Strona wykorzystuje pliki cookies, w celu realizacji usług oraz w celach statystycznych . W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
top header
Dziś jest 25.10.2020
drukuj

Aktualności

UWAGA!

W związku z rozszerzającą się epidemią COVID-19 informujemy, że od dnia 14 października 2020 r. Biuro Krajowego Związku Rewizyjnego RSP ogranicza swoją pracę do godz. 9.00 - 14.00. Prosimy o kontaktowanie się z naszymi pracownikami drogą telefoniczną - 22 826-75-91; 22 826-26-75 lub elektroniczną - e-mail: kzrrsp@kzrrsp.pl

Prezes Zarządu
Krzysztof Kokoszkiewicz

13 października 2020 r.

STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2020 R. ORAZ ZALICZKI NA TE PŁATNOŚCI

Stawki płatności bezpośrednich za 2020 r. oraz zaliczki na te płatności

    30 września 2020 r. Europejski Bank Centralny ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym są przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2020 r. Kurs ten wynosi 4,5462 złotych za 1 euro i jest wyższy od kursu obowiązującego w 2019 r. o 0,1680 zł/1 euro.

   W związku z powyższym w dniu 14.10.2020 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia określające stawki płatności bezpośrednich za 2020 r.

    Rozporządzenia opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz.: 1798, 1803, 1806 oraz 1810-1813 i weszły w życie w dniu 16.10.2020 r.

czytaj dalej

10 października 2020 r.

WNIOSKI O POMOC COWIDOWĄ - DO 7.10.2020 R.

   Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy producentom rolnym, szczególnie dotkniętym  skutkami COVID-19, do 7 października 2020 r. (pierwotny termin - 30.09.br.).

   Podstawowe informacje dotyczące zasad przyznawania ww. pomocy zamieszczamy poniżej.

28 września 2020 r.

POMOC COVIDOWA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

     Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił, że od 9 do 30 września 2020r. producenci rolni, szczególnie dotknięci skutkami COVID-19, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej ze środków PROW na lata 2014-2020.

     Podstawę prawną przyznania tej pomocy stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.08.2020 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" w ramach działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1467).

     Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Kwota pomocy stanowi sumę wsparcia dla poszczególnych kierunków produkcji, ale nie może ona przekraczać dla jednego producenta rolnego równowartości 7 tys. euro.

czytaj dalej

9 września 2020 r.

SZKODLIWA DLA ROLNICTWA USTAWA O OCHRONIE ZWIE-RZĄT - W SENACIE RP

   W dniu 18 września 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. W ustawie tej wprowadzono m.in. przepisy o zakazie hodowli zwierząt futerkowych oraz ograniczeniu tzw. uboju religijnego bydła, drobiu i owiec tylko na potrzeby związków wyznaniowych funkcjonujących na terenie kraju (z wyłączeniem eksportu).

   Projekt ww. ustawy miał charakter projektu poselskiego zgłoszonego przez KP PiS i w związku z tym nie był poddany żadnym konsultacjom z organizacjami zawodowymi, społecznymi i spółdzielczymi działającymi w środowisku rolniczym.

  Proces legislacyjny nad ww. projektem został przeprowadzony w Sejmie RP w ciągu kilkudziesięciu godzin i praktycznie nie było możliwości rozpatrzenia stanowisk wielu organizacji rolniczych, które generalnie wnioskowały o odrzucenie projektu ustawy w całości.

   Stanowisko takie przyjął również Krajowy Związek Rewizyjny RSP na posiedzeniu Rady i Zarządu w dniu 16.09.2020 r. Przekazane ono zostało do Marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego z apelem o uwzględnienie postulatów naszego środowiska w trakcie senackich prac legislacyjnych.

czytaj dalej

2 października 2020 r.

KONTYNUACJA POMOCY KLĘSKOWEJ

   Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od 13.08.2020 r., producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z epidemią COVID-19 i którzy nie otrzymali wnioskowanej pomocy w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w tym suszy w 2019 r., ze względu na wyczerpanie się krajowego limitu de minimis w 2020 r., mogą składać ponowne wnioski o przyznanie tej pomocy.

   Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 14.07.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1258), złożenie wniosku wymaga wycofania dotychczasowego wniosku oczekującego na rozpatrzenie.

   Oświadczenie o wycofaniu wniosku złożonego w 2019 r. jest zawarte w treści aktualnie składanego wniosku.

    Pomoc może zostać przyznana przez ARiMR do dnia 31.12.2020 r. i do tego terminu musi zostać wypłacona.

    Nie został jednak ustalony końcowy termin składania wniosków, jednak jak najszybsze złożenie wniosku gwarantuje szybszą wypłatę pomocy.

   Wzór wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania znajduje się na stronie internetowej ARiMR w zakładce - Pomoc krajowa.

   Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr SA.58105(2020/N) z 31.07.2020 r. omawiana pomoc ma charakter pomocy publicznej.


24.08.2020 r.

 

STUDIA PODYPLOMOWE W IERIGŻ-PIB

    Krajowy Związek otrzymał od Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żyw­nościowej - Państwowego Instytutu Badawczego informację o organizowaniu studiów podyplomowych pt. Handel elektroniczny na rynkach rolnych.
   Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu handlu na rynkach rolno-żywnościowych z uwzględnieniem nowoczesnych rynków elektronicznych, w szczególności: ekonomiki i organizacji agrobiznesu, podstaw za­rządzania produkcją, systemów jakości i bezpieczeństwa w żywnościowych łańcu­chach dostaw, organizacji kluczowych rynków rolnych w Polsce, UE i na świecie w tym wykorzystania elektronicznych platform giełdowego handlu produktami rolno-spożyw­czymi.
    Studia prowadzone będą od października 2020 r. do czerwca 2021 r. w gmachu IERiGŻ-PIB przy ul. Świętokrzyskiej 20 w Warszawie. Program studiów obejmuje 170 godzin dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia terenowe). Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym i cyklu dwusemestralnym. Przewidywane jest 15 dwu­dniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych. 
   Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (I lub II stopnia). Dokumenty kandydatów przyjmowane są do końca września 2020 r. O przyjęciu de­cyduje kolejność zgłoszeń i złożenie kompletu wymaganych dokumentów, tj. kseroko­pia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z kwestionariuszem osobowym. Przewidziana liczba uczestników to 50 osób. 
    Szczegółowe informacje na temat studiów podyplomowych, w tym m.in. zasad odpłatności znajdują się na stronie internetowej IERiGŻ-PIB https://www.ierigz.waw.pl/aktualnosci/studia-podyplomowe
    Zachęcamy członków i pracowników Spółdzielni do skorzystania z tej atrakcyj­nej oferty pogłębienia swoich kwalifikacji zawodowych.

14 lipca 2020 r.

NOWY JPK_VAT OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Jak informowaliśmy w "Biuletynie Informacyjnym KZR RSP" Nr 1-2/2020, ustawą z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.1086), zwaną "Tarczą 4.0", wprowadzono przepisy o przedłużeniu terminu obowiązkowego stosowania w rozliczeniu podatku VAT nowego JPK_V7K (lub JPK_V7M).

W art. 72 ww. ustawy wprowadzającym zmiany do ustawy o podatku VAT określono, że termin wdrożenia nowego JPK_VAT wydłużono o 3 miesiące, tj. od dnia 1 października 2020 r. (dotychczas termin ten był określony na dzień 1 lipca br.).

26 czerwca 2020 r.

PRZEDŁUŻENIE KADENCJI RAD NADZORCZYCH I ZARZĄDÓW SPÓŁDZIELNI W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19

Informujemy, że ustawą z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.1086) wprowadzono m.in. nowy przepis o przedłużeniu kadencji rad nadzorczych i zarządów spółdzielni.

W art. 78 ww. ustawy, wprowadzającym zmiany do ustawy antykryzysowej z 31.03.2020 r., dodano nowy art. 90a o następującej treści:

"W przypadku, gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia niniejszej ustawy (tj. 23.06.2020 r.) lub ogłoszonego po okresie trwającym w dniu wejścia niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90 (tj. w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii)".

