Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Statut

STATUT
Krajowego  Związku  Rewizyjnego
Rolniczych  Spółdzielni  Produkcyjnych

(tekst jednolity
według stanu prawnego po zmianach w dniu 14.06.2022 r./zmiany wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 9.09.2022 r.)

 

 1. Postanowienia  ogólne

§ 1.

Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, zwany dalej Krajowym Związkiem jest dobrowolną i samorządną organizacją spółdzielczą, działającą na podstawie ustawy - Prawo spółdzielcze, innych ustaw oraz niniejszego statutu.

§ 2.

 1. Siedzibą Krajowego Związku jest Warszawa a terenem działania obszar Rzeczpospolitej Polskiej i zagranica.
 2. Krajowy Związek może powoływać z inicjatywy zainteresowanych spółdzielców okręgowe i wojewódzkie oddziały Związku oraz inne jednostki wyodrębnione dla realizacji celów statutowych. Zasady ich tworzenia i funkcjonowania uchwala Rada na wniosek Zarządu.   

§ 3

Krajowy Związek może przystępować do organizacji spółdzielczych krajowych i zagranicznych - oraz innych organizacji społecznych i gospodarczych, i zawierać z nimi umowy, jeżeli jest to uzasadnione realizacją jego celu statutowego.

§ 4.

 1. Krajowy Związek posiada osobowość prawną i obok nazwy może używać wyróżniającego znaku graficznego ustalonego przez Krajowy Zjazd Delegatów.
 2. Związek jest niezależny od organów administracji państwowej, samorządowej oraz społecznych jednostek organizacyjnych i organizacji. Działa poprzez ustalone w uchwalonym przez siebie statucie i wybieralne w sposób demokratyczny organy. Określa w sposób samodzielny w ramach obowiązujących przepisów prawa zakres i formy swojej działalności.

 

 II. Cel  i  zadania  Krajowego  Związku

§ 5.

Celem Krajowego Związku jest zapewnienie zrzeszonym spółdzielniom i innym organizacjom pomocy w ich działalności statutowej.

§ 6.

Cel wymieniony w § 5 Krajowy Związek realizuje przez:

 1. reprezentowanie interesów członków spółdzielni i ich organizacji wobec organów władzy i administracji państwowej, innych jednostek społecznych i gospodarczych oraz w międzynarodowym ruchu spółdzielczym,
 2. przeprowadzanie lustracji spółdzielni i przedkładanie ich organom wniosków usprawniających działalność spółdzielni,
 3. organizowanie i przeprowadzanie badania sprawozdań finansowych spółdzielni na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 4. propagowanie i wspieranie rozwoju rolniczych spółdzielni produkcyjnych,
 5. propagowanie i wspieranie rozwoju polskiego rolnictwa,
 6. inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących rolniczej spółdzielczości produkcyjnej,
 7. inicjowanie i rozwijanie współpracy między spółdzielniami oraz współdziałanie z placówkami naukowo-badawczymi,
 8. inicjowanie i udzielanie pomocy zrzeszonym jednostkom w zakresie współpracy z zagranicą,
 9. prowadzenie działalności szkoleniowej, instruktażowo-doradczej, informacyjnej i wydawniczej,
 10. prowadzenie dla potrzeb jednostek, jej członków i pracowników działalności kulturalno-oświatowej i socjalnej,
 11. prowadzenie działalności wspierającej i promocyjnej w zakresie produktów rolno-spożywczych,
 12. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej w zakresie jakości produktów rolno-spożywczych,
 13. prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie ekologii i ekologicznej produkcji.

§ 7

 1. Krajowy Związek zachowując obowiązujące przepisy prawa może wykonywać na rzecz zrzeszonych jednostek również inne zadania, poza wymienionymi w § 6.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 1 określa Rada Krajowego Związku.
 3. Krajowy Związek może wykonywać zadania wymienione w § 6 oraz w § 7 ust. 1 również na rzecz spółdzielni w nim nie zrzeszonych oraz na rzecz innych osób fizycznych i prawnych na warunkach wzajemnie uzgodnionych.
 4. Krajowy Związek może powoływać inne osoby prawne oraz przystępować do już istniejących. Osoby prawne powołane przez Krajowy Związek mogą prowadzić działalność gospodarczą za zgodą Rady Krajowego Związku.

