Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)
 • Dokumenty
 • PROGRAM DZIAŁANIA KZRRSP W LATACH 2009-2012

Program działania KZRRSP w latach 2009 - 2012

PROGRAM  DZIAŁANIA

Krajowego Związku Rewizyjnego

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

w latach 2009 - 2012

         W okresie od poprzedniego IV Krajowego Zjazdu Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego RSP, tj. w latach 2005-2008 - nadrzędnym celem Krajowego Związku było podejmowanie wielokierunkowych działań na rzecz dostosowywania rolniczych spółdzielni produkcyjnych do wymogów zintegrowanego rynku europejskiego i włączenia ich do mechanizmów regulujących Wspólną Politykę Rolną Unii Europejskiej. Istotną sprawą było również dążenie do tego, aby w ramach ustawodawstwa unijnego polskie regulacje prawne uwzględniały specyfikę ekonomiczną i prawno-organizacyjną polskiego rolnictwa, w tym również rolniczej spółdzielczości produkcyjnej.

         Z perspektywy upływającej kadencji można stwierdzić, że cele te zostały w dużej mierze osiągnięte, a rolnicze spółdzielnie produkcyjne pierwsze trudne lata po akcesji Polski do Unii Europejskiej mogą zaliczyć do udanych.

         W okresie sprawozdawczym udało się uzyskać w miarę korzystne dla spółdzielni warunki pozyskiwania pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz zmiany w niektórych regulacjach ustawowych.

         W kolejnej, piątej kadencji Krajowego Związku, kluczowym zadaniem będzie prowadzenie działalności na rzecz doskonalenia funkcjonowania spółdzielczych gospodarstw rolnych w warunkach zmieniających się zasad Wspólnej Polityki Rolnej i przygotowywania się do istotnej reformy tych zasad zapowiadanej po 2013 r.

         Głównym kierunkiem działalności Krajowego Związku w latach 2009-2012 powinno być zatem zapewnienie zrzeszonym spółdzielniom i organizacjom spółdzielczym wszechstronnej pomocy w poznawaniu i wdrażaniu do działalności gospodarczej skomplikowanych przepisów prawa wspólnotowego oraz pomocy w szerokim korzystaniu ze środków finansowych przewidzianych w funduszach strukturalnych dla rolnictwa i obszarów wiejskich.

         Dla realizacji tych zamierzeń wykorzystany zostanie dotychczasowy dorobek Krajowego Związku w zakresie reprezentowania interesów rolniczej spółdzielczości produkcyjnej na szczeblu krajowym oraz prowadzenia działalności szkoleniowo-doradczej, lustracyjnej, wydawniczej i promocyjnej.

1)      Podobnie, jak dotychczas - reprezentowanie i obrona interesów rolniczych spółdzielni produkcyjnych na szczeblu krajowym wymagać będzie utrzymywania stałych kontaktów Krajowego Związku z Parlamentem, Rządem oraz wieloma innymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się problemami rolnictwa, obszarów wiejskich i spółdzielczości rolniczej. Kontakty te powinny polegać na aktywnym uczestniczeniu w procesach legislacyjnych służących powstawaniu nowych aktów prawnych dotyczących szeroko pojętego prawa rolnego, udzielania pomocy finansowej w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich oraz systemu podatkowego i ubezpieczeniowego w rolnictwie.

Podejmując w/w działania Krajowy Związek będzie konsekwentnie dążył do zapewnienia równego traktowania rolniczych spółdzielni produkcyjnych z innymi podmiotami prowadzącymi działalność rolniczą oraz eliminowania występujących już dziś i przewidywanych w przyszłości ograniczeń stosowanych wobec większych obszarowo gospodarstw rolnych.

Dla zwiększenia skuteczności działań w tym zakresie Krajowy Związek będzie rozszerzał i zacieśniał współpracę z innymi zawodowymi i spółdzielczymi organizacjami rolniczymi.

2)      Rozwiązywanie trudnych problemów wsi i rolnictwa w następnych latach zależeć będzie w coraz większym stopniu od polityki makroekonomicznej, a nie tylko sektorowej. W związku z tym należy zabiegać, aby pomoc dla rolnictwa i środowiska wiejskiego była stałym i ważnym elementem pracy całego Rządu, a nie tylko ministra odpowiedzialnego za rolnictwo, rynki rolne i obszary wiejskie.