Zwracamy uwagę, że niezależnie od ww. przepisów, które przedłużają termin odbycia walnego zgromadzenia spółdzielni (w celu podjęcia niezbędnych uchwał dotyczących organów statutowych spółdzielni), nadal obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 31.03.2020 r. w których określono m.in. że ostateczny termin zatwierdzenia przez walne zgromadzenie spółdzielni sprawozdania finansowego za 2019 r. przypada na dzień 30.09.2020 r.

26 czerwca 2020 r.

TARCZA FINANSOWA PFR - WAŻNE INFORMACJE

   W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Krajowego Związku przez spółdzielnie zainteresowane uzyskaniem subwencji w ramach tzw. Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju informujemy, że na stronie internetowej pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp-wazne.html zostały zamieszczone następujące materiały:

- regulamin programuTarcza Finansowa PFR dla MMPŚ,

- przewodnik po programie dla MMPŚ,

- instrukcja dotycząca określenia liczby pracowników w celu ustalania wysokości subwencji,

- informacja Ministerstwa Finansów o sposobie weryfikacji deklaracji VAT-7 lub VAT-7K,

- informacja UOKiK na temat zasad kumulacji pomocy udzielanej przez PFR z innymi rodzajami pomocy,

- informacja ZUS na temat postępowania w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS,

- informacja ZUS dotycząca danych, jakie ZUS przekazał do PFR w celu weryfikacji wniosku o udzielenie subwencji w ramach Tarczy Finansowej.

   Ponadto w dniu 8.05.2020 r. PFR zamieścił na swojej stronie informację na temat uruchomienia procedury odwoławczej Tarczy Finansowej PFR dla firm, które otrzymały już subwencje, ale w kwocie niższej niż wnioskowana.
   Spółdzielnie zainteresowane pomocą w ramach Tarczy Finansowej zachęcamy do bieżącego śledzenia materiałów zamieszczonych na stronie internetowej PFR, gdyż jest to jedyne źródło aktualnych informacji na ten temat.

11 maja 2020 r.

CZY WSZYSTKIE RSP MOGĄ KORZYSTAĆ ZE WSPARCIA W RAMACH TARCZY FINANSOWEJ PFR?

   W związku z pytaniami kierowanymi do Krajowego Związku przez spółdzielnie i związki spółdzielcze - czy RSP, w których pracę wykonują wyłącznie członkowie, domownicy i kandydaci na członków (bez pracowników) mogą korzystać z subwencji w ramach tzw. Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, Zarząd Krajowego Związku skierował wystąpienie do Prezesa Zarządu PFR z postulatem o pilne wyjaśnienie tej sprawy i zmianę niekorzystnych dla naszych spółdzielni regulacji prawnej.

    Treść wystąpienia - tutaj

4 maja 2020 r.

SPORZĄDZENIE ZEZNANIA CIT-8 ZA 2019 R. - DO 31.05.2020 R.

    Informujemy, że Minister Finansów w rozporządzeniu z 27.03.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 542) zarządził przedłużenie do 31.05.2020 r. terminu do:

 • złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) za 2019 r. (CIT-8);
 • wpłaty podatku należnego wykazanego w ww. zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku 2019 r.

 27 marca 2020 r.

PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI ZA 2019 R.

    Minister Finansów w rozporządzeniu z 31.03.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), przedłużył terminy wypełniania niektórych obowiązków związanych m.in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych za 2019 r.

    Przepisy ww. rozporządzenia mają zastosowanie do wszystkich podmiotów prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, dla których dzień bilansowy przypada na 31 grudnia 2019 r.

     Nowe terminy poszczególnych czynności bilansowych dotyczą:

 • sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej - art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości - do 23.06.2020 r. (przedłużono o 90 dni));

 • zakończenia inwentaryzacji niektórych składników aktywów - art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości - do 14.04.2020 r. (przedłużono o 90 dni);

 • sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki - art . 52 ust. 1 i art. 52 ust. 3 ustawy o rachunkowości - do 30.06.2020 r. (przedłużono o 3 miesiące);

 • zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie spółdzielni - art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości -
  do 30.09.2020 r. (przedłużono o 3 miesiące).                                           

       Zwracamy uwagę, że bez zmian pozostają przepisy art. 69 ust.1 ustawy o rachunkowości określające, iż złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami we właściwym rejestrze KRS powinno nastąpić w ciągu 15. dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. W związku z tym, że termin zatwierdzenia sprawozdania za 2019 r. przedłużono do 30.09.2020 r., to należy je złożyć do KRS do 15.10.2020 r.

7 kwietnia 2020 r.

  KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA - W SPRAWIE DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH CHRONIĄCYCH SPÓŁDZIELNIE

       W związku z przygotowywanymi przez Rząd RP działaniami antykryzysowymi, które mają przeciwdziałać gospodarczym skutkom trwającej epidemii koronawirusa, Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej, po przeprowadzeniu konsultacji z krajowymi związkami spółdzielczymi, w tym z Krajowym Związkiem Rewizyjnym RSP, zwrócił się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z apelem o przyjęcie rozwiązań chroniących działalność spółdzielni.

     Stanowisko KRS przekazane zostało również Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu oraz do wiadomości - Marszałek Sejmu - Elżbiecie Witek, Marszałkowi Senatu - Tomaszowi Grodzkiemu, Wicemarszałkowi Sejmu - Włodzimierzowi Czarzastemu, Wicemarszałkowi Senatu - Stanisławowi Karczewskiemu oraz parlamentarzystom współpracującym ze spółdzielczością.

        Poniżej zamieszczamy treść stanowiska KRS tutaj:

  27 marca.2020 r.

  RADA WYBRAŁA PREZESA ZARZĄDU KRAJOWEGO ZWIĄZKU

     W dniu 22 stycznia 2020 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.
     Tematyka posiedzenia dotyczyła spraw wewnątrzorganizacyjnych.
     Na funkcję Prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP, z dniem 1 lutego 2020 r. , Rada wybrała w głosowaniu tajnym Krzysztofa Jacka KOKOSZKIEWICZA, pełniącego ostatnio funkcję Doradcy Zarządu Krajowego Związku.
     Rada podjęła również m.in.
  uchwałę w sprawie wysokości oraz trybu i terminu wnoszenia składek za 2020 r., utrzymując w niej zasady obowiązujące w 2019 r.
     Pełna treść uchwały Nr 324/2020 - kliknij
  tutaj

  27 stycznia 2020 r.

  MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA NAWOZÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH - OD 15 LUTEGO BR.

      Informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzyskał zgodę na przyspieszenie terminu stosowania nawozów azotowych mineralnych oraz nawozów naturalnych płynnych i stałych w roku bieżącym.
      W wyniku podjęcia przez Radę Ministrów rozporządzenia z dnia 12.02.2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. z 2020 r. poz. 243), termin rozpoczęcia stosowania ww. nawozów na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawach trwałych, uprawach wieloletnich oraz na trwałych użytkach zielonych został określony na dzień 15 lutego 2020 r. (roz. 1.3. ust. 5 ww. "Programu").

  17 lutego 2020 r.

  OD 3.02.2020 R. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO

       Zgodnie z przepisami ustawy z 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188), producenci rolni mogą składać wnioski o dopłatę do paliwa rolniczego zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. - w terminie od 3 lutego do 2 marca 2020 r.
      Wnioski należy składać do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na formularzu, którego wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20.12.2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466). Jest on również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego, a także - w wersji edytowalnej - na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (
  www.minrol.gov.pl).
       Stawka zwrotu podatku
   akcyzowego w 2020 r. określona została w rozporządzeniu Rady Ministrów z 16.12.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2489) w wysokości 1,00 zł za 1 litr oleju, natomiast limit dopłaty wynosi:       
   -  100 zł x ilość ha użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego określonych w ewidencji gruntów  i budynków, według stanu na 1.02.2020 r.;
   -  30 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, będących w posiadaniu producenta rolnego w 2019 r.  
       Do wniosków należy załączyć faktury albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego. W przypadku ubiegania się także o dopłaty do paliwa w przypadku bydła - dokument wydany przez Kierownika BP ARiMR zawierający informację o liczbie DJP bydła w ostatnim dniu każdego miesiąca 2019 r.
       Dopłaty do paliwa rolniczego wypłacane będą w terminie 1 - 30 kwietnia 2020 r.