III.  Członkowie  Krajowego  Związku

§ 8.

 1. W Krajowym Związku mogą zrzeszać się:
  1. rolnicze spółdzielnie produkcyjne, przetwórcze i usługowe,
  2. inne spółdzielnie i jednostki pracujące na rzecz kompleksu żywnościowego i wsi,
  3. wojewódzkie i regionalne związki rewizyjne, a także organizacje społeczne i gospodarcze zrzeszające jednostki wymienione w ust. 1 i 2, oraz rolników indywidualnych.
 2. Krajowy Związek może zrzeszać również zgodnie z przepisami prawa podmioty zagraniczne, których zakres działalności odpowiada przedmiotowi działania Krajowego Związku.   

§ 9

 1. Członkostwo w Krajowym Związku powstaje z chwilą przyjęcia przez Zarząd Związku na podstawie złożonej na piśmiedeklaracji. Założyciele Krajowego Związku stają się członkami Związku z dniem jego zarejestrowania. 
 2. Przyjęcie w poczet członków Krajowego Związku stwierdzają podpisem na deklaracji dwaj członkowie Zarządu z podaniem daty podjęcia uchwały o przyjęciu. 
 3. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia powinna być podjęta na najbliższym posiedzeniu od dnia złożenia deklaracji. O uchwale w sprawie przyjęcia w poczet członków lub odmawiającej przyjęcia Zarząd powiadamia zainteresowaną organizację spółdzielczą pismem w terminie 2 tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie. 
 4. W razie nieprzyjęcia spółdzielni na członka Krajowego Związku, bądź zwłoki w rozpatrzeniu wniosku trwającej ponad miesiąc od złożenia deklaracji, zainteresowanej spółdzielni przysługuje prawo odwołania do Rady Krajowego Związku, która rozstrzyga w sprawie ostatecznie. Odwołanie pisemne powinno być wniesione w ciągu miesiąca od otrzymania zawiadomienia. Rozpatrzenie odwołania przez Radę następuje na najbliższym jej posiedzeniu po otrzymaniu odwołania.

§ 10

Członkowie Krajowego Związku mają prawo:

 1. brać udział przez swych delegatów w obradach Zjazdu delegatów, uczestniczyć w wyborach do organów Krajowego Związku oraz oceniać jego działalność,
 2. korzystać z prowadzonej przez Krajowy Związek działalności statutowej na zasadach określonych przez Radę Krajowego Związku,
 3. wnioskować o przeprowadzenie lustracji działalności spółdzielni,
 4. zgłaszać wnioski, opinie i postulaty w sprawie działalności Krajowego Związku.

§ 11

Członkowie Krajowego Związku mają obowiązek:

 1. wniesienia wpisowego w wysokości i w terminach określonych w § 17,
 2. wpłacania składek na wykonywanie zadań Krajowego Związku,
 3. przestrzegania postanowień statutu Krajowego Związku oraz uchwał Zjazdu Delegatów i Rady w sprawach organizacyjnych i majątkowych Związku,
 4. umożliwienia Krajowemu Związkowi przeprowadzanie lustracji, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo spółdzielcze,
 5. udostępniania Krajowemu Związkowi informacji o działalności społeczno-gospodarczej jednostki niezbędnej do realizacji zadań statutowych Związku,
 6. zawiadomienia Krajowego Związku o zmianie statutu jednostki, jeżeli obejmuje ona zmianę celu lub przedmiotu jej działalności,
 7. zawiadomienia Krajowego Związku o postawieniu jednostki w stan likwidacji lub upadłości, a także o jej podziale lub połączeniu.

§ 12

Członkostwo w Krajowym Związku ustaje w przypadku:

 1. dobrowolnego wystąpienia z Krajowego Związku w trybie określonym w § 13,
 2. wykluczenia z przyczyn określonych w § 14 statutu,
 3. wykreślenia z rejestru członków, jeżeli z przyczyn niezawinionych przez siebie nie wykonuje on obowiązków statutowych,
 4. wykreślenia członka z rejestru sądowego.

§ 13

Członek może wystąpić z Krajowego Związku na koniec danego roku kalendarzowego za uprzednim 3-miesięcznym wypowiedzeniem, dołączając do wniosku uchwałę właściwego organu statutowego o wystąpieniu ze Związku.

