Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)
  • Członkowie
  • UCHWAŁA W SPRAWIE WYSOKOŚCI ORAZ TRYBU I TERMINU WNOSZENIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ZA 2020 R.

UCHWAŁA W SPRAWIE WYSOKOŚCI ORAZ TRYBU I TERMINU WNOSZENIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ZA 2020 R.

UCHWAŁA Nr 324/2020

Rady Krajowego Związku Rewizyjnego

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie: wysokości oraz trybu i terminu wnoszenia składek członkowskich za 2020 r.

Na podstawie § 40 ust. 2 statutu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych uchwala się, co następuje:

§ 1

1.   Podstawę ustalania składki rocznej na wykonywanie zadań statutowych Krajowego Związku dla członków wymienionych w § 8 ust. 1 pkt 1 statutu stanowi łączna liczba pracujących członków i kandydatów na członków, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

2.   Wysokość składki, w zależności od liczby osób świadczących pracę, o której mowa w ust. 1, wynosi:

do 15 osób   - 2 200,00 zł,

16 - 25 osób - 2 900,00 zł,

26 - 50 osób - 4 000,00 zł,

51 - 75 osób - 4 700,00 zł,

76 - 100 osób - 6 000,00 zł,

powyżej 100 osób - 7 000,00 zł.

3.   Wysokość składki dla spółdzielni postawionych w stan likwidacji lub upadłości, w których liczba członków pracujących na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi "0", wynosi 2 200,00 zł.

4.   Podstawę ustalania składki rocznej na wykonanie zadań statutowych Krajowego Związku dla wojewódzkich i regionalnych związków rewizyjnych oraz innych organizacji zrzeszających spółdzielnie, wymienionych w § 8 ust. 1 pkt 3, statutu stanowi liczba zrzeszonych spółdzielni według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

5.    Wysokość składki, o której mowa w ust. 4, wynosi 220,00 zł od każdej zrzeszonej spółdzielni.

6.    Wysokość składki dla spółdzielni utworzonych jako grupy producentów rolnych, działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026) lub ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2019 r. poz. 935), zrzeszonych w Krajowym Związku wynosi 1 100,00 zł.

7.  Wysokość składki dla innych, niż wymienione w ust. 1, 4 i 6 spółdzielni, jednostek oraz organizacji społecznych i gospodarczych zrzeszonych w Krajowym Związku, ustalana jest odrębnie przez Radę na wniosek Zarządu Krajowego Związku.

§ 2

1.   Podstawę ustalania składek dla członków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 4, przystępujących do Krajowego Związku w ciągu roku, stanowi odpowiednio liczba członków pracujących lub liczba zrzeszonych spółdzielni według stanu na dzień podjęcia uchwały o przystąpieniu do Krajowego Związku.

2.   W przypadku przystąpienia do Krajowego Związku w II półroczu 2020 r. wysokość składek, o których mowa w § 1 ust. 2, 5 i 6, wynosi 50 % kwot wymienionych w tych przepisach.

§ 3

1.   Składki, o których mowa w § 1 i 2, powinny być przekazane do Krajowego Związku w czterech ratach kwartalnych, w następujących terminach:

1) do 15 lutego,

2) do 15 maja,

3) do 15 sierpnia,

4) do 15 listopada.

2.   Zarząd Krajowego Związku, na umotywowany wniosek spółdzielni, innej organizacji spółdzielczej lub jednostki zrzeszonej w Krajowym Związku, może wyrazić zgodę na opłacanie składek w innych terminach niż wymienione w ust. 1.

3.   Składki, o których mowa w § 1 ust. 5, mogą być przekazywane na konto bankowe lub do kasy Krajowego Związku przez wojewódzkie i regionalne związki rewizyjne albo bezpośrednio przez spółdzielnie zrzeszone w tych związkach.

§ 4

Członkowie, o których mowa w § 1 ust. 4 i 6, mogą deklarować i przekazywać do Krajowego Związku w ramach składek wyższe kwoty, niż wymienione w § 1 ust. 5 i 6, o ile w ramach odrębnych wzajemnych uzgodnień zakres udzielanej przez Krajowy Związek pomocy w ich działalności statutowej przekraczać będzie działalność określoną w rocznym planie Krajowego Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

                  Sekretarz Rady                                                                             Przewodniczący Rady

               /-/ Teresa Kośmicka                                                                    /-/ Andrzej Przebierowski

 

O nas

Cele i zadania KZRRSP skład Rady skład Zarządu

Dokumenty

Statut, programy działania, wzory uchwał i deklaracji

Członkowie KZRRSP

Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

Lustracja

Uchwały zgromadzenia ogólnego KZRRSP, Kodeks Etyki Lustratora

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze

Wydawnictwa

Informacje na temat Biuletynu Informacyjnego, spisy treści, inne wydawnictwa

Ranking RSP

Wyniki rankingów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych od roku 2006