  6 lutego 2020 r.

  NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE INWESTYCJI W PRZETWÓRSTWIE ROLNO-SPOŻYWCZYM

  Informujemy, że Prezes ARiMR ogłosił nabór wniosków (27 luty - 27 marca 2020 r.) w ramach "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" finansowanego z PROW 2014-2020.

  O wsparcie mogą  ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi, jeżeli wykonują działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Preferowanymi podmiotami w tym wsparciu są m.in. spółdzielnie. Poniżej dołączamy linki do informacji ARiMR o naborze wniosków i warunkach wsparcia:

  Informacje podstawowa i dokumenty aplikacyjne https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-do-10-mln-zl-na-inwestycje-w-przetworstwo.html

  Szersza informacja https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/poddzialanie-42-wsparcie-inwestycji-w-przetwarzanie-produktow-rolnych-obrot-nimi-lub-ich-rozwoj.html

  6 lutego 2020 r.

   

  WARUNKI PRENUMERATY "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" NA 2020 R.

  Cena prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego" na 2020 r. nie uległa zmianie i wynosi 520 zł rocznie (w tym podatek VAT 8%). Pozostałe warunki prenumeraty przedstawiamy poniżej.

  1. W 2020 r. Krajowy Związek Rewizyjny RSP zamierza wydać 4 numery "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" w cyklu kwartalnym.

  2.  Spółdzielnie i organizacje zrzeszone w Krajowym Związku, które opłaciły wpisowe i składki członkowskie na cały okres przynależności do Związku w tym również za 2019 r. oraz uregulują pierwszą ratę składki za 2020 r. w wysokości określonej w uchwale Nr 324/2020 Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP z dnia 22.01.2020 r. (treść tej uchwały zamieściliśmy w  na stronie internetowej w zakładce "Członkowie") - w terminie do 15 lutego 2020 r.  - będą otrzymywały 1 komplet "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" bezpłatnie.

  3. Pozostałe spółdzielnie i organizacje spółdzielcze mogą zamawiać prenumeratę "BIULETYNU INFORMACYJNEGO" na zasadach pełnej odpłatności. Warunkiem uzyskania prenumeraty jest dokonanie wpłaty w wysokości 520 zł za 1 komplet w terminie do 29 lutego 2020 r. na konto Krajowego Związku Rewizyjnego RSP:

  PKO Bank Polski S.A. X/O w Warszawie

  Nr 85 1020 1156 0000 7802 0062 1128

  z podaniem na przelewie:

   <Prenumerata "Biuletynu Informacyjnego" 2020 r.>

  oraz dokładnej nazwy i adresu pocztowego odbiorcy (kod pocztowy, województwo).

  Prenumeratorzy, po dokonaniu wpłaty składek lub opłaty za prenumeratę, otrzymają z Krajowego Związku faktury z potwierdzeniem dokonanej wpłaty i przyjęcia zamówienia.

  27 stycznia 2020 r.

  ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO

        Informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem z 9.01.2020 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznawanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 46) zmienił termin składania wniosków w powyższej sprawie.

        W 2020 r. wnioski o dopłaty do materiału siewnego składa się w terminie od 25 maja do 25 czerwca br. (w poprzednich latach wnioski te były składane od 15 stycznia do 25 czerwca danego roku).

        Nie uległ zmianie termin wypłaty należnej dopłaty, tj. w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji ARiMR o przyznaniu dopłaty.

  16 stycznia 2020 r.

  STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2019 R. ORAZ WYSOKOŚĆ ZALICZEK

       30 września 2019 r. Europejski Bank Centralny ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym są przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2019 r. Kurs ten wynosi 4,3782 złotych za 1 euro i jest wyższy od kursu obowiązującego w 2018 r. o 0,1008 zł/1 euro. W związku z powyższym w dniu 7.10.2019 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia określające stawki płatności bezpośrednich za 2019 r.

       Rozporządzenia opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw z 2019 r. pod poz.: 1957-1959; 1962-1964 oraz 1970 i wchodzą w życie z dniem 16.10.2019 r.

  Stawki płatności bezpośrednich za 2019 r. wynoszą:

  1)  jednolita płatność obszarowa (JPO) - 471,64 zł/ha (w 2018 r. - 459,19 zł/ha);

  2)  stawka płatności dodatkowej - 184,98 zł/ha - płatność max. do 27 ha na gospodarstwo (w 2018 r. - 178,01 zł/ha);

  3)  stawka płatności za zazielenienie - 316,54 zł/ha (w 2018 r. - 308,18 zł/ha);

  4)  stawka płatności dla młodego rolnika - 165,10 zł/ha - płatna dodatkowo do 50 ha (w 2018 r. - 175,22 zł/ha);

  5)  stawki płatności związane do zwierząt:

  a)  płatność do bydła - 302,77 zł/szt. - płatność do 30 szt. (w 2018 r. - 293,04 zł/ha),

  b)  płatność do krów - 387,29 zł/szt. - płatność do 30 szt. samic (w 2018 r. - 373,70 zł/ha),

  c)  płatność do owiec - 104,08 zł/szt. samicy (w 2018 r. - 101,39 zł/szt.),

  d)  płatność do kóz - 51,95 zł/szt. samicy (w 2018 r. - 54,78 zł/szt.);

  6)  stawki płatności związanych do powierzchni upraw:

  a)  do chmielu - 2.054,33 zł/ha (w 2018 r. - 2.129,87 zł/ha),

  b)  do roślin strączkowych na ziarno:

  765,80 zł/ha - do powierzchni nieprzekraczającej 75 ha (w 2018 r. - 721,04 zł),

  -  382,90 zł/ha - do powierzchni przekraczającej 75 ha (w 2018 r. - 360,52 zł);

  c)  roślin pastewnych - 463,71 zł/ha(w 2018 r. - 438,71 zł),

  d)  do ziemniaków skrobiowych - 1.110,09 zł/ha (w 2018 r. - 1.065,89 zł/ha),

  e)  do buraków cukrowych - 1.524,18 zł/ha (w 2018 r. - 1.495,63 zł/ha),

  f)  do pomidorów - 2.250,81 zł/ha (w 2018 r. - 3.320,78 zł/ha),

  g)  do truskawek - 1.136,95 zł/ha (w 2018 r. - 1.054,35 zł/ha),

  h)  do lnu - 569,14 zł/ha (w 2018 r. - 486,12 zł/ha),

  i)   do konopi włóknistych - 135,44 zł/ha (w 2018 r. - 235,26 zł/ha);

  7)  płatności niezwiązane do tytoniu: 3,28 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia (w 2018 r. - 3,50 zł/kg) oraz 2,31 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia (w 2018 r. - 2,46 zł/kg).

      Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, płatności bezpośrednie wypłacane są w okresie od dnia 1 grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca następującego roku kalendarzowego, tj. od 1.12.2019 r. do 30.06.2020 r. Niemniej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Roz woju Wsi z 3.10.2019 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2019 r. (Dz. U. poz. 1934) rozpoczęcie wypłat płatności, w formie zaliczek nastąpi w terminie wcześniejszym, tj. od 16 października 2019 r. Przyznawane one będą z urzędu (nie jest potrzebny dodatkowy wniosek), na terytorium całego kraju.  Zaliczki wypłacane będą w wysokości 70% stawki danej płatności bezpośredniej (w roku 2018 wynosiły one 50%)oraz:

  -  obszaru stwierdzonego w ramach kontroli administracyjnej jako spełniający warunki do przyznania danej płatności albo

  -   liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli administracyjnej jako spełniające warunki do przyznania danej płatności.

      Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada 2019 r. Warunkiem przyznania zaliczki jest zakończenie kontroli administracyjnej, uwzględniającej także wyniki z kontroli na miejscu.

     Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3.10.2019 r w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010 za 2019 r. (Dz.U. poz. 1941) od 16 października 2019 r. będą wypłacane zaliczki podmiotowi, który w 2019 r. złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach:

  1. poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zielonych" - wysokość zaliczki stanowi iloczyn 85%stawki danej pomocy finansowej (w 2018 r. - 70%) oraz obszaru stwierdzonego w ramach przeprowadzonej kontroli administracyjnej jako spełniający warunki do przyznania danej pomocy finansowej;

  2.   działań objętych PROW 2014-2020:

  -  "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne",

  -  "Rolnictwo ekologiczne",

  -  "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi i innymi szczególnymi ograniczeniami".

  Wysokość zaliczki stanowi iloczyn 85%stawki pomocy finansowej w ramach tego działania (w 2018 r. - 70%) oraz

  a) obszaru stwierdzonego w ramach kontroli jako spełniający warunki do przyznania tej pomocy albo

  b) liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli jako spełniające warunki do przyznania tej pomocy.

  16.10.2019 r.

  PATRONAT NARODOWY PREZYDENTA RP NAD UROCZYSTOŚCIAMI DOŻYNKOWYMI

  W szczególnym czasie Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Prezydent Andrzej Duda objął Patronat Narodowy w Stulecie Odzyskania Niepodległości nad uroczystościami dożynkowymi organizowanymi w 2019 roku na terenie całego kraju.

  Poprzez ten wyjątkowy patronat nad tradycyjnym dziękczynieniem za plony Prezydent RP pragnie wyrazić w imieniu państwa polskiego i narodu głęboki szacunek i wdzięczność rolnikom za ich pracę oraz uhonorować polskich chłopów i działaczy ruchu ludowego, którzy na przestrzeni dziejów walczyli o niepodległą Polskę.

  Andrzej Duda pragnie również oddać hołd mieszkańcom polskich wsi za ich patriotyczną postawę, odwagę i ofiarność podczas II wojny światowej, kiedy w mundurach polskiej armii, w partyzantce i w podziemnej konspiracji walczyli o najważniejsze narodowe wartości i kiedy byli poddawani bestialskim represjom, wywożeniu do obozów koncentracyjnych, kiedy ginęli z rąk niemieckich i sowieckich okupantów. Wyrazem tego hołdu jest też ustanowiony w minionym roku i obchodzony 12 lipca Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.

  Zapraszamy wszystkich organizatorów uroczystości do włączenia się w Dożynki w 2019 roku pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

  Przesłanie Prezydenta do uczestników uroczystości dożynkowych w roku 2019 - do pobrania tutaj.

  Informacje o organizowanych przez Państwa obchodach prosimy przekazywać pocztą elektroniczną do Kancelarii Prezydenta RP na adres: listy@prezydent.pl lub listem tradycyjnym na adres: ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa. Miejscowości, w których będą odbywać się dożynki zostaną zaznaczone na stronie internetowej www.prezydent.pl

  Źródło

  Prezydent.pl

  OD 1.08.2019 r. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO

     Przypominamy, ze zgodnie z przepisami ustawy z 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.), w terminie od 1 sierpnia do 2 września 2019 r. producenci rolni mogą składać wnioski o dopłatę do paliwa rolniczego zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 r.

     Wnioski należy składać do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na formularzu, którego wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20.12.2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466).

     Przypominamy, że stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. została określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27.11.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2313) i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju, natomiast limit dopłaty wynosi:

  - 100,00 zł do 1 ha użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego określonych w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na 1.02.2019 r. oraz

  - 30,00 zł do 1 DJP (dużej jednostki przeliczeniowej) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, według stanu na 31.12.2018 r.

     Do wniosku należy załączyć faktury albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego. W przypadku ubiegających się także o zwrot podatku w odniesieniu do bydła - dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w ich posiadaniu. Obowiązek złożenia dokumentu wydanego przez ARiMR nie dotyczy tych producentów, którzy złożyli go podczas pierwszego terminu składania wniosku o dopłatę, tj. od 1.02. do 1.04.2019 r.

      Wypłata należnych dopłat powinna nastąpić w terminie 1-31 października 2019 r.

  5 sierpnia 2019 r.

  OFERTA MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH KRAJOWEGO ZWIĄZKU

  Informujemy, że Krajowy Związek Rewizyjny RSP dysponuje następującymi materiałami przydatnymi w bieżącej działalności spółdzielni:

  1.  Projekt statutu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (zawiera przykładowe statuty z Radą Nadzorczą / Komisją Rewizyjną i bez Rady Nadzorczej / Komisji Rewizyjnej),

  2.   Wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem organów statutowych Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej (zawiera przykładowe regulaminy Zarządu i Rady Nadzorczej),

  3.   Instrukcja w sprawie postępowania rolniczej spółdzielni produkcyjnej przy wykluczaniu i wykreślaniu członków oraz innych powodów ustania członkostwa,

  4.   Dochodzenie roszczeń o zapłatę należności w postępowaniach uproszczonym i upominawczym wraz z podstawowymi zagadnieniami z zakresu postępowania egzekucyjnego.

  5.   Nowe zasady ochrony danych osobowych (RODO) i wdrożenie ich w Rolniczych Spółdzielniach produkcyjnych (zawiera Politykę przetwarzania danych osobowych w RSP oraz wzory dokumentów).  

  6.   Stosowanie przepisów Kodeksu pracy do członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz Organizacja i przebieg Walnego Zgromadzenia  w praktyce rolniczej spółdzielni produkcyjnej.

  Cena powyższych materiałów wynosi 60 zł/szt. (z VAT i kosztami wysyłki).

  Osoby zainteresowane nabyciem ww. materiałów prosimy o składanie do Krajowego Związku Rewizyjnego RSP zamówienia drogą pocztową lub elektroniczną na adres: kzrrsp@kzrrsp.pl z podaniem tytułu materiału i ilości zamawianych egzemplarzy oraz danych niezbędnych do sporządzenia faktury, którą otrzymacie Państwo wraz z materiałem.

  WYPALANIE TRAW GROZI UTRATĄ DOPŁAT

      Wraz z nadejściem wiosny rozpoczął się sezon na wypalanie traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Jest to proceder, który w znacznym stopniu obniża wartość plonów, jest zabójczy dla przyrody i niebezpieczny dla człowieka.

      Praktyka wypalania traw wiosną spowodowana jest pokutującym od wieków błędnym przekonaniem, jakoby prowadziła ona do użyźnienia gleby. Ma to przynieść bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym większe korzyści ekonomiczne dla rolnika. Nic bardziej błędnego. Badania naukowe wskazują jednoznacznie, iż nawet jednorazowe wypalenie trawy może spowodować obniżeniem wartości plonów od 5 do 8%. Podczas pożaru temperatura gleby podnosi się do ok. 1000 st. C., co skutkuje śmiercią żyjących w niej zwierząt, zniszczeniem warstwy próchnicy oraz mikroorganizmów odpowiadających za równowagę biologiczną. Po przejściu pożaru gleba staje się jałowa i potrzebuje nawet kilku lat, aby powrócić do plonów sprzed pożaru.

      Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak co roku apeluje o zaprzestanie wiosennego wypalania traw. Ostrzega, że za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) oraz ustawy z 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129, z późn. zm.), które zabraniają wypalania traw na łąkach, pozostałości roślinnych na nieużytkach, skarpach kolejowych i rowach przydrożnych, grożą wysokie kary.

