English (en-GB)
Polish (PL)
English (en-GB)

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych i Krajowej Rady Spółdzielczej (2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 marca 1999 r.

 

w sprawie określenia górnej granicy składek organizacji spółdzielczych na rzecz związków rewizyjnych

i Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

(Dz. U. Nr 30, poz. 290.)

 

 

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 27 lit. a) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 106, poz. 482 i Nr 134, poz. 646; z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 43, poz. 163, Nr 80, poz. 368, Nr 87, poz. 406, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602 i Nr 127, poz. 627; z 1995 r. Nr 5, poz. 25, Nr 86, poz. 433, Nr 96, poz. 478, Nr 133, poz. 654 i Nr 142, poz. 704; z 1996 r. Nr 25, poz. 113, Nr 34, poz. 146, Nr 90, poz. 405, Nr 137, poz. 639 i Nr 147, poz. 686; z 1997 r. Nr 9, poz. 44, Nr 28, poz. 153, Nr 79, poz. 484, Nr 96, poz. 592, Nr 107, poz. 685, Nr 118, poz. 754, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 776 i 777, Nr 137, poz. 926, Nr 139, poz. 932-934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945 oraz z 1998 r. Nr 60, poz. 383, Nr 108, poz. 685, Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 931 i Nr 162, poz. 1112 i 1121) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1.  Górną granicę składek płaconych przez organizacje spółdzielcze, zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów, określa się:

1)   w przypadku składek na rzecz związków rewizyjnych nie prowadzących działalności gospodarczej innej niż działalność wymieniona w art. 240 § 3 pkt 1-5 ustawy z dnia 18 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 i Nr 133, poz. 654; z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 189 oraz z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz. 723 i Nr 121, poz. 769 i 770) - w wysokości obliczonej w stosunku do kwoty osiągniętego przychodu w poprzednim roku podatkowym, zgodnie z poniższą tabelą:

 

kwota rocznego przychodu

górna wysokość składki rocznej

ponad

do

 

1 000 000 zł

   0,4%

 1 000 000 zł

3 000 000 zł

   4 000 zł + 0,3% nadwyżki ponad l 000 000 zł

 3 000 000 zł

 

 10 000 zł + 0,1% nadwyżki ponad 3 000 000 zł,

 jednak nie więcej niż 30 000 zł

 

 

 

 

                   2)     w przypadku składek na rzecz związków rewizyjnych innych niż wymienione w pkt l - w wysokości 170 zł miesięcznie,

3)     w przypadku składek na rzecz Krajowej Rady Spółdzielczej - w wysokości 30 zł miesięcznie.

2.   W przypadku organizacji spółdzielczych zarejestrowanych w ciągu roku podatkowego górną granicę składek zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów oblicza się zgodnie z ust. 1 i z uwzględnieniem kwoty faktycznie osiągniętego przychodu w danym roku.

3.   Górna granica składek, określona w ust. l, dotyczy tylko składek na rzecz organizacji, do których przynależność spółdzielni nie jest obowiązkowa.

 

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

 

 

About Us

Purposes and tasks of the KZR RSP, Members of the Council, Members of the Board

Documents

Statutes, programmes of activities, model resolutions and declarations

Members

How to become a member of the KZR RSP, resolutions, regulations, list of members of the KZR RSP

Lustration

Resolutions of the general assembly of the CSRC, Code of Ethics of the Lustrator

Publications

Information on the Information Bulletin, tables of contents, other publications

Regulations

Acts, regulations, implementing provisions