§ 14

Członek może być wykluczony z Krajowego Związku z powodu:

 1. rażącego naruszenia prawa lub postanowień statutu Krajowego Związku,
 2. działania na szkodę Krajowego Związku,
 3. nie opłacania składek na działalność Krajowego Związku.

§ 15

 1. Wykluczenia lub wykreślenia dokonuje Rada Krajowego Związku większością, co najmniej 2/3 głosów obecnych. O wykluczeniu lub wykreśleniu członka Zarząd Krajowego Związku zawiadamia zainteresowanego listem poleconym w ciągu 2 tygodni od dnia podjęcia decyzji.
 2. Członkowi wykluczonemu lub wykreślonemu z rejestru członków przysługuje prawo pisemnego odwołania do najbliższego Zjazdu Delegatów Krajowego Związku w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu wraz z jej uzasadnieniem.

§ 16

Rejestr członków Krajowego Związku prowadzi Zarząd. Rejestr zawiera nazwę zrzeszonych członków, adres, datę przyjęcia w poczet członków, oraz datę ustania członkostwa i jego przyczyny.

§ 17

Wpisowe do Krajowego Związku wynosi 300 (trzysta) złotych i jest płatne przez spółdzielnie i inne jednostki przystępujące do Krajowego Związku w ciągu 30 dni od daty zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków.

      IV. Organy  Krajowego  Związku

§ 18.

 1. Organami Krajowego Związku są:
  1. Krajowy Zjazd Delegatów,
  2. Rada,
  3. Zarząd.
 2. Wybory do organów Krajowego Związku wymienionych w ust. 1 są dokonywane w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę ważnych głosów - przy udziale, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.
 3. Uchwały organów Krajowego Związku podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, o ile ustawa lub statut nie stanowią inaczej.
 4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Krajowego Związku uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwałę.
 5. Posiedzenia Rady Krajowego Związku decyzją Przewodniczącego Rady mogą zostać przeprowadzone przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 6. Przewodniczący Rady może podjąć decyzję o podjęciu określonej uchwały lub uchwał na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległości bez zwoływania posiedzenia organu określając zarazem termin końcowy dla oddania głosów przez członków Rady, uwzględniając przy tym rzeczywiste możliwości komunikacyjne.
 7. Rada w formie regulaminu określa zasady organizacji posiedzeń i zasady podejmowania uchwał przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub na piśmie.

Krajowy Zjazd Delegatów

§ 19.

 1. Krajowy Zjazd Delegatów zwany dalej "Zjazdem" jest najwyższym organem Krajowego Związku.
 2. W Zjeździe z głosem decydującym biorą udział delegaci wybrani przez właściwe organy statutowe członków zrzeszonych w Krajowym Związku. Liczbę i zasady wyboru delegatów na Zjazd ustala Rada na wniosek Zarządu. Delegat bierze udział w Zjeździe osobiście lub przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z prawem jednego głosu. W przypadkach przewidzianych w statucie Delegat może oddać swój głos również na piśmie.
 3. Mandat delegata trwa do dnia ogłoszenia uchwały Zarządu o zwołaniu następnego zwyczajnego Zjazdu. Przed upływem kadencji mandat wygasa w przypadku pisemnej rezygnacji, odwołania delegata przez właściwy organ statutowy jednostki, którą reprezentuje oraz śmierci. W jego miejsce powinien być wybrany nowy delegat.
 4. Z głosem doradczym w Zjeździe biorą udział niebędący delegatami członkowie Rady oraz członkowie Zarządu, a także inne osoby zaproszone przez Zarząd.

§ 20

 1. Do właściwości Zjazdu należy:
  1. zatwierdzanie porządku i regulaminu obrad Zjazdu,
  2. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Krajowego Związku i podejmowanie uchwał, co do wniosków Rady, Zarządu i jednostek zrzeszonych w Krajowym Związku w tych sprawach oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
  3. uchwalanie programu działalności Krajowego Związku,
  4. uchwalanie statutu oraz jego zmian,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia w Krajowym Związku funduszów celowych i ich przeznaczenia oraz zasad gospodarowania tymi funduszami,
  6. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Krajowy Związek może zaciągnąć,
  7. ustalanie liczby członków Rady,
  8. wybór i odwoływanie członków Rady,
  9. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia i podziału Krajowego Związku oraz jego likwidacji,
  10. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Krajowego Związku oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie.
  11. ustalania wysokości oraz zasad wypłaty członkom Rady Krajowego Związku diet z tytułu pełnionych funkcji
 2. W okresach między Zjazdami, uprawnienia, o których mowa w ust. 1, pkt. 5 wykonuje Rada.