      Za takiego rodzaju wykroczenie Kodeks wykroczeń przewiduje karę aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość może wynieść 5.000 zł. Jeśli jednak w wyniku podpalenia trawy dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie zdrowia lub życia wielu osób albo mienia wielkich rozmiarów, wtedy sprawca - zgodnie z przepisami Kodeksu karnego - podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

      Oprócz sankcji karnych za wypalanie traw grożą również dotkliwe kary, które nakładać może Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakaz wypalania gruntów rolnych to jeden z warunków, który zobowiązani są przestrzegać rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014-2020. Brak ich przestrzegania może doprowadzić do zmniejszenia płatności o minimum 5%. To oznacza, że o tyle mogą być pomniejszone wszystkie płatności bezpośrednie, jeśli rolnikowi udowodni się, że wypalał trawy na którymkolwiek z posiadanych przez niego gruntów, tj. jednolita płatność obszarowa, płatność za zazielenienie, płatność dla młodych rolników, płatność dodatkowa, płatność dobrowolna związana z produkcją, a także z PROW 2014-2020 płatności rolnośrodowiskowe, płatność ekologiczna, płatność ONW oraz pomoc na zalesianie gruntów rolnych. Surowszą karę poniesie rolnik w przypadku, gdy świadomie wypala grunty rolne. Wówczas całkowita kwota należnych mu płatności może być obniżona nawet o 25%, a w skrajnych przypadkach, np. stwierdzenia rozległego i dotkliwego w skutkach wypalania traw, torfowisk, ARiMR może pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.

  POSIEDZENIE RADY I ZARZĄDU KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO RSP

      W dniu 18.12.2018 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

      Tematyka posiedzenia dotyczyła głównie spraw wewnątrzorganizacyjnych i obejmowała m.in. rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wysokości oraz trybu i terminu wnoszenia składek członkowskich za 2019 r., zapoznanie się z informacją Zarządu o wynikach ekonomiczno-finansowych za 11 miesięcy br. i przewidywanym wykonaniu planu na koniec 2018 r. Rozpatrzono także pismo Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie przystąpienia do COGECA, a także propozycję przystąpienia Krajowego Związku do zawartego porozumienia o współpracy pomiędzy Federacją Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych a Polskim Towarzystwem Rolniczym.

  Dokonano również podsumowania XVIII Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w 2017 r.

      W pierwszej części posiedzenia, poświęconej sprawom wewnątrzorganizacyjnym podjęto m.in. uchwałę w sprawie wysokości oraz trybu i terminu wnoszenia składek za 2019 r.

      Rada postanowiła podnieść składki o 10% w stosunku do wysokości obowiązującej w latach 2013-2018.

  Pełna treść uchwały nr 310/2018 dotycząca składek na 2019 r. - kliknij tutaj

      W dalszej części posiedzenia rozpatrzono pismo Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie przystąpienia do COGECA.

  Członkowie Rady i Zarządu przyjęli w tej sprawie stanowisko, które jest dostępne - tutaj

      Rozpatrzono również propozycję przystąpienia Krajowego Związku Rewizyjnego RSP do porozumienia zawartego między Federacją Związków Pracodawców - Dzierżawców i Właścicieli Rolnych a Polskim Towarzystwem Rolniczym.

      Członkowie Rady opowiedzieli się za potrzebą kontynuowania współpracy z ww. organizacjami i przygotowaniem oddzielnego projektu porozumienia celem podpisania jego w 2019 r.

      W końcowej części posiedzenia Członkowie Rady zapoznali się także z informacją Zarządu o wynikach ekonomiczno-finansowych za 11 miesięcy br. i przewidywanym wykonaniu planu na koniec 2018 r.

  W odrębnej części posiedzenia dokonano uroczystego podsumowania XVIII Edycji Rankingu ,,100 najlepszych Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w 2017 r." organizowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy przy współudziale Krajowego Związku Rewizyjnego RSP i Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Miesięcznika Spółdzielczego "Tęcza Polska". W uroczystości uczestniczyli m.in.: Zbigniew AJCHLER - Poseł na Sejm RP, członek Rady Krajowego Związku, Prezes Zarządu RSP Lubosina i RSP Zdrowie Izdebno (woj. wielkopolskie); Mieczysław GRODZKI - Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej; przedstawiciele Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego z prof. dr hab. Andrzejem KOWALSKIM - Dyrektorem Instytutu na czele; przedstawiciele Miesięcznika "Tęcza Polska" oraz przedstawiciele Spółdzielni wyróżnionych w XVIII Edycji Rankingu RSP za 2017 r. 

  Prezes Zarządu - Jacek Staciwa dokonał ogólnego podsumowania XVIII Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za 2017 r., a mgr inż. Marcin Adamski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przedstawił metodologię badań rankingowych oraz wnioski wypływające z tych badań.

  Laureatom pierwszych 10 miejsc wręczono puchary i listy gratulacyjne. Wyróżnienia otrzymały:

  - za I miejsce -            Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Lubosinie (woj. wielkopolskie) - puchar Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej;

  - za II miejsce -           Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Hopkie (woj. lubelskie) - puchar od Rady i Zarządu KZR RSP;

  - za III miejsce -         Rolniczy Kombinat Spółdzielczy Bądecz (woj. wielkopolskie) - puchar od Rady i Zarządu KZR RSP.

      Za zajęcie miejsc od IV do X - pamiątkowe grawertony i listy gratulacyjne od Rady i Zarządu KZR RSP otrzymały:

  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzywej (woj. podlaskie),

  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Dorożki (woj. podlaskie),

  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Gierałcicach (woj. opolskie),

  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wietlin III (woj. podkarpackie),

  Spółdzielnia Produkcji Rolniczej Żurawce II (woj. lubelskie),

  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna WOLNOŚĆ Gnojewo (woj. pomorskie),

  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Kazin (woj. kujawsko-pomorskie).

      Wręczenia pucharów i listów gratulacyjnych dokonali: prof. dr hab. Andrzej KOWALSKI - IERiGŻ-PIB, dr Mieczysław GRODZKI - Prezes Zarządu KRS oraz Andrzej PRZEBIEROWSKI - Przewodniczący Rady i Jacek STACIWA - Prezes Zarządu Krajowego Związku.

      Wyróżnionym Spółdzielniom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w następnych edycjach Rankingu RSP oraz w innych rywalizacjach krajowych i regionalnych.

      Szczegółowe wyniki XVIII Edycji Rankingu za 2017 r. podajemy w zakładce Ranking RSP.

     Szerzej o posiedzeniu Rady i Zarządu poinformujemy w najbliższym numerze "Biuletynu Informacyjnego" nr 6/2018.

  RSP MOGĄ OPŁACAĆ PODATEK CIT WEDŁUG OBNIŻONEJ STAWKI 15%

  Ustawą nowelizującą z 27.10.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175), z dniem 1.01.2018 r. uchylony został art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT, dotyczący zwolnienia od tego podatku dochodów z działalności pozarolniczej w części przeznaczonej na działalność rolniczą, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział przychodów z działalności rolniczej stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności.

  Uchylenie tego przepisu oznacza, że od 1.01.2018 r. dochody wszystkich spółdzielni prowadzących działalność pozarolnicza i działy specjalne produkcji rolnej, niezależnie od rozmiarów prowadzonej równocześnie działalności rolniczej, objęte zostały podatkiem CIT.

  W trakcie spotkań szkoleniowych głównych księgowych RSP, zorganizowanych przez Krajowy Związek Rewizyjny RSP w styczniu i lutym br. sygnalizowaliśmy, że niektóre spółdzielnie, które spełniają kryteria "małego podatnika", mogą opłacać podatek CIT od dochodów z działalności pozarolniczej w wysokości obniżonej 15% (zamiast stawki 19%), zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Wskazują na to następujące przepisy:

  • art. 4a pkt 10 ustawy o CIT określający, że "mały podatnik" - to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z podatkiem VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1.200.000 euro;

  • art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT określający, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

  Biorąc powyższe pod uwagę uznaliśmy, że użyta w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT "wartość przychodu", może dotyczyć wyłącznie przychodów z działalności pozarolniczej i działów specjalnych produkcji rolnej (które podlegają przepisom ustawy), a nie przychodom ogółem (a więc łącznie z przychodami z działalności rolniczej).

