Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

STUDIA PODYPLOMOWE W IERIGŻ-PIB

Krajowy Związek otrzymał od Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żyw­nościowej - Państwowego Instytutu Badawczego informację o organizowaniu studiów podyplomowych pt. Handel elektroniczny na rynkach rolnych.
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu handlu na rynkach rolno-żywnościowych z uwzględnieniem nowoczesnych rynków elektronicznych, w szczególności: ekonomiki i organizacji agrobiznesu, podstaw za­rządzania produkcją, systemów jakości i bezpieczeństwa w żywnościowych łańcu­chach dostaw, organizacji kluczowych rynków rolnych w Polsce, UE i na świecie w tym wykorzystania elektronicznych platform giełdowego handlu produktami rolno-spożyw­czymi.

Studia prowadzone będą od października 2020 r. do czerwca 2021 r. w gmachu IERiGŻ-PIB przy ul. Świętokrzyskiej 20 w Warszawie. Program studiów obejmuje 170 godzin dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia oraz zajęcia terenowe). Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym i cyklu dwusemestralnym. Przewidywane jest 15 dwu­dniowych zjazdów sobotnio-niedzielnych.
Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów wyższych (I lub II stopnia). Dokumenty kandydatów przyjmowane są do końca września 2020 r. O przyjęciu de­cyduje kolejność zgłoszeń i złożenie kompletu wymaganych dokumentów, tj. kseroko­pia odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wraz z kwestionariuszem osobowym. Przewidziana liczba uczestników to 50 osób.
Szczegółowe informacje na temat studiów podyplomowych, w tym m.in. zasad odpłatności znajdują się na stronie internetowej IERiGŻ-PIB https://www.ierigz.waw.pl/aktualnosci/studia-podyplomowe
Zachęcamy członków i pracowników Spółdzielni do skorzystania z tej atrakcyj­nej oferty pogłębienia swoich kwalifikacji zawodowych.