Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

WNIOSKI O DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO - DO 31.08.2020 R.

Przypominamy, że do dnia 31 sierpnia 2020 r. producenci rolni mogą składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów rolnych będących w ich posiadaniu, wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) dokumentując zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020 r.
W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła - do wniosku należy dołączyć wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR dokument zawierający informacje o liczbie DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2019 r.
Zwrot podatku będzie wypłacany w terminie od 1 do 30 października 2020 r.