  W celu potwierdzenia słuszności takiej interpretacji ww. przepisów, Krajowy Związek Rewizyjny RSP i Związek Rewizyjny Spółdzielczości w Poznaniu działając wspólnie zwróciły się do Pana Posła na Sejm RP Zbigniewa Ajchlera z wnioskiem o skierowanie zapytania poselskiego do Ministra Finansów.

  Na zapytanie nr 6756 z 12.02.2018 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza w piśmie z 9.03.2018 r. udzielił następującej odpowiedzi:

  RZECZPOSPOLITA POLSKA                                                         Warszawa, dnia 09 marca 2018 r.

      MINISTER FINANSÓW

           DD6.054.3.2018

                                                                                                         Pan

                                                                                                         Marek Kuchciński

                                                                                                         Marszałek Sejmu RP

  Szanowny Panie Marszałku

  Odpowiadając na zapytanie nr 6756 Pana posła Zbigniewa Ajchlera w sprawie interpretacji przepisu art. 4a pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT), przedstawiam wyjaśnienia w tej kwestii.

  Jak wynika z przekazanego wystąpienia Pan poseł prosi o wyjaśnienie, czy stosując definicję małego podatnika zgodnie z art. 4a pkt 10 ustawy o CIT należy uwzględnić tylko obroty związane z działalnością pozarolniczą w przypadku, gdy osoba prawna prowadzi działalność rolniczą i pozarolniczą. Wątpliwości Pana posła związane są z tym, iż - z jednej strony - przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, a z drugiej z dniem 1 stycznia 2018 r. uchylono, określone dotychczas w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT, zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku, gdy przychody z działalności rolniczej powiększone o zużycie własnych surowców do przetwórczości rolnej stanowiły przynajmniej 60% przychodów ogółem pod warunkiem przeznaczenia zysku z tej działalności na cele statutowe.

  Odnosząc się do powyższego, uprzejmie informuję, iż do końca 2017 r. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stosowało się do przychodów z działalności rolniczej (za wyjątkiem przychodów z tzw. działów specjalnych produkcji rolnej). Odstępstwo w tym zakresie dotyczyło jedynie aspektu związanego z określeniem dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie ww. art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT. Niemniej jednak powyższa zasada ogólna w tym zakresie nie uległa od 1 stycznia 2018 r. zmianie. Oznacza to, że zarówno do 31 grudnia 2017 r., jak i po tym dniu, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają zastosowania do przychodów z działalności rolniczej (nie stanowiącej działów specjalnych produkcji rolnej). Przychody z takiej działalności nie są zatem "przychodami" w rozumieniu ustawy o CIT. Tym samym nie są one brane pod uwagę przy ustalaniu statusu małego podatnika, o którym mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT.

                                                                                   Z poważaniem

                                                                                         Z upoważnienia Ministra Finansów

                                                                                                          Paweł Gruza

                                                                                                    Podsekretarz Stanu

                                                                                                w Ministerstwie Finansów

                                                                           [podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym]

  Z powyższego pisma jednoznacznie wynika, ze RSP, które w 2018 r. spełniają kryteria "małego podatnika", tj. uzyskały w 2017 r. przychody z działalności pozarolniczej i działów specjalnych produkcji rolnej nieprzekraczające równowartości 1.200.000 euro, czyli 5.176.000 zł, mogą od dochodów z tych działalności rozliczać podatek CIT według stawki 15%.

  I POSIEDZENIE RADY KRAJOWEGO ZWIĄZKU W NOWEJ KADENCJI

  W dniu 14.12.2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady wybranej na VII Krajowym Zjeździe Delegatów Członków KZRRSP. Zostało ono zwołane przez Franciszka Miśkowa - Przewodniczącego Zjazdu w celu wyboru Prezydium Rady i Komisji Rewizyjnej oraz omówienia spraw organizacyjnych na najbliższy okres. Członkowie Rady dokonali również zmiany w składzie Zarządu Krajowego Związku.

  Członkowie Rady postanowili, że w obecnej kadencji Prezydium Rady funkcjonować będzie w 6-osobowym składzie, tj. Przewodniczący Rady, dwóch Zastępców Przewodniczącego, Sekretarz oraz dwóch Członków, przy czym jednym z nich będzie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Członkowie Rady spośród siebie wybrali Prezydium Rady i 3-osobową Komisję Rewizyjną. Podział funkcji w Radzie i Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:

  RADA KRAJOWEGO ZWIĄZKU 

  PREZYDIUM RADY

  ANDRZEJ PRZEBIEROWSKI

  Przewodniczący Rady

  Prezes Zarządu 

  RSP NADBUŻANKA Kryłów

  (woj. lubelskie)

  FRANCISZEK MIŚKÓW

  Zastępca Przewodniczącego

  Wiceprezes Zarządu

  Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP

  (woj. opolskie)

  LESZEK SUŁEK

  Zastępca Przewodniczącego

  Prezes Zarządu

  RSP PRZEŁOM Linowo

  (woj. kujawsko-pomorskie)

  TERESA KOŚMICKA

  Sekretarz

  Prezes Zarządu

  Spółdzielni Produkcji Rolnej AGROFIRMA Skórzewo;

  Zastępca Przewodniczącego Rady

  Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Poznaniu

  (woj. wielkopolskie)

  WŁADYSŁAW KOŁODZIEJ

  Członek Prezydium

  Prezes Zarządu

  Regionalnego Związku Spółdzielni Produkcji Rolnej w Rzeszowie

  (woj. podkarpackie)

  ANNA ŚWIERGUŁA-ZĘBALA

  Członek Prezydium

  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

  Prezes Zarządu

  Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Katowicach

  (woj. śląskie)

  CZŁONKOWIE

  ZBIGNIEW AJCHLER

  Prezes Zarządu

  RSP ZDROWIE w Izdebnie i RSP w Lubosinie;

  Członek Rady

  Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Poznaniu

  (woj. wielkopolskie)

  DARIUSZ BOROŃ

  Przewodniczący Rady

  RSP w Sulmierzycach

  (woj. łódzkie)

  KAZIMIERZ CZAPIEWSKI

  Prezes Zarządu

  RSP w Rzecku

  (woj. zachodniopomorskie)

  ZBIGNIEW HERZBERG

  Prezes Zarządu

  RSP w Olszewce

  (woj. kujawsko-pomorskie)

  JÓZEF ŁOPUCH

  Prezes Zarządu

  RSP Miechowice

  (woj. dolnośląskie)

  MAREK MIELCAREK

  Prezes Zarządu

  RSP w Pianowie;

  Przewodniczący Rady

  Rejonowego Związku Rewizyjnego RSP w Lesznie

  (woj. wielkopolskie)

  BERNARD RADLOK

  Prezes Zarządu

  RSP w Kuniowie,

  Zastępca Przewodniczącego Rady

  Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP 

  (woj. opolskie)

  KATARZYNA STEFANIAK

  Prezes Zarządu

  Rejonowego Związku Lustracyjnego Spółdzielni Produkcji Rolnej RCoop w Chodzieży

  (woj. wielkopolskie)

  JAN SWADŹBA

  Prezes Zarządu

  RSP PRZEŁOM  Mikołów;

  Zastępca Przewodniczącego Rady

  Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Katowicach

  (woj. śląskie)

  MIECZYSŁAW TABISZEWSKI

  Prezes Zarządu

  RSP NOWE ŻYCIE  Przezwody

  (woj. świętokrzyskie)

  JÓZEF WRONA

  Prezes Zarządu

  RSP JEDNOŚĆ  Boleścin

  (woj. dolnośląskie)

  KOMISJA REWIZYJNA

  ANNA ŚWIERGUŁA-ZĘBALA

  Przewodnicząca

  ZBIGNIEW HERZBERG

  Zastępca Przewodniczącej

  KAZIMIERZ CZAPIEWSKI

  Członek

  W związku z wyborem Władysława Kołodzieja - dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu do Rady Krajowego Związku, na wniosek Prezesa Zarządu dokonano zmian w składzie Zarządu.

  W wyniku przeprowadzonych tajnych wyborów Rada: powołała na funkcję Wiceprezesa Zarządu Krajowego Związku Stefana KASZUBSKIEGO - Prezesa Zarządu RSP KIEŹLINY (woj. warmińsko-mazurskie), jednocześnie odwołując Władysława Kołodzieja z funkcji Wiceprezesa Zarządu.

  W dalszej części posiedzenia, poświęconej sprawom wewnątrzorganizacyjnym podjęto m.in. uchwałę w sprawie wysokości oraz trybu i terminu wnoszenia składek za 2018 r.

  Rada postanowiła utrzymać składki w dotychczasowej wysokości obowiązującej w 2017 r.

  Pełna treść uchwały nr 294/2017 dotycząca składek na 2018 r. - kliknij tutaj

  Członkowie Rady zapoznali się także z informacją Zarządu o wynikach ekonomiczno-finansowych za 11 miesięcy br. i przewidywanym wykonaniu planu na 2017 r.

  W odrębnej części posiedzenia dokonano uroczystego podsumowania XVII Edycji Rankingu ,,100 najlepszych Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w 2016 r." organizowanego przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy przy współudziale Krajowego Związku Rewizyjnego RSP i Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Miesięcznika Spółdzielczego "Tęcza Polska". W uroczystości uczestniczyli m.in.: Zbigniew Ajchler - Poseł na Sejm RP, członek Rady Krajowego Związku, Prezes Zarządu RSP Lubosina i RSP Zdrowie Izdebno (woj. wielkopolskie), Zygmunt Paśnik - Zastępca Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Alfred Domagalski - b. Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej; przedstawiciele Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowego Instytutu Badawczego z prof. dr hab. Jackiem Kulawikiem - Kierownikiem Zakładu Finansów Rolnictwa na czele; przedstawiciele Miesięcznika "Tęcza Polska" oraz przedstawiciele Spółdzielni wyróżnionych w XVII Edycji Rankingu RSP za 2016 r. 

  Prezes Zarządu - Jacek Staciwa dokonał ogólnego podsumowania XVII Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za 2016 r., a mgr inż. Marcin Adamski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej przedstawił metodologię badań rankingowych oraz wnioski wypływające z tych badań.

  Laureatom pierwszych 10 miejsc wręczono puchary i listy gratulacyjne. Wyróżnienia otrzymały:

   - za I miejsce                 -  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wydrowice (woj. opolskie) - puchar Prezesa Zarządu Krajowej

                                                   Rady Spółdzielczej i list gratulacyjny od Rady i Zarządu KZR RSP;

        - za II miejsce                -  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Lubosinie (woj. wielkopolskie) - puchar od Rady i Zarządu

                                                  KZR RSP;

        - za III miejsce               -  Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Hopkie (woj. lubelskie) - puchar od Rady i Zarządu KZR RSP.

  Za zajęcie miejsc od IV do X - pamiątkowe grawertony i listy gratulacyjne od Rady i Zarządu KZR RSP otrzymały:

  - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Krzywej (woj. podlaskie),

  - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna WOLNOŚĆ Gnojewo (woj. pomorskie),

  - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Stara Kamienica (woj. dolnośląskie),

  - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Szychowice (woj. lubelskie),

  - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Gierałcicach (woj. opolskie),

  - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Sadki (woj. kujawsko-pomorskie),

  - Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Rusocin (woj. opolskie).

  Wręczenia pucharów i listów gratulacyjnych dokonali: prof. dr hab. Jacek Kulawik - IERiGŻ-PIB, Zygmunt Paśnik - Zastępca Prezesa Zarządu KRS oraz Andrzej Przebierowski - Przewodniczący Rady i Jacek Staciwa - Prezes Zarządu Krajowego Związku.

  Wyróżnionym Spółdzielniom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów w następnych edycjach Rankingu RSP oraz w innych rywalizacjach krajowych i regionalnych.

  Szczegółowe wyniki XVII Edycji Rankingu za 2016 r. podajemy w zakładce Ranking RSP.

  Szerzej o posiedzeniu Rady i Zarządu poinformujemy w najbliższym numerze "Biuletynu Informacyjnego" nr 6/2017.

  14 grudnia 2017 r.


  VII KRAKJOWY ZJAZD DELEGATÓW CZŁONKÓW KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH ZAKOŃCZYŁ OBRADY

      W dniu 30 listopada 2017 r. w Warszawie obradował VII Krajowy Zjazd Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

      Głównym celem Krajowego Zjazdu, w którym uczestniczyło 79 delegatów reprezentujących 70 spółdzielni i regionalnych związków rewizyjnych (tj. 56,45% ogólnej liczby jednostek zrzeszonych w Krajowym Związku), było podsumowanie działalności Krajowego Związku w latach 2013-2016 oraz wybór członków Rady na następną kadencję. Obrady Zjazdu zbiegły się z 25-leciem funkcjonowania Krajowego Związku.

      Przyjęto również "Program działania Krajowego Związku Rewizyjnego RSP w latach 2017-2020" - kliknij tutaj.

      Grupie wyróżniających się Spółdzielcom wręczono odznaki ZA ZASŁUGI DLA ROLNICTWA, ZASŁUŻONY DZIAŁACZ RUCHU SPÓŁDZIELCZEGO, wyróżnienia w Konkursach organizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą i Miesięcznik Spółdzielczy "Tęcza Polska": LIDER SPÓŁDZIELCZOŚCI  POLSKIEJ, MENADŻER-SPÓŁDZIELCA, PRYMUS 2017 oraz odznaki ustanowione przez Radę i Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego RSP ZA ZASŁUGI DLA ROLNICZEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI PRODUKCYJNEJ.

      Oprócz Delegatów w Krajowym Zjeździe uczestniczyli goście reprezentujący m.in. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajową Radę Spółdzielczą, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, branżowe organizacje rolnicze oraz dziennikarze.

      W wyniku tajnego głosowania członkami 17-osobowej Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP wybrani zostali: 

  Zbigniew AJCHLER,

  Dariusz BOROŃ,

  Kazimierz CZAPIEWSKI,

  Zbigniew HERZBERG,

  Władysław KOŁODZIEJ,

  Teresa KOŚMICKA,

  Józef ŁOPUCH,

  Marek MIELCAREK,

  Franciszek MIŚKÓW,

  Andrzej PRZEBIEROWSKI,

  Bernard RADLOK,

  Katarzyna STEFANIAK,

  Leszek SUŁEK,

  Jan SWADŹBA

  Anna ŚWIERGUŁA-ZĘBALA,

  Mieczysław TABISZEWSKI,

  Józef WRONA.

      Wybory członków Prezydium Rady oraz Komisji Rewizyjnej przeprowadzone zostaną na pierwszym w bieżącej kadencji posiedzeniu Rady w dniu 14 grudnia 2017 r. w Warszawie.

  Szerszą relację z obrad VII Krajowego Zjazdu oraz podjęte na nim uchwały zamieścimy w nr 6/2017 "Biuletynu Informacyjnego".

  Galeria zdjęć - tutaj

   

  ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA FINANSÓW NA PISMO KZR RSP DOTYCZĄCE STOSOWANIA JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO PRZEZ ROLNICZE SPÓLDZIELNIE PRODUKCYJNE

       Jak informowaliśmy w "Biuletynie Informacyjnym" Nr 3/2016, Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP zwrócił się do Mariana Banasia - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów o wyjaśnienie obowiązku przekazywania przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne niezatrudniające pracowników do organów podatkowych danych z ksiąg podatkowych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) oraz informacji z prowadzonej ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (JPK-VAT). Treść wystąpienia zamieściliśmy w wymienionym na wstępie "Biuletynie Informacyjnym".