W celu zapewnienia skuteczności tych działań, konieczne jest kontynuowanie wsparcia rolnictwa z budżetu krajowego w wybranych priorytetach rozwojowych, co powinno znaleźć odpowiednie odzwierciedlenie nie tylko w bieżących ustawach budżetowych, ale przede wszystkim w strategicznych programach rozwoju gospodarczego kraju w dłuższej perspektywie czasowej.

Priorytetami w tym zakresie powinny być:

 •       stwarzanie warunków do ekonomicznego rozwoju gospodarstw rolnych, w tym również prowadzonych przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne, zwłaszcza poprzez poprawę opłacalności produkcji rolniczej, ale jednocześnie wspieranie rozwoju pozarolniczej działalności gospodarczej. Powinno to wpłynąć pozytywnie na podniesienie atrakcyjności obszarów wiejskich dla ich mieszkańców oraz rozwój przedsiębiorczości w środowiskach lokalnych;
 •       wzmocnienie pomocy na rzecz zrównoważonego ekonomicznie sektora rolnego z jednoczesnym uwzględnieniem zachowania równowagi środowiska naturalnego;
 •       dążenie do podniesienia konkurencyjności sektora przetwórstwa rolno-spożywczego dzięki poprawie jakości produktów rolnych i dostosowaniu jej do wymagań rynkowych.

3)      Wielką szansą dla polskiego rolnictwa i wsi, w tym również dla rolniczych spółdzielni produkcyjnych, może być wykorzystanie wszelkich możliwych form wsparcia finansowego wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Dlatego też władze publiczne powinny uczynić wszystko, aby nie utracić przyznanych Polsce w kolejnych latach środków pomocowych. Dotyczy to przede wszystkim zapewnienia odpowiedniego współfinansowania krajowego, usprawnienia systemów przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz wypłacania należnych dopłat, a także zapewnienia producentom rolnym i innym beneficjentom odpowiedniej pomocy doradczej i organizacyjno-prawnej. Ważnym działaniem powinno być również ograniczenie do niezbędnego minimum wymagań formalno-biurokratycz-nych związanych zarówno z wnioskowaniem o pomoc finansową, jak również z realizacją i rozliczeniem tej pomocy. Czytelne i przejrzyste zasady korzystania ze środków pomocowych powinny sprzyjać rozszerzeniu dostępu do nich wszystkich producentów rolnych, przetwórców i innych przedsiębiorców w sektorze rolnym.

4)      Dotychczasowe doświadczenia związane z realizacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wskazują, że w poszczególnych działaniach nie została uwzględniona w należytym stopniu specyfika większych obszarowo gospodarstw rolnych, w tym również o charakterze spółdzielczym. Biorąc pod uwagę fakt, że jedną z podstawowych zasad Wspólnej Polityki Rolnej UE jest równe traktowanie wszystkich producentów rolnych, niezbędne jest rozważenie możliwości skorygowania niektórych dotychczasowych zasad przyznawania pomocy w ramach Programu, zwłaszcza w zakresie:

 •         zmodyfikowania dotychczasowego limitu 300 tys. zł na modernizację gospodarstw rolnych w taki sposób, aby dotyczył on nie całego przedsiębiorstwa spółdzielczego, ale wyodrębnionego zakładu działającego w ramach tego przedsiębiorstwa lub działu produkcyjnego;
 •         objęcia również osób prawnych (w tym spółdzielni) możliwością korzystania z pomocy finansowej dotyczącej różnicowania w kierunku działalności pozarolniczej;
 •         zwiększenia limitu powierzchni gruntów rolnych objętych pomocą finansową na zalesianie z 20 ha do 100 ha;
 •         zniesienia ograniczenia do 300 ha użytków rolnych, obowiązującego przy dopłatach z tytułu gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

5)      Zachodzi pilna potrzeba jednoznacznego określenia perspektyw prowadzenia produkcji roślinnej na cele energetyczne (biopaliwa, biomasa, biogaz). Przyjęte przed kilku laty ustawowe regulacje dotyczące rozwoju produkcji biopaliw i biokomponentów nie zostały wdrożone na szerszą skalę w praktyce, wobec kłopotów związanych z notyfikacją stosownych przepisów w tym zakresie w Komisji Europejskiej. Brak rozstrzygnięcia tych kwestii na szczeblu krajowym i unijnym stwarza niepewność dla producentów rolnych, co do słuszności przeznaczenia części swoich gruntów na uprawy energetyczne i utrudnia im racjonalne prowadzenie gospodarki rolnej.