§ 21

 1. Zwyczajny Zjazd zwołuje Zarząd Krajowego Związku przynajmniej raz na 4 lata, nie później niż w pierwszym półroczu następnego okresu czteroletniego.
 2. Zarząd Krajowego Związku może ponadto zwołać Nadzwyczajny Zjazd w każdym czasie z ważnych powodów.
 3. Zarząd Krajowego Związku powinien także zwołać Nadzwyczajny Zjazd na żądanie:
  1. Rady,
  2. 1/10 członków Krajowego Związku.
 4. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania i zamieszczeniem określonych spraw w porządku jego obrad.
 5. Zarząd Krajowego Związku zwołuje Nadzwyczajny Zjazd w terminie trzech miesięcy od daty złożenia wniosku.
 6. Zarząd Krajowego Związku zwołuje Zjazd Delegatów w pierwszym i drugim terminie. Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu 30 minut po pierwszym terminie. W drugim terminie Zjazd Delegatów jest ważny bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, o której mowa w § 23 ust. 4.
 7. Zarząd lub Rada może zarządzić podjęcie określonej uchwały przez Zjazd Delegatów na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 8. Uchwała Krajowego Związku może być podjęta, jeżeli wszyscy Delegaci zostali zawiadomieni o głosowaniu na piśmie albo przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała może być również wynikiem głosów częściowo oddanych na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 9. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się delegatów uczestniczących przez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
 10. Do Nadzwyczajnego Zjazdu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Zwyczajnego Zjazdu, określone w § 20 ust. 1.

§ 22

 1. O czasie, miejscu i porządku obrad zjazdu zawiadamia się członków pisemnie, co najmniej na 3 tygodnie przed jego terminem.
 2. Członkowie Krajowego Związku mogą zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku obrad Zjazdu nie później niż na 2 tygodnie przed terminem Zjazdu. O uzupełnieniu porządku obrad Zjazdu Zarząd powiadamia delegatów na piśmie.

§ 23

 1. Obrady Zjazdu otwiera przewodniczący Rady Krajowego Związku lub jego zastępca.
 2. Zjazd wybiera spośród delegatów w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów swe Prezydium, w skład którego wchodzą: przewodniczący, jego zastępca oraz sekretarz.
 3. Sprawdzenie umocowania delegatów, sposób wyboru Prezydium Zjazdu, członków Rady, prowadzenia obrad, zgłaszania kandydatów i sposób głosowania określa Regulamin obrad uchwalony przez Zjazd.
 4. Zjazd może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, podanym do wiadomości członkom w sposób i w terminie określonym w § 22, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych delegatów, z zastrzeżeniem § 21 ust. 6.
 5. Z obrad Zjazdu sporządza się protokół, który podpisują: przewodniczący Zjazdu i sekretarz.
 6. Uchwały podjęte przez Zjazd powinny być przez Zarząd przesłane członkom.

Rada

§ 24 

 1. Rada jest najwyższym organem statutowym Krajowego Związku w okresie między Zjazdami. Kadencja Rady trwa 4 lata.
 2. Liczbę członków Rady określa Zjazd. Zjazd może podjąć decyzję dotyczącą liczby członków Rady wybieranych spośród delegatów na Zjazd, oraz liczbę członków wybranych spoza delegatów.
 3. Przed upływem kadencji mandat członka Rady wygasa w przypadku:
  1. pisemnego zrzeczenia się mandatu złożonego Radzie,
  2. odwołania przez Zjazd, 
  3. wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 19 ust. 3 statutu, 
  4. utraty członkostwa w Krajowym Związku - jednostki, którą członek Rady reprezentuje, 
  5. śmierci.
 4. W miejsce członka Rady, którego mandat wygasł z przyczyn wymienionych w ust. 3, wchodzi kandydat, który w wyborach do Rady tej kadencji uzyskał największą w kolejności liczbę głosów.
 5. Krajowy Zjazd Delegatów, może podjąć uchwałę w zakresie przyznania diet członkom Rady z tytułu pełnionych funkcji. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały, uznaje się, że członkowie Rady wykonują swoje funkcje bez wynagrodzenia z zachowanie prawa do otrzymania zwrotu kosztów związanych za udział w posiedzeniu Rady.

