Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

UCHWAŁA ZARZĄDU W SPRAWIE ZWOŁANIA VII KRAJOWEGO ZJAZDU DELEGATÓW

UCHWAŁA Nr 103/2017

Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

z dnia 4 października 2017 r.

 

w sprawie:   zwołania VII Krajowego Zjazdu Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

Na podstawie § 21 ust. 1 i § 22 Statutu oraz stosownie do postanowień uchwały Nr 273/2016 Rady Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych z dnia 20 grudnia 2016 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

1.  Zwołuje się VII Krajowy Zjazd Delegatów Członków Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w dniu 30 listopada 2017 r. w Warszawie.

2.  Członkowie Krajowego Związku zostaną powiadomieni o miejscu i porządku obrad VII Krajowego Zjazdu Delegatów w terminie do dnia 6 listopada 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zastępca Prezesa Zarządu                                                                                                    Prezes Zarządu

                 /-/ Zdzisław Mendak                                                                                                          /-/ Jacek Staciwa