Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2017 R.

Europejski Bank Centralny w dniu 30 września 2017 r. ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym są przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2017 r. Kurs ten wynosi 4,3042 złotych za 1 euro i jest niższy od kursu obowiązującego w 2016 r. o 0,015 zł/1 euro. W związku z powyższym w dniu 10.10.2017 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia określające stawki płatności bezpośrednich za 2017 r.

Rozporządzenia opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw z 2017 r. pod poz.:1886-1887; 1890-1891; 1893-1895 i wchodzą w życie z dniem 16.10.2017 r.

Stawki płatności bezpośrednich za 2017 r. wynoszą:

1)  jednolita płatność obszarowa (JPO) - 461,55 zł/ha (w 2016 r. - 462,05 zł/ha);

2)  stawka płatności dodatkowej - 177,02 zł/ha - płatność max. do 27 ha na gospodarstwo (w 2016 r. - 172,79 zł/ha);

3)  stawka płatności za zazielenienie - 309,77 zł/ha (w 2016 r. - 310,10 zł/ha);

4)  stawka płatności dla młodego rolnika - 214,82 zł/ha - płatna dodatkowo do 50 ha (w 2016 r. - 231,97 zł/ha);

5)  stawki płatności związane do zwierząt:

     a)  płatność do bydła - 291,03 zł/szt. - płatność do 30 szt. (w 2016 r. - 256,20 zł/ha),

     b)  płatność do krów - 371,46 zł/szt. - płatność do 30 szt. samic (w 2016 r. - 322,62 zł/ha),

     c)  płatność do owiec - 101,85 zł/szt. samicy (w 2016 r. - 111,95 zł/szt.),

     d)  płatność do kóz - 60,08 zł/szt. samicy (w 2016 r. - 68,25 zł/szt.);

6)  stawki płatności związanych do powierzchni upraw:

     a)  do chmielu - 2.198,06 zł/ha (w 2016 r. - 2.317,00 zł/ha),

     b)  do roślin strączkowych na ziarno:

       -  606,52 zł/ha - do powierzchni nie przekraczającej 75 ha,

       -  303,26 zł/ha - do powierzchni przekraczającej 75 ha;

  (w 2016 r. - płatność do roślin wysokobiałkowych - 430,49 zł/ha - tylko do 75 ha)

    c)  roślin pastewnych - 386,46 zł/ha

    d)  do ziemniaków skrobiowych - 1.163,02 zł/ha (w 2016 r. - 1.287,75 zł/ha),

    e)  do buraków cukrowych - 1.563,46 zł/ha (w 2016 r. - 1.952,25 zł/ha),

    f)  do pomidorów - 1.654,30 zł/ha (w 2016 r. - 3.074,09 zł/ha),

    g)  do truskawek - 1.118,75 zł/ha (w 2016 r. - 904,78 zł/ha),

    h)  do lnu - 374,86 zł/ha (w 2016 r. - 289,94 zł/ha),

    i)  do konopi włóknistych - 303,06 zł/ha (w 2016 r. - 547,59 zł/ha);

7)  płatności niezwiązane do tytoniu: 3,82 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia (w 2016 r. - 4,12 zł/kg) oraz 2,68 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia (w 2016 r. - 2,89 zł/kg).

      Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013, płatności bezpośrednie wypłacane są w okresie od dnia 1 grudnia roku złożenia wniosku do 30 czerwca następującego roku kalendarzowego, tj. od 1.12.2017 do 30.06.2018 r. Niemniej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6.10.2017 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2017 r. (Dz. U. poz. 1873) rozpoczęcie wypłat płatności, w formie zaliczek nastąpi w terminie wcześniejszym, tj. od 16 października 2017 r. Przyznawane one będą z urzędu (nie jest potrzebny dodatkowy wniosek), na terytorium całego kraju.  Zaliczki wypłacane będą w wysokości 70% stawki danej płatności bezpośredniej oraz:

-  obszaru zatwierdzonego w ramach kontroli administracyjnej jako spełniający warunki do przyznania danej płatności albo

-  liczby zwierząt stwierdzonych w ramach kontroli administracyjnej jako spełniające warunki do przyznania danej płatności.

      Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada i w tym czasie do rolników w całym kraju trafi ok. 10 mld zł. Warunkiem przyznania zaliczki jest zakończenie kontroli administracyjnej, uwzględniającej także wyniki z kontroli na miejscu.

       Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2017 wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło ponad 1,342 mln rolników. Do 16 października 2017 r. Agencja naliczyła zaliczki na poczet płatności bezpośrednich dla ponad 893,8 tysięcy rolników na kwotę 3,68 mld zł.