§ 25

 1. Do zakresu działania Rady należy w szczególności:
  1. uchwalanie planów działalności Krajowego Związku w ramach programów uchwalonych przez Zjazd oraz rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z ich wykonania, 
  2. uchwalanie rocznych preliminarzy przychodów i wydatków i zatwierdzanie sprawozdań finansowych Krajowego Związku, 
  3. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Krajowego Związku, 
  4. ustalanie zasad tworzenia i funkcjonowania oddziałów i jednostek Krajowego Związku, o których mowa w § 2 ust. 2 statutu, 
  5. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia nieruchomości oraz ich obciążenia, 
  6. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Krajowego Związku, 
  7. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Krajowego Związku do innych krajowych i zagranicznych jednostek oraz występowania z nich,
  8. podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członków z Krajowego Związku oraz ich wykreślenia z rejestru członków. 
  9. uchwalanie zasad i wysokości składek członkowskich na finansowanie działalności Krajowego Związku, 
  10. upoważnianie Zarządu do przyjmowania spadków, zapisów i darowizn na rzecz Krajowego Związku, 
  11. ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, 
  12. dokonywanie bieżących i okresowych kontroli działalności Krajowego Związku w zakresie wykonywania jego statutowych zadań, 
  13. ustalanie szczegółowych zasad organizacji i przeprowadzania lustracji, 
  14. badanie skarg na działalność Zarządu, 
  15. dokonywanie wszelkich czynności prawnych między Krajowym Związkiem a członkami Zarządu oraz reprezentowanie Związku przy tych czynnościach, 
  16. składanie Zjazdowi sprawozdań z działalności Rady, 
  17. uchwalanie regulaminu Rady oraz Zarządu Krajowego Związku oraz zatwierdzania projektu regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania pracowników Krajowego Związku przedstawionych przez Zarząd. 
  18. wykonywanie innych zadań określonych w statucie. 
 2. Do reprezentowania Krajowego Związku przy czynnościach prawnych, o których mowa w ust. 1, pkt 15 Rada upoważnia przewodniczącego lub jego zastępcę oraz jednego ze swoich członków.

§ 26

 1. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Zjazdu najpóźniej w terminie 1 miesiąca, na którym dokonuje się wyboru Prezydium Rady w składzie Przewodniczący, 2 zastępców, sekretarz i członkowie w ilości ustalonej przez Radę.
 2. Prezydium jest organem wewnętrznym Rady, którego zadaniem jest organizowanie i kierowanie pracą Rady. W okresie między posiedzeniami Rady, Prezydium uprawnione jest do podejmowania uchwał w sprawach:
  • przeprowadzania kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd Krajowego Związku wniosków organów Związku i ich członków,
  • podejmowania uchwał w sprawach czynności prawnych, dokonywanych między Krajowym Związkiem a członkami Zarządu.
 3. Poza czynnościami wymienionymi w ust. 2 do kompetencji Prezydium Rady należy:
  • przygotowywanie materiałów podlegających rozpatrzeniu na posiedzeniu plenarnym Rady,
  • opiniowanie projektu rocznego planu działalności i planu finansowego Krajowego Związku,
  • podejmowanie decyzji o utworzeniu lub likwidacji okręgowych i wojewódzkich oddziałów oraz innych wyodrębnionych jednostek Krajowego Związku,
  • ustalanie wynagrodzeń dla członków Zarządu według zasad ustalonych przez Radę. Prezydium Rady z dokonanych czynności składa sprawozdanie na najbliższym plenarnym posiedzeniu Rady,
  • bieżący nadzór i kontrola wykonania uchwał Rady.
 4. Uchwała Prezydium Rady obowiązuje z dniem jej zatwierdzenia przez Radę na najbliższym posiedzeniu Rady z datą stosowania od dnia jej podjęcia, a w przypadku uchwał regulujących prawa i obowiązki członków Krajowego Związku z datą zatwierdzenia przez Radę.

 § 27.

