozy, drób: kura, kaczka, kaczka piżmowa, gęś, gęś garbonosa, indyk, przepiórka japońska, perlica oraz utrzymywany w warunkach fermowych - struś; zwierzęta futerkowe - lis pospolity, lis polarny, norka amerykańska, tchórz, jenot, nutria, szynszyl i królik, utrzymywanych w celu produkcji surowca dla przemysłu futrzarskiego, mięsnego i włókienniczego.

czytaj więcej

Wpłaty na PFRON nie dotyczą członków RSP

     W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Krajowego Związku, czy słusznie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzywa rolnicze spółdzielnie produkcyjne do dokonywania wpłat na PFRON wyjaśniamy, co następuje:

     Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; Nr 171, poz. 1016; Nr 209, poz. 1243 i 1244; Nr 291, poz. 1701 oraz z 2012 r. poz. 986), do dokonywania wpłat na PFRON zobowiązany jest pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

     Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie pracodawców, którymi są zgodnie z art. 3 Kodeksu pracy - jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają one pracowników.

     W związku z tym, obowiązku dokonywania wpłat na PFRON nie mają te rolnicze spółdzielnie produkcyjne, w których pracę wykonują wyłącznie członkowie i ich domownicy oraz kandydaci na członków.

czytaj więcej

archiwum aktualności