6)      Ważnym zadaniem w najbliższym okresie powinna być dokładna analiza przyjętych przez Komisję Europejską zmian we Wspólnej Polityce Rolnej, wynikających z tzw. przeglądu Health-Check, dokonanego w latach 2007-2008. Odnosząc się z uznaniem do uzyskanych w ramach tego przeglądu przez Rząd korzystnych dla polskiego rolnictwa rozwiązań prawnych, generalnie zapewniających zachowanie dotychczasowych mechanizmów wsparcia produkcyjnego i rynkowego do 2013 r., należy zabiegać o to, aby w przygotowywanej obecnie reformie Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013 m.in.:

 •         zachować wspólnotowy charakter WPR szczególnie w zakresie finansowania rolnictwa i obszarów wiejskich, jako warunek zapewniający polskiemu rolnictwu równe zasady konkurencji na jednolitym rynku UE;
 •         wyrównać stawki płatności bezpośrednich w całej Unii Europejskiej i włączyć do nich dopłaty z tytułu ONW;
 •         ograniczyć skalę i rozłożyć w czasie stosowanie tzw. zasady modulacji, polegającej na progresywnym ograniczaniu dopłat powierzchniowych dla większych obszarowo gospodarstw rolnych;
 •         utrzymać kwotowanie produkcji mleka również po 2015 r.

Krajowy Związek, współpracując z innymi zawodowymi i spółdzielczymi organizacjami rolniczymi, powinien aktywnie włączyć się w proces konsultacji i negocjacji na temat przyszłego kształtu Wspólnej Polityki Rolnej.

7)      Niezależnie od udziału w tworzeniu strategicznych dokumentów odnoszących się do funkcjonowania rolnictwa i obszarów wiejskich w warunkach integracji z Unią Europejską, Krajowy Związek będzie podejmował starania o wprowadzenie do prawa krajowego regulacji uwzględniających również specyfikę rolniczej spółdzielczości produkcyjnej. Dotyczyć to będzie m.in.:

 •         zmiany przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa w celu:

-  ograniczenia dotychczasowych nadmiernych uprawnień Agencji Nieruchomości Rolnych w stosowaniu prawa pierwokupu, zwłaszcza w odniesieniu do obrotu gruntami dokonywanego pomiędzy spółdzielnią a jej członkami;

-  zniesienia ograniczenia w możliwościach zakupu gruntów oraz dzierżawienia gruntów przez większe obszarowo spółdzielcze gospodarstwa rolne;

-  wprowadzenia ustawowej definicji wielorodzinnego gospodarstwa rolnego, pod którym należy rozumieć gospodarstwo prowadzone przez osoby fizyczne w formie spółdzielczego gospodarstwa rolnego na zasadach określonych w ustawie - Prawo spółdzielcze i w którym powierzchnia użytków rolnych w przeliczeniu na jednego członka wykonującego pracę związaną z prowadzeniem działalności rolniczej nie jest większa niż norma przewidziana dla gospodarstwa rodzinnego prowadzonego przez rolnika indywidualnego (obecnie 300 ha);

-  stosowania możliwości nabywania przez członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych gruntów od ANR z zamiarem wniesienia ich do spółdzielni jako wkłady gruntowe na zasadach podobnych, jak rolnicy prowadzący rodzinne gospodarstwa rolne;

 •         opracowania i wdrożenia w życie ustawowych regulacji w zakresie wieloletnich dzierżaw gruntów rolnych i wzmocnienia tej formy prawnej użytkowania ziemi - na wzór rozwiązań stosowanych w wielu innych państwach Unii Europejskiej;
 •         ustawowego uregulowania zasad kontraktacji produktów rolnych uwzględniających wyraźne określenie obowiązków producentów rolnych i zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego skupujących produkty rolne m.in. w zakresie ustalania cen, parametrów ilościowych i jakościowych oraz terminów zapłaty za dostarczone surowce;
 •         utrzymania również po 2009 r. możliwości zakupu gruntów rolnych na zasadach preferencyjnych oraz innych krajowych instrumentów wsparcia rolnictwa obejmujących m.in. dopłaty do oprocentowania kredytów inwestycyjnych w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz dotacje do postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej i roślinnej, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, a także zwiększenia środków budżetowych na dopłaty do paliwa rolniczego oraz do składek na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
 •         zlikwidowania w systemie opodatkowania rolnictwa działów specjalnych produkcji rolnej, zwłaszcza produkcji drobiarskiej i uznania ich za integralną część produkcji rolniczej, w wyniku czego nastąpi zbliżenie polskiego prawa podatkowego do regulacji obowiązujących w tym zakresie w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

8)      Duże znaczenie dla instytucjonalnych podstaw dalszego funkcjonowania i rozwoju rolniczych spółdzielni produkcyjnych będą miały regulacje prawne zawarte w Prawie spółdzielczym. W Uchwale Programowej IV Kongresu Spółdzielczości z listopada 2008 r. przyjęto konkluzję o potrzebie przygotowania nowej ustawy o spółdzielniach oraz odrębnej ustawy o spółdzielniach rolniczych. Realizując te postanowienia należy jednak dążyć do tego, aby zmodyfikowane przepisy spółdzielcze uwzględniały zarówno bogate tradycje polskiego ruchu spółdzielczego, jak również nowe doświadczenia przedsiębiorstw spółdzielczych wynikające ze zmieniających się wciąż realiów polskiego życia gospodarczego. Należy również wziąć pod uwagę międzynarodowe zasady spółdzielcze i sprawdzone rozwiązania prawne stosowane w wielu innych państwach Unii Europejskiej.

Mając na względzie złe doświadczenia ostatnich lat, w których dokonywano głównie z powodów politycznych, cząstkowych zmian w przepisach spółdzielczych, Krajowy Związek, współdziałając z Krajową Radą Spółdzielczą i innymi organizacjami spółdzielczymi, powinien przeciwdziałać takim praktykom w przyszłości i dążyć do kompleksowego uporządkowania regulacji prawnych dotyczących spółdzielczości. Powinny one zmierzać w kierunku:

 •       wzmocnienia prywatnego charakteru własności majątku spółdzielczego;
 •       zniesienia ustawowych ograniczeń w zakresie funkcjonowania organów spółdzielni (zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie);
 •       dopuszczenia możliwości stosowania nowoczesnych, dostosowanych do warunków rynkowych i silnej konkurencji, metod zarządzania przedsiębiorstwem spółdzielczym;
 •       tworzenia możliwości powoływania przez spółdzielnie różnych form zrzeszania się w struktury ponadpodstawowe;
 •         odstąpienia od prób ograniczania dotychczasowych warunków funkcjonowania związków spółdzielczych m.in. w zakresie prowadzenia przez nie działalności lustracyjnej oraz działalności gospodarczej;
 •         zniesienia podwójnego opodatkowania dochodów spółdzielni (jako osoby prawnej) i jej członków (jako osób fizycznych).

Środowisko rolniczej spółdzielczości produkcyjnej opowiada się także za wprowadzeniem do Prawa spółdzielczego możliwości określania w statutach spółdzielni regulacji dopuszczających zróżnicowanie liczby głosów przysługujących poszczególnym członkom na walnym zgromadzeniu w zależności od wartości wniesionych udziałów oraz wkładów pieniężnych i gruntowych.

9)      Integracja Polski z Unią Europejską i wypływająca z niej konieczność stałego wdrażania do życia gospodarczego wielu nowych regulacji ustawowych i przepisów szczegółowych wymagać będzie kontynuowania przez Krajowy Związek wielokierunkowej działalności szkoleniowej, doradczej i wydawniczej dla potrzeb rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Działalność ta powinna koncentrować się w szczególności na:

 •         wyjaśnianiu zasad i mechanizmów funkcjonowania Jednolitego Rynku oraz Wspólnej Polityki Rolnej, a także propozycji zmian przewidywanych w tym zakresie w następnych latach;
 •         upowszechnianiu i udzielaniu pomocy we wdrażaniu wymogów obowiązujących w zakresie produkcji rolniczej, zwłaszcza dotyczących dobrej kultury rolnej, dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska;
 •         udzielaniu instruktażu w zakresie procedur ubiegania się o pomoc finansową z różnych funduszy strukturalnych;
 •         upowszechnianiu nowoczesnych technologii produkcji i obrotu towarowego oraz efektywnych systemów zarządzania.

Niezmiennym kierunkiem działalności Krajowego Związku pozostanie nadal wyjaśnianie i interpretowanie przepisów prawnych w zakresie rachunkowości oraz systemu podatkowego i ubezpieczeniowego obowiązującego w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych.

Realizacja w/w zadań odbywać się będzie poprzez organizowanie seminariów i spotkań informacyjno-szkoleniowych dla kadry kierowniczej spółdzielni oraz wydawanie "Biuletynu Informacyjnego", a także - rozszerzanie treści i formy strony internetowej Krajowego Związku.

10)       Jednym z podstawowych zadań Krajowego Związku będzie rozwijanie i doskonalenie działalności lustracyjnej. W tym celu Związek będzie dążył m.in. do:

 •         zapewnienia każdej spółdzielni członkowskiej możliwości przeprowadzenia lustracji, zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego;
 •         zwiększenia liczby lustracji przeprowadzonych w spółdzielniach niezrzeszonych w Krajowym Związku;
 •         podnoszenia kwalifikacji zawodowych lustratorów oraz doskonalenia form organizacyjnych wykonywanej przez te osoby działalności lustracyjnej;
 •         szersze wykorzystywanie wyników lustracji, m.in. w działalności szkoleniowej w celu poprawy funkcjonowania spółdzielni i zwiększenia efektywności pracy zatrudnionych w nich członków i pracowników.

11)       Ważnym kierunkiem działania Krajowego Związku będzie promowanie dorobku i osiągnięć gospodarczych rolniczych spółdzielni produkcyjnych w kraju i za granicą, m.in.  poprzez:

 •         upowszechnianie działalności spółdzielni w środkach medialnych i kształtowanie w ten sposób pozytywnych opinii o spółdzielczości rolniczej w społeczeństwie. Istotną rolę w tym zakresie odgrywać będzie rozszerzanie współpracy z czasopismami spółdzielczymi i propagowanie prenumeraty tych czasopism przez spółdzielnie;
 •         inspirowanie i propagowanie uczestnictwa RSP w imprezach targowych, wystawach i innych imprezach spółdzielczych krajowych i zagranicznych;
 •         rozwijanie różnych form współzawodnictwa spółdzielczego, m.in. poprzez kontynuowanie "Rankingu RSP", wspieranie podobnych inicjatyw podejmowanych przez związki regionalne oraz upowszechnianie osiągnięć produkcyjnych i ekonomicznych poszczególnych spółdzielni na łamach wydawnictw związkowych;
 •         popieranie angażowania się spółdzielni i związków spółdzielczych w rozwiązywanie problemów społeczności  lokalnych;
 •         współpracę z ośrodkami naukowymi zajmującymi się problemami spółdzielczości i RSP oraz udział w konferencjach i sympozjach naukowych organizowanych przez różne instytucje i organizacje.

W ramach działalności promocyjnej Krajowy Związek będzie podejmował współpracę z organizacjami spółdzielczymi z innych państw Unii Europejskiej oraz współuczestniczył w kontaktach Krajowej Rady Spółdzielczej i innych polskich organizacji zawodowych rolników z COPA i COGECA.

12)       Krajowy Związek będzie nadal prowadził i rozwijał działania na rzecz integracji środowiska rolniczej spółdzielczości produkcyjnej oraz współpracy z innymi środowiskami spółdzielczymi. Będą one polegały m.in. na:

 •         udzielaniu pomocy w nawiązywaniu współpracy między spółdzielniami i wymiany doświadczeń między nimi;
 •         organizowaniu regionalnych spotkań kierownictw RSP i uczestniczeniu w nich przedstawicieli Rady i Zarządu Krajowego Związku;
 •         udzielaniu pomocy prawno-organizacyjnej w zagospodarowaniu majątku likwidowanych spółdzielni przez inne sąsiednie spółdzielnie oraz łączeniu się spółdzielni w większe organizmy gospodarcze.

Ważną formą integracji gospodarczej spółdzielni powinno być tworzenie spółdzielczych grup producentów rolnych, w tym również z udziałem rolników indywidualnych. Uzyskane w ostatnim okresie korzystne rozwiązania organizacyjne i podatkowe oraz możliwość korzystania ze środków pomocowych w ramach PROW 2007-2013, stanowią dobrą podstawę do organizowania kolejnych grup producenckich w środowisku rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Zrealizowane przez Krajową Radę Spółdzielczą w latach 2005-2008 pozytywne działania organizacyjno-doradcze w tym zakresie należałoby kontynuować, a Krajowy Związek oraz regionalne związki spółdzielcze zrzeszające RSP powinny włączyć się w te działania i aktywnie propagować tworzenie nowych grup producentów rolnych.