       Poniżej przedstawiamy, otrzymaną drogą elektroniczną odpowiedź na powyższe wystąpienie, zawierającą stanowisko Ministerstwa Finansów w przedmiotowej sprawie.

  MINISTERSTWO FINANSÓW                                                        Warszawa, dnia 28 lipca 2016 r.

  Departament Administracji

                 Podatkowej

  AP5.0723.4.2016

  W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie objęcia obowiązkiem przekazywania przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne danych z ksiąg podatkowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego, Departament Administracji Podatkowej uprzejmie przekazuje poniższe stanowisko.

  Treść art. 82 ust. 1b oraz art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej jednoznacznie wskazuje, iż każdy podmiot, który prowadzi księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych zobowiązany jest do przekazywania w formie JPK:

  •            bez wezwania, informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług,
  •           na żądanie organów podatkowych ksiąg podatkowych lub ich części oraz dowodów księgowych.

  Powyższe oznacza, że obowiązki związane z JPK dotyczą również rolniczych spółdzielni produkcyjnych pod warunkiem prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych.

  Natomiast ustalenie daty, od której powstają po stronie rolniczych spółdzielni produkcyjnych w/w obowiązki winno nastąpić w oparciu o art. 29 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (w brzmieniu nadanym art. 4 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw) oraz wskazówki zawarte w wydanej przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej z 20 czerwca 2016 r. sygn. PK4.8012.55.2016. Stopniowe wprowadzanie obowiązków związanych z JPK bazuje na kryteriach wielości danego podmiotu i rozmiaru jego działalności. Kryteria te zostały określone przez powiązanie z zatrudnieniem średniorocznym oraz rocznym obrotem netto, o których mowa w art. 104-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W w/w interpretacji ogólnej Minister Finansów wskazał, iż wykładnia celowościowa i systemowa nakazuje odpowiednio stosować te same kryteria wdrożenia obowiązków także do podmiotów, które nie mają statusu przedsiębiorcy. Brak statusu przedsiębiorcy nie czyni bowiem niemożliwym lub bezprzedmiotowym ustalenie wielkości średniorocznego zatrudnienia oraz rocznego obrotu netto. Podkreślić należy, że w przypadku podmiotów niebędących przedsiębiorcami odwołanie do definicji mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy ma jedynie znaczenie pomocnicze. Nie oznacza bezpośredniego stosowania przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, ale odpowiednie zastosowanie wskazanych w niej kryteriów zmierzających do oceny wielkości i rozmiaru działalności podmiotu. Jeżeli zatem rolnicze spółdzielnie produkcyjne nie zatrudniają pracowników, należy przyjąć, że średnioroczne zatrudnienie nie przekracza progów określonych w odniesieniu do tego kryterium dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. W takim przypadku decydujący dla ustalenia statusu spółdzielni będzie rozmiar działalności - roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu. Powyższe będzie miało decydujące znaczenie dla zastosowania przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne okresów przejściowych przewidzianych dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców.

                                                                                                            DYREKTOR

                                                                                                  /-/ Tomasz Mariusz Strąk

       Z powyższych wyjaśnień Ministerstwa Finansów wynika, że przy ustalaniu terminu wdrożenia obowiązku stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK i JPK-VAT) przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne, w których w dwóch ostatnich latach obrotowych (tj. 2014 i 2015) nie zatrudniano pracowników (w rozumieniu Kodeksu pracy) należy uwzględniać rozmiar działalności danej spółdzielni, tj. roczny obrót netto lub sumę aktywów bilansu. Te kryteria decydować będą o zaliczeniu spółdzielni do danej kategorii przedsiębiorców (mikro-, mały lub średni) i w konsekwencji - o terminie stosowania JPK i JPK-VAT.

         W celu ustalenia wartości w/w wskaźników finansowych należy stosować przeliczenie podanych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej kwot wyrażonych w euro według następujących kursów NBP:

  - tabela nr 252/A/NBP/2014 z 31.12.2014 r. - 4,2623 zł;

  - tabela nr 254/A/NBP/2015 z 31.12.2015 r. - 4,2615 zł.

  W związku z powyższym poszczególne limity wynoszą:

  • dla mikroprzedsiębiorcy:

     -  roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu - 2 mln euro, czyli 2014 r. - 8.524.600 zł,           2015 r. - 8.523.000 zł.

     Termin wdrożenia JPK-VAT - 1.01.2018 r.; JPK - 1.07.2018 r.;

  •  dla małego przedsiębiorcy:

     -  roczny obrót netto lub suma aktywów bilansu - 10 mln euro, czyli 2014 r. - 42.623.000 zł;          2015 r. - 42.615.000 zł.

     Termin wdrożenia JPK-VAT - 1.01.2017 r.; JPK - 1.07.2018 r.;

  •  dla średniego przedsiębiorcy:

     -  roczny obrót netto - 50 mln euro, czyli 2014 r. - 213.115.000 zł; 2015 r. - 213.075.000 zł.

     -  suma aktywów bilansu - 43 mln euro, czyli 2014 r. - 183.278.900 zł; 2015 r. - 183.244.500 zł.

     Termin wdrożenia JPK-VAT - 1.01.2017 r.; JPK - 1.07.2018 r.

         Szersze omówienie problemów związanych ze stosowaniem JPK i JPK-VAT w RSP przewidujemy w trakcie spotkań szkoleniowych organizowanych przez KZR RSP we wrześniu i październiku br.

  28 lipca 2016 r.

  Zwiększony zakres kontroli wymogów wzajemnej zgodności

      Dotychczas polscy producenci rolni, w ramach "Zasad wzajemnej zgodności" (Cross compliance) zobowiązani byli do przestrzegania: od 1 stycznia 2009 r., wymogów z obszaru A - związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz identyfikacją i rejestracją zwierząt; od 1 stycznia 2011 r., z obszaru B - dotyczących zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt oraz zdrowotności roślin. Natomiast od 1 stycznia 2013 r. w Polsce obowiązują również zasady wzajemnej zgodności dotyczące obszaru C, czyli dbania o tzw. dobrostan zwierząt i obejmują posiadaczy wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich, takich, jak: koniowate - koń i osioł; bydło - bydło domowe i bawoły; jeleniowate - jeleń szlachetny, jeleń sika i daniel utrzymywane w warunkach fermowych w celu pozyskania mięsa lub skór, jeżeli pochodzą z chowu lub hodowli zamkniętej, o których mowa w przepisach prawa łowieckiego, albo chowu lub hodowli fermowej; świnie, owce, kozy, drób: kura, kaczka, kaczka piżmowa, gęś, gęś garbonosa, indyk, przepiórka japońska, perlica oraz utrzymywany w warunkach fermowych - struś; zwierzęta futerkowe - lis pospolity, lis polarny, norka amerykańska, tchórz, jenot, nutria, szynszyl i królik, utrzymywanych w celu produkcji surowca dla przemysłu futrzarskiego, mięsnego i włókienniczego.

  czytaj więcej

  Wpłaty na PFRON nie dotyczą członków RSP

       W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Krajowego Związku, czy słusznie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzywa rolnicze spółdzielnie produkcyjne do dokonywania wpłat na PFRON wyjaśniamy, co następuje:

       Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; Nr 171, poz. 1016; Nr 209, poz. 1243 i 1244; Nr 291, poz. 1701 oraz z 2012 r. poz. 986), do dokonywania wpłat na PFRON zobowiązany jest pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

       Z powyższych przepisów jednoznacznie wynika, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie pracodawców, którymi są zgodnie z art. 3 Kodeksu pracy - jednostki organizacyjne i osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają one pracowników.

       W związku z tym, obowiązku dokonywania wpłat na PFRON nie mają te rolnicze spółdzielnie produkcyjne, w których pracę wykonują wyłącznie członkowie i ich domownicy oraz kandydaci na członków.

  czytaj więcej

  archiwum aktualności