Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI ZA 2019 R.

Minister Finansów w rozporządzeniu z 31.03.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), przedłużył terminy wypełniania niektórych obowiązków związanych m.in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych za 2019 r.

    Przepisy ww. rozporządzenia mają zastosowanie do wszystkich podmiotów prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, dla których dzień bilansowy przypada na 31 grudnia 2019 r.

     Nowe terminy poszczególnych czynności bilansowych dotyczą:

  • sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej - art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości - do 23.06.2020 r. (przedłużono o 90 dni));

     

  • zakończenia inwentaryzacji niektórych składników aktywów - art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości - do 14.04.2020 r. (przedłużono o 90 dni);

     
  • sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki - art . 52 ust. 1 i art. 52 ust. 3 ustawy o rachunkowości - do 30.06.2020 r. (przedłużono o 3 miesiące);
  • zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie spółdzielni - art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości -
    do 30.09.2020 r. (przedłużono o 3 miesiące).                                           

       Zwracamy uwagę, że bez zmian pozostają przepisy art. 69 ust.1 ustawy o rachunkowości określające, iż złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami we właściwym rejestrze KRS powinno nastąpić w ciągu 15. dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. W związku z tym, że termin zatwierdzenia sprawozdania za 2019 r. przedłużono do 30.09.2020 r., to należy je złożyć do KRS do 15.10.2020 r.