13)       Istotną rolę w umocnieniu ruchu spółdzielczego i jego integracji powinna nadal spełniać współpraca Krajowego Związku z Krajową Radą Spółdzielczą. Przedstawiciele środowiska RSP w Zgromadzeniu Ogólnym KRS powinni nie tylko przenosić problemy rolniczej spółdzielczości produkcyjnej na forum tego najwyższego organu samorządu spółdzielczego, ale podejmować również aktywne działania na rzecz rozwijania międzybranżowej współpracy spółdzielczej i umacniania roli spółdzielczości w gospodarce kraju.

Krajowy Związek będzie aktywnie uczestniczył w realizacji zadań wynikających z Uchwały Programowej IV Kongresu Spółdzielczości i współpracował w tym zakresie z innymi krajowymi związkami spółdzielczymi.

14)       W celu skutecznej realizacji przedstawionych wyżej zadań Krajowy Związek będzie kontynuował współpracę ze związkami zawodowymi i społeczno-zawodowymi organizacjami zrzeszającymi rolników i innych producentów rolnych. Dla wzmocnienia podejmowanych działań potrzebne jest dążenie do ustanowienia jednolitej i wspólnej reprezentacji polskiego rolnictwa wobec Rządu oraz organów Unii Europejskiej. Dobrym rozwiązaniem w tym zakresie byłoby ustawowe określenie formy takiej reprezentacji i zakresu jej uprawnień.

15)       Krajowy Związek podejmować będzie starania o pozyskanie członkostwa nowych rolniczych spółdzielni produkcyjnych i organizacji spółdzielczych, w szczególności poprzez:

 •         upowszechnianie wśród niezrzeszonych spółdzielni dorobku i programu działań Krajowego Związku;
 •         organizowanie regionalnych spotkań informacyjno-konsultacyjnych z udziałem kierownictw niezrzeszonych spółdzielni;
 •         zapraszanie przedstawicieli niezrzeszonych spółdzielni do udziału w szkoleniach i seminariach organizowanych przez Krajowy Związek oraz do prenumeraty "Biuletynu Informacyjnego";
 •         bezpośrednią agitację ze strony członków Krajowego Związku, w tym zwłaszcza członków jego organów statutowych.

*    *    *

         Zatwierdzając przedstawiony wyżej "Program działania Krajowego Związku w latach 2009-2012" V Krajowy Zjazd Delegatów wyraża przekonanie, że obejmuje on najważniejsze sprawy i problemy rolniczej spółdzielczości produkcyjnej w najbliższych latach i jest zgodny z oczekiwaniami spółdzielców z naszego środowiska.

         Należy jednocześnie podkreślić, że są to zadania trudne, a ich realizacja wymagać będzie włączenia się wszystkich spółdzielni i związków spółdzielczych zrzeszonych w Krajowym Związku, a także zwiększonej aktywności członków jego organów statutowych. W sferze ich oddziaływania powinny znaleźć się przede wszystkim takie sprawy, jak: pozyskiwanie nowych członków oraz promowanie i upowszechnianie działalności Krajowego Związku, zwłaszcza w sferze reprezentacji i obrony interesów rolniczej spółdzielczości produkcyjnej oraz działalności szkoleniowo-wydawniczej.

         Zakres i intensywność działań podejmowanych w poszczególnych latach uzależnione będą przede wszystkim od zabezpieczenia dla potrzeb Krajowego Związku odpowiedniego poziomu środków finansowych, co jest szczególnie istotne przy utrzymaniu dotychczasowego doradczo-lustracyjnego jego charakteru. Podstawowym źródłem finansowania działalności Krajowego Związku powinny być składki członkowskie, natomiast źródłem uzupełniającym - przychody z działalności statutowej prowadzonej na rzecz członków i innych współpracujących ze Związkiem rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Warszawa, dnia 3 czerwca 2009 r.

O nas

Cele i zadania KZRRSP skład Rady skład Zarządu

Dokumenty

Statut, programy działania, wzory uchwał i deklaracji

Członkowie KZRRSP

Jak zostać członkiem KZRRSP, uchwały, rozporządzenia, Wykaz członków KZRRSP

Lustracja

Uchwały zgromadzenia ogólnego KZRRSP, Kodeks Etyki Lustratora

Wydawnictwa

Informacje na temat Biuletynu Informacyjnego, spisy treści, inne wydawnictwa

Przepisy prawne

Ustawy, rozporządzenia, przepisy wykonawcze

Ranking RSP

Wyniki rankingów Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych od roku 2006