Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2018 R.

Europejski Bank Centralny w dniu 28 września 2018 r. ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym są przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2018 r. Kurs ten wynosi 4,2774 złotych za 1 euro i jest niższy od kursu obowiązującego w 2017 r. o 0,0268 zł/1 euro. W związku z powyższym w dniu 11.10.2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia określające stawki płatności bezpośrednich za 2018 r.

Rozporządzenia opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw z 2018 r. pod poz.:1959-1961; 1963-1966 i wchodzą w życie z dniem 16.10.2018 r.

Stawki płatności bezpośrednich za 2018 r. wynoszą:

1)  jednolita płatność obszarowa (JPO) - 459,19 zł/ha (w 2017 r. - 461,55 zł/ha);

2)  stawka płatności dodatkowej - 178,01 zł/ha - płatność max. do 27 ha na gospodarstwo (w 2017 r. - 177,02 zł/ha);

3)  stawka płatności za zazielenienie - 308,18 zł/ha (w 2017 r. - 309,77 zł/ha);

4)  stawka płatności dla młodego rolnika - 175,62 zł/ha - płatna dodatkowo do 50 ha (w 2017 r. - 214,82 zł/ha);

5)  stawki płatności związane do zwierząt:

 1. a)  płatność do bydła - 293,04 zł/szt. - płatność do 30 szt. (w 2017 r. - 291,03 zł/ha),
 2. b)  płatność do krów - 373,70 zł/szt. - płatność do 30 szt. samic (w 2017 r. - 371,46 zł/ha),
 3. c)  płatność do owiec - 101,39 zł/szt. samicy (w 2017 r. - 101,85 zł/szt.),
 4. d)  płatność do kóz - 54,78 zł/szt. samicy (w 2017 r. - 60,08 zł/szt.);

6)  stawki płatności związanych do powierzchni upraw:

 1. a)  do chmielu - 129,87 zł/ha (w 2017 r. - 2.198,06 zł/ha),
 2. b)  do roślin strączkowych na ziarno:

       -  721,04 zł/ha - do powierzchni nieprzekraczającej 75 ha (w 2017 r. - 606,52 zł),

       -  360,52 zł/ha - do powierzchni przekraczającej 75 ha (w 2017 r. - 303,26 zł);

 1. c)  roślin pastewnych - 438,71 zł/ha (w 2017 r. ? 386,46 zł),
 2. d)  do ziemniaków skrobiowych - 065,89 zł/ha (w 2017 r. - 1.163,02 zł/ha),
 3. e)  do buraków cukrowych - 495,63 zł/ha (w 2017 r. - 1.563,46 zł/ha),
 4. f)  do pomidorów - 320,78 zł/ha (w 2017 r. - 1.654,30 zł/ha),
 5. g)  do truskawek - 054,35 zł/ha (w 2017 r. - 1.118,75 zł/ha),
 6. h)  do lnu - 486,12 zł/ha (w 2017 r. - 374,86 zł/ha),
 7. i)  do konopi włóknistych - 235,26 zł/ha (w 2017 r. - 303,06 zł/ha);

7)  płatności niezwiązane do tytoniu: 3,50 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia (w 2016 r. - 3,82 zł/kg) oraz 2,46 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia (w 2016 r. - 2,68 zł/kg).

      Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, płatności bezpośrednie wypłacane są w okresie od dnia 1 grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca następującego roku kalendarzowego, tj. od 1.12.2018 do 30.06.2019 r. Niemniej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 11.10.2018 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2018 r. (Dz. U. poz. 1956) rozpoczęcie wypłat płatności, w formie zaliczek nastąpi w terminie wcześniejszym, tj. od 16 października 2018 r. Przyznawane one będą z urzędu (nie jest potrzebny dodatkowy wniosek), na terytorium całego kraju.  Zaliczki wypłacane będą w wysokości 70% stawki danej płatności bezpośredniej oraz:

-  obszaru stwierdzonego w ramach kontroli administracyjnej jako spełniający warunki do przyznania danej płatności albo

-  liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli administracyjnej jako spełniające warunki do przyznania danej płatności.

      Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada i w tym czasie do rolników w całym kraju trafi ok. 11 mld zł. Warunkiem przyznania zaliczki jest zakończenie kontroli administracyjnej, uwzględniającej także wyniki z kontroli na miejscu.