 1. Przewodniczący Rady lub jego zastępca zwołuje posiedzenie Rady w pierwszym i drugim terminie. Drugi termin wyznacza się w tym samym dniu 30 minut po pierwszym terminie. W drugim terminie posiedzenie Rady jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania, o której mowa w § 27 ust. 4.
 2. Posiedzenia Rady powinny być zwołane co najmniej 2 razy w roku.
 3. Uchwały Rady są ważne, jeżeli zostały podjęte przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw uchwale, decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.
 4. W posiedzeniach Rady biorą udział z głosem doradczym członkowie Zarządu Krajowego Związku. Mogą w nich brać udział z głosem doradczym również inne osoby zaproszone przez przewodniczącego Rady.
 5. Rada może powoływać działające stale lub okresowo komisje problemowe.
 6. Protokóły z posiedzenia Rady podpisuje przewodniczący i protokolant.
 7. Szczegółowe zasady organizacji pracy Rady i jej Prezydium określa zatwierdzony przez Radę regulamin.

 

Zarząd

§ 28.

 1. Zarząd Krajowego Związku zwany dalej "Zarządem" kieruje działalnością Krajowego Związku oraz reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się, co najmniej z 3 członków, w tym prezesa i dwóch zastępców prezesa wybranych na czas nieokreślony w trybie ustalonym w § 18 ust. 2 spośród kandydatów zgłoszonych przez członków Rady.
 3. Liczbę członków Zarządu oraz zasady ich powołania ustala Rada.
 4. Rada może odwołać Zarząd lub jego poszczególnych członków w każdym czasie. Odwołanie następuje większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 50% członków Rady.

§ 29

 1. Zarząd podejmuje wszelkie decyzje niezastrzeżone w ustawie - Prawo spółdzielcze lub w statucie innym organom Krajowego Związku, działając w granicach określonych ustawami, postanowieniami statutu, oraz zgodnie z uchwałami Zjazdu i Rady.
 2. Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
  1. opracowywanie projektów programów i planów wymagających zgodnie z postanowieniami statutu uchwalenia przez Zjazd lub Radę, realizowanie uchwalonych programów i planów, opracowywanie sprawozdań i innych materiałów do przedłożenia organom Krajowego Związku,
  2. wydawanie dyspozycji majątkowych i finansowych w ramach uchwalonych przez Radę rocznych preliminarzy budżetowych,
  3. organizowanie działalności lustracyjnej,
  4. zarządzanie majątkiem Krajowego Związku,
  5. zapewnienie organizacyjno-technicznych warunków działania Rady;
  6. przygotowywanie i zwoływanie zjazdów,
  7. występowanie w imieniu Krajowego Związku do władz, instytucji oraz innych osób prawnych i fizycznych,
  8. zaciąganie zobowiązań finansowych w granicach określonych uchwałami Zjazdu,
  9. przedkładanie Radzie i Zjazdowi wniosków o ustaleniu wysokości składek członkowskich na finansowanie działalności Krajowego Związku,
  10. zatrudnianie i zwalnianie pracowników oraz opracowywanie wewnętrznych regulaminów organizacji pracy i wynagradzania pracowników Krajowego Związku,
  11. przedkładanie Prezydium Rady wniosków o celowości utworzenia lub likwidacji oddziałów okręgowych i wojewódzkich a także innych wyodrębnionych jednostek Krajowego Związku.
  12. powoływania na rzecz i w imieniu Krajowego Związku innych osób prawnych oraz przystępowania do już istniejących, za zgodą Rady Krajowego Związku wyrażoną w formie uchwały.
 3. W razie konieczności Zarząd może podejmować uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w szczególności przy użyciu środków łączności telefonicznej, audiowizualnej lub elektronicznej) lub w trybie pisemnym (obiegowym). Głosowanie w jednym z tych trybów odbywa się za zgodą Prezesa Zarządu, a w razie jego nieobecności – Zastępca Prezesa, który określa zarazem termin końcowy dla oddania głosów przez członków Zarządu, uwzględniając przy tym rzeczywiste możliwości komunikacyjne.

§ 30

 1. Oświadczenia woli za Krajowy Związek składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).
 2. Oświadczenie woli składa się w ten sposób, że pod nazwą Krajowego Związku osoby do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
 3. Osoby upoważnione do składania oświadczenia woli za Krajowy Związek podlegają wpisowi do rejestru.

§ 31

Tryb pracy Zarządu oraz podział czynności pomiędzy członkami Zarządu określa regulamin Zarządu.

