English (en-GB)
Polish (PL)
English (en-GB)

UCHWAŁA Nr 10/2020 ZGROMADZENIA OGÓLNEGO KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ Z DNIA 7 LIPCA 2020 r. W SPRAWIE PRZYJĘCIA TRYBU I ZASAD PRZEPROWADZANIA LUSTRACJI ORGANIZACJI SPÓŁDZIELCZYCH (2)

 

Uchwała nr  10/2020

Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej

z dnia 7 lipca 2020 roku 

w sprawie przyjęcia Trybu i Zasad Przeprowadzania Lustracji Organizacji Spółdzielczych

 

Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej na podstawie § 7 Statutu Krajowej Rady Spółdzielczej (M.P. z 1996 r., nr 7, poz. 86) postanawia, co następuje:

§ 1

Uchwala się Tryb i Zasady Przeprowadzania Lustracji Organizacji Spółdzielczych, które stanowią Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Spółdzielcze związki rewizyjne dostosują własne regulacje w sprawie lustracji do wymogów niniejszego Trybu i Zasad Przeprowadzania Lustracji Organizacji Spółdzielczych w terminie 6 miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały przez Zgromadzenie Ogólne KRS i przekażą je do Krajowej Rady Spółdzielczej.

§ 3

Traci moc Instrukcja o lustracji organizacji spółdzielczych zatwierdzona Uchwałą nr 9/2010 Zgromadzenia Ogólnego KRS z dnia 1.07.2010 r. z dniem 31.12.2020 r. 

§ 4

Tryb i Zasady Przeprowadzania Lustracji Organizacji Spółdzielczych wchodzą w życie z dniem 1.01.2021 r.

 

Sekretarz                                                       Przewodniczący

Zgromadzenia Ogólnego                              Zgromadzenia Ogólnego

Krajowej Rady Spółdzielczej                       Krajowej Rady Spółdzielczej

/Maciej Palej/                                                /dr Jerzy Jankowski/

 

Załącznik do uchwały nr 10/2020 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 7 lipca 2020 r. - w formacie PDF  pobierz

About Us

Purposes and tasks of the KZR RSP, Members of the Council, Members of the Board

Documents

Statutes, programmes of activities, model resolutions and declarations

Members

How to become a member of the KZR RSP, resolutions, regulations, list of members of the KZR RSP

Lustration

Resolutions of the general assembly of the CSRC, Code of Ethics of the Lustrator

Publications

Information on the Information Bulletin, tables of contents, other publications

Regulations

Acts, regulations, implementing provisions