Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2019 R. ORAZ WYSOKOŚĆ ZALICZEK

30 września 2019 r. Europejski Bank Centralny ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym są przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2019 r. Kurs ten wynosi 4,3782 złotych za 1 euro i jest wyższy od kursu obowiązującego w 2018 r. o 0,1008 zł/1 euro. W związku z powyższym w dniu 7.10.2019 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia określające stawki płatności bezpośrednich za 2019 r.

     Rozporządzenia opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw z 2019 r. pod poz.: 1957-1959; 1962-1964 oraz 1970 i wchodzą w życie z dniem 16.10.2019 r.

Stawki płatności bezpośrednich za 2019 r. wynoszą:

 1. jednolita płatność obszarowa (JPO) - 471,64 zł/ha (w 2018 r. - 459,19 zł/ha);
 2. stawka płatności dodatkowej - 184,98 zł/ha - płatność max. do 27 ha na gospodarstwo (w 2018 r. - 178,01 zł/ha);
 3. stawka płatności za zazielenienie - 316,54 zł/ha (w 2018 r. - 308,18 zł/ha);
 4. stawka płatności dla młodego rolnika - 165,10 zł/ha - płatna dodatkowo do 50 ha (w 2018 r. - 175,22 zł/ha);
 5. stawki płatności związane do zwierząt:
  1. płatność do bydła - 302,77 zł/szt. - płatność do 30 szt. (w 2018 r. - 293,04 zł/ha),
  2. płatność do krów - 387,29 zł/szt. - płatność do 30 szt. samic (w 2018 r. - 373,70 zł/ha),
  3. płatność do owiec - 104,08 zł/szt. samicy (w 2018 r. - 101,39 zł/szt.),
  4. płatność do kóz - 51,95 zł/szt. samicy (w 2018 r. - 54,78 zł/szt.);
 6. stawki płatności związanych do powierzchni upraw:
  1. do chmielu - 2.054,33 zł/ha (w 2018 r. - 2.129,87 zł/ha),
  2. do roślin strączkowych na ziarno:
   • 765,80 zł/ha - do powierzchni nieprzekraczającej 75 ha (w 2018 r. - 721,04 zł),
   • 382,90 zł/ha - do powierzchni przekraczającej 75 ha (w 2018 r. - 360,52 zł);
  3. roślin pastewnych - 463,71 zł/ha(w 2018 r. - 438,71 zł),
  4. do ziemniaków skrobiowych - 1.110,09 zł/ha (w 2018 r. - 1.065,89 zł/ha),
  5. do buraków cukrowych - 1.524,18 zł/ha (w 2018 r. - 1.495,63 zł/ha),
  6. do pomidorów - 2.250,81 zł/ha (w 2018 r. - 3.320,78 zł/ha),
  7. do truskawek - 1.136,95 zł/ha (w 2018 r. - 1.054,35 zł/ha),
  8. do lnu - 569,14 zł/ha (w 2018 r. - 486,12 zł/ha),
  9. do konopi włóknistych - 135,44 zł/ha (w 2018 r. - 235,26 zł/ha);
 7. płatności niezwiązane do tytoniu: 3,28 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia (w 2018 r. - 3,50 zł/kg) oraz 2,31 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia (w 2018 r. - 2,46 zł/kg).

    Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, płatności bezpośrednie wypłacane są w okresie od dnia 1 grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca następującego roku kalendarzowego, tj. od 1.12.2019 r. do 30.06.2020 r. Niemniej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Roz woju Wsi z 3.10.2019 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2019 r. (Dz. U. poz. 1934) rozpoczęcie wypłat płatności, w formie zaliczek nastąpi w terminie wcześniejszym, tj. od 16 października 2019 r. Przyznawane one będą z urzędu (nie jest potrzebny dodatkowy wniosek), na terytorium całego kraju.  Zaliczki wypłacane będą w wysokości 70% stawki danej płatności bezpośredniej (w roku 2018 wynosiły one 50%) oraz:

 • obszaru stwierdzonego w ramach kontroli administracyjnej jako spełniający warunki do przyznania danej płatności albo
 • liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli administracyjnej jako spełniające warunki do przyznania danej płatności.

    Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada 2019 r. Warunkiem przyznania zaliczki jest zakończenie kontroli administracyjnej, uwzględniającej także wyniki z kontroli na miejscu.

   Jednocześnie informujemy, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 3.10.2019 r w sprawie zaliczek na poczet pomocy finansowej niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2010 za 2019 r. (Dz.U. poz. 1941) od 16 października 2019 r. będą wypłacane zaliczki podmiotowi, który w 2019 r. złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej w ramach:

 1. poddziałania "Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zielonych" - wysokość zaliczki stanowi iloczyn 85%stawki danej pomocy finansowej (w 2018 r. - 70%) oraz obszaru stwierdzonego w ramach przeprowadzonej kontroli administracyjnej jako spełniający warunki do przyznania danej pomocy finansowej;
 2. działań objętych PROW 2014-2020:
 • "Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne",
 • "Rolnictwo ekologiczne",
 • "Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi i innymi szczególnymi ograniczeniami".

Wysokość zaliczki stanowi iloczyn 85% stawki pomocy finansowej w ramach tego działania (w 2018 r. - 70%) oraz

 1. obszaru stwierdzonego w ramach kontroli jako spełniający warunki do przyznania tej pomocy albo
 2. liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli jako spełniające warunki do przyznania tej pomocy.