V. Lustracja

§ 32.

 1. Krajowy Związek przeprowadza lustracje spółdzielni w nim zrzeszonych zgodnie z przepisami ustawy - Prawo spółdzielcze, niniejszego statutu i uchwał Krajowej Rady Spółdzielczej w tej sprawie. 
 2. Krajowy Związek może przeprowadzać lustracje spółdzielni w nim niezrzeszonych na zasadach pełnej odpłatności.Krajowy Związek przeprowadza lustrację spółdzielni niezrzeszonych z branży produkcji rolnej oraz przetwórstwa, których zasady funkcjonowania zostały określone w ustawie prawo spółdzielcze lub ustawie o grupach producentów rolnych.
 3. Szczegółowe zasady organizacyjne i finansowe działalności lustracyjnej Krajowego Związku określa Rada na wniosek Zarządu.

§ 33

Zadaniem lustracji przeprowadzanych przez Krajowy Związek jest:

 1. obiektywne badanie stanu legalności, gospodarności i rzetelności działania spółdzielni - na użytek ich organów statutowych,
 2. udzielanie organom statutowym spółdzielni pomocy w rozwiązywaniu istniejących problemów oraz stwierdzonych nieprawidłowości.

§ 34

Krajowy Związek przeprowadza lustracje:

 1. ustawowe - polegające na badaniu w terminach określonych w ustawie - Prawo spółdzielcze całokształtu działalności spółdzielni, w tym ich sprawozdań finansowych,
 2. problemowe - polegające na badaniu lustracyjnym zleconej części działalności spółdzielni.

§ 35

 1. W imieniu Krajowego Związku lustracje spółdzielni wykonują osoby (lustratorzy), posiadające uprawnienia nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą.
 2. W przypadku stwierdzenia działalności lustratora niezgodnej z prawem lub zasadami ochrony informacji o spółdzielniach, Zarząd występuje do Krajowej Rady Spółdzielczej z wnioskiem o pozbawienie go uprawnień lustracyjnych.

§ 36

 1. Lustratora do przeprowadzenia lustracji spółdzielni wyznacza Zarząd lub upoważniony przez organ pracownik Biura Krajowego Związku, spośród osób wpisanych do rejestru lustratorów Krajowego Związku.
 2. Dokonując wyznaczenia lustratora do przeprowadzenia lustracji Spółdzielni bierze się pod uwagę następujące:
  1. wypełnienie przez lustratora obowiązku szkoleniowego zgodnie z obowiązującymi na moment przeprowadzania badania lustacyjnego przepisami uchwalonymi przez Zgromadzenie Ogólne Krajowej Rady Spółdzielczej.
  2. ilość lustracji przeprowadzonych przez lustratora w spółdzielni, w której ma wykonać badanie z tym zastrzeżeniem, że nie powinien on wykonywać więcej niż 2 następujących po sobie lustracji.
  3. nie wyznacza się lustratora, który w okresie ostatnich 5 lat był członkiem spółdzielni badanej lub jej organu statutowego, jej pracownikiem lub był powiązany ze Spółdzielnią umową cywilnoprawną. Do przeprowadzenia lustracji nie wyznacza się również lustratorów będących współmałżonkiem, krewnym w linii prostej osoby zajmującej kierownicze stanowisko w tej Spółdzielni.
  4. współpracę lustratora z Krajowym Związkiem, terminowość wykonywania lustracji oraz staranność wykonanych lustracji.
 3. Spełnienie przez lustratora warunków, o których mowa w ust. 2 lit a) do c) weryfikuje się na podstawie oświadczenia przesłanego przez Lustratora przed rozpoczęciem badania lustracyjnego.
 4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, Krajowy Związek może zwrócić się do Krajowej Rady Spółdzielczej o wyznaczanie lustratora do przeprowadzenia zarządzanej przez Krajowy Związek lustracji. W przypadku niewyznaczenia lustratora przez Krajową Radę Spółdzielczą we wskazanym przez Krajowy Związek terminie, lustratora wyznaczy Zarząd Krajowego Związku w porozumieniu z Prezydium Rady.
 5. Lustrator spełniający warunki, o których mowa powyżej, otrzymuje upoważnienie do przeprowadzenia lustracji podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji przez Zarząd Związku. Upoważnienie może zostać wydane lustratorowi na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego podpisanego podpisem elektronicznym.
 6. W przypadku lustracji zespołowej wyznacza się kierownika zespołu.
 7. W przypadku powstania okoliczności uniemożliwiających lustratorowi przeprowadzenie lustracji, wyznacza się w jego miejsce innego lustratora w trybie, o którym mowa w ust. 1.
 8. Podczas badania i analizy niektórych dziedzin lub zagadnień działalności spółdzielni lustrator może korzystać z pomocy rzeczoznawców, po wcześniejszym uzgodnieniu tego trybu z Krajowym Związkiem i spółdzielnią.
 9.  

