Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)
  • Lustracja
  • Uchwała Nr 121/2020 Zarządu KZRRSP z dnia 16.09.2020 r. w sprawie zasad ustalania odpłatności za lustracje przeprowadzane przez Krajowy Związek

Uchwała Nr 121/2020 Zarządu KZRRSP z dnia 16.09.2020 r. w sprawie zasad ustalania odpłatności za lustracje przeprowadzane przez Krajowy Związek

 

UCHWAŁA Nr 121/2020

Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

z dnia 16 września 2020 r.

 

w sprawie: przyjęcia „Zasad ustalania odpłatności za lustracje przeprowadzane przez Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych”

 

         Na podstawie § 5 ust. 2 Uchwały Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP Nr 332/2020 z dnia 16 września 2020 r. w sprawie lustracji przeprowadzanych przez Krajowy Związek uchwala się, co następuje:

§ 1

         Zarząd Krajowego Związku przyjmuje do stosowania od dnia 1 stycznia 2021 r. „Zasady ustalania odpłatności za lustracje przeprowadzane przez Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych” stanowiących załącznik do niniejszej uchwały Zarządu Krajowego Związku.

§ 2

         Z dniem 31 grudnia 2020 r. traci moc uchwała nr 64/2006 Zarządu Krajowego Związku z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia „Zasad ustalania odpłatności za lustracje przeprowadzane przez Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych”.

§ 3

        Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

Uzasadnienie

 

        Przyjęcie nowej treści „Zasad ustalania odpłatności za lustracje przeprowadzane przez Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych” służy ich dostosowaniu do przyjętych uchwałą Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej nr 10/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. „Trybu i zasad przeprowadzania lustracji organizacji spółdzielczych”, a także wprowadzeniu rozwiązań podyktowanych doświadczeniami Biura Krajowego Związku związanych z przeprowadzaniem lustracji spółdzielni.

 

                       Prezes Zarządu                                Zastępca Prezesa Zarządu                   Wiceprezes Zarząd

 /-/ Krzysztof Kokoszkiewicz                   /-/ Leszek Sułek                                  /-/ Stefan Kaszubski 

 

 

Załącznik do uchwały Nr 121/2020 Zarządu KZRRSP z dnia 16 września 2020 r. - otwórz PDF

 

O nas

Cele i zadania KZRRSP skład Rady skład Zarządu

Dokumenty

Statut, programy działania, wzory uchwał i deklaracji

Członkowie KZRRSP

Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

Lustracja

Uchwały zgromadzenia ogólnego KZRRSP, Kodeks Etyki Lustratora

Wydawnictwa

Informacje na temat Biuletynu Informacyjnego, spisy treści, inne wydawnictwa

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze