Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

RSP MOGĄ OPŁACAĆ PODATEK CIT WEDŁUG OBNIŻONEJ STAWKI 15%

Ustawą nowelizującą z 27.10.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2175), z dniem 1.01.2018 r. uchylony został art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT, dotyczący zwolnienia od tego podatku dochodów z działalności pozarolniczej w części przeznaczonej na działalność rolniczą, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział przychodów z działalności rolniczej stanowił co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności.

Uchylenie tego przepisu oznacza, że od 1.01.2018 r. dochody wszystkich spółdzielni prowadzących działalność pozarolnicza i działy specjalne produkcji rolnej, niezależnie od rozmiarów prowadzonej równocześnie działalności rolniczej, objęte zostały podatkiem CIT.

W trakcie spotkań szkoleniowych głównych księgowych RSP, zorganizowanych przez Krajowy Związek Rewizyjny RSP w styczniu i lutym br. sygnalizowaliśmy, że niektóre spółdzielnie, które spełniają kryteria "małego podatnika", mogą opłacać podatek CIT od dochodów z działalności pozarolniczej w wysokości obniżonej 15% (zamiast stawki 19%), zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT. Wskazują na to następujące przepisy:

  • art. 4a pkt 10 ustawy o CIT określający, że "mały podatnik" - to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z podatkiem VAT) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości 1.200.000 euro;
  • art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT określający, że przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej.

Biorąc powyższe pod uwagę uznaliśmy, że użyta w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT "wartość przychodu", może dotyczyć wyłącznie przychodów z działalności pozarolniczej i działów specjalnych produkcji rolnej (które podlegają przepisom ustawy), a nie przychodom ogółem (a więc łącznie z przychodami z działalności rolniczej).

W celu potwierdzenia słuszności takiej interpretacji ww. przepisów, Krajowy Związek Rewizyjny RSP i Związek Rewizyjny Spółdzielczości w Poznaniu działając wspólnie zwróciły się do Pana Posła na Sejm RP Zbigniewa Ajchlera z wnioskiem o skierowanie zapytania poselskiego do Ministra Finansów.

Na zapytanie nr 6756 z 12.02.2018 r. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Gruza w piśmie z 9.03.2018 r. udzielił następującej odpowiedzi:

RZECZPOSPOLITA POLSKA                                                         Warszawa, dnia 09 marca 2018 r.

    MINISTER FINANSÓW

         DD6.054.3.2018

                                                                                                       Pan

                                                                                                       Marek Kuchciński

                                                                                                       Marszałek Sejmu RP

Szanowny Panie Marszałku

Odpowiadając na zapytanie nr 6756 Pana posła Zbigniewa Ajchlera w sprawie interpretacji przepisu art. 4a pkt 10 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: ustawa o CIT), przedstawiam wyjaśnienia w tej kwestii.

Jak wynika z przekazanego wystąpienia Pan poseł prosi o wyjaśnienie, czy stosując definicję małego podatnika zgodnie z art. 4a pkt 10 ustawy o CIT należy uwzględnić tylko obroty związane z działalnością pozarolniczą w przypadku, gdy osoba prawna prowadzi działalność rolniczą i pozarolniczą. Wątpliwości Pana posła związane są z tym, iż - z jednej strony - przepisów ustawy nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, a z drugiej z dniem 1 stycznia 2018 r. uchylono, określone dotychczas w art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT, zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych w przypadku, gdy przychody z działalności rolniczej powiększone o zużycie własnych surowców do przetwórczości rolnej stanowiły przynajmniej 60% przychodów ogółem pod warunkiem przeznaczenia zysku z tej działalności na cele statutowe.

Odnosząc się do powyższego, uprzejmie informuję, iż do końca 2017 r. przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie stosowało się do przychodów z działalności rolniczej (za wyjątkiem przychodów z tzw. działów specjalnych produkcji rolnej). Odstępstwo w tym zakresie dotyczyło jedynie aspektu związanego z określeniem dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie ww. art. 17 ust. 1 pkt 4e ustawy o CIT. Niemniej jednak powyższa zasada ogólna w tym zakresie nie uległa od 1 stycznia 2018 r. zmianie. Oznacza to, że zarówno do 31 grudnia 2017 r., jak i po tym dniu, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie mają zastosowania do przychodów z działalności rolniczej (nie stanowiącej działów specjalnych produkcji rolnej). Przychody z takiej działalności nie są zatem "przychodami" w rozumieniu ustawy o CIT. Tym samym nie są one brane pod uwagę przy ustalaniu statusu małego podatnika, o którym mowa w art. 4a pkt 10 ustawy o CIT.

                                                                                 Z poważaniem

                                                                                       Z upoważnienia Ministra Finansów

                                                                                                        Paweł Gruza

                                                                                                  Podsekretarz Stanu

                                                                                              w Ministerstwie Finansów

                                                                         [podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym]

Z powyższego pisma jednoznacznie wynika, ze RSP, które w 2018 r. spełniają kryteria "małego podatnika", tj. uzyskały w 2017 r. przychody z działalności pozarolniczej i działów specjalnych produkcji rolnej nieprzekraczające równowartości 1.200.000 euro, czyli 5.176.000 zł, mogą od dochodów z tych działalności rozliczać podatek CIT według stawki 15%.