§ 37

Tryb przeprowadzenia lustracji oraz postępowania polustracyjnego i odwoławczego określają odrębne przepisy ustawy-Prawo spółdzielcze oraz uchwały Krajowej Rady Spółdzielczej.

VI. Gospodarka  Krajowego  Związku

§ 38.

Majątek Krajowego Związku stanowią:

 1. składniki majątkowe przekazane przez likwidatorów jednostek organizacyjnych rolniczej spółdzielczości produkcyjnej, 
 2. składki, wpisowe i dochody własne Związku,
 3. składniki majątkowe nabyte przez Krajowy Związek,
 4. darowizny osób prawnych i fizycznych.

§ 39

 1. Krajowy Związek tworzy następujące fundusze własne:
  1. fundusz zasobowy,
  2. fundusz statutowo-organizacyjny, 
  3. fundusze celowe tworzone zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.
 2. Fundusz zasobowy powstaje z:
  1. wpisowego wpłacanego przez członków Krajowego Związku,
  2. wartości składników majątkowych przekazanych przez likwidatorów jednostek organizacyjnych rolniczej spółdzielczości produkcyjnej,
  3. darowizn osób prawnych i fizycznych przeznaczonych na ten fundusz,
  4. majątku trwałego nabytego przez Krajowy Związek,
  5. części nadwyżki bilansowej,
  6. innych wpływów określonych w regulaminie, o którym mowa w ust. 7.
 3. Poprzez fundusz zasobowy rozlicza się wszelkie zmiany w majątku trwałym Krajowego Związku.
 4. Fundusz statutowo-organizacyjny powstaje z nadwyżek wpływów własnych Krajowego Związku nad wydatkami w rozliczeniu rocznym i jest przeznaczony na realizację celów statutowych Związku.
 5. Środki funduszu wymienionego w ust. 4 niewykorzystane w roku obrachunkowym przechodzą na rok następny.
 6. Fundusze celowe tworzone są i wykorzystywane zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.
 7. Szczegółowy regulamin gospodarki finansowej Krajowego Związku określa Rada uwzględniając obowiązujące przepisy.

§ 40

 1. Członkowie Krajowego Związku obowiązani są wnosić składki na wykonywanie przez Związek zadań statutowych.
 2. Wysokość składek oraz tryb i terminy ich wnoszenia określa Rada.
 3. Składki wnoszone na rzecz Krajowego Związku w spółdzielniach stanowią koszty uzyskania przychodów do wysokości określonej w odrębnych przepisach.

§ 41

 1. Krajowy Związek prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

VII.  Postanowienia  końcowe

§ 42.

 1. Uchwały Zjazdu i Rady Krajowego Związku w sprawach organizacyjnych i majątkowych obowiązują jednostki w nim zrzeszone.
 2. Uchwały, o których mowa w ust. 1 publikowane są w "Biuletynie Informacyjnym" Krajowego Związku.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo spółdzielcze.

 

 1. /-/Łukasz Zbonikowski – Prezes Zarządu 
 2. /-/Władysław Kołodziej – Zastępca Prezesa Zarządu 
 3. /-/Stefan Kaszubski – Wiceprezes Zarządu 

O nas

Cele i zadania KZRRSP skład Rady skład Zarządu

Dokumenty

Statut, programy działania, wzory uchwał i deklaracji

Członkowie KZRRSP

Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

Lustracja

Uchwały zgromadzenia ogólnego KZRRSP, Kodeks Etyki Lustratora

Wydawnictwa

Informacje na temat Biuletynu Informacyjnego, spisy treści, inne wydawnictwa

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze

Ranking RSP

Wyniki rankingów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych od roku 2006