Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

PRZEDŁUŻENIE KADENCJI RAD NADZORCZYCH I ZARZĄDÓW SPÓŁDZIELNI W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19

Informujemy, że ustawą z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.1086) wprowadzono m.in. nowy przepis o przedłużeniu kadencji rad nadzorczych i zarządów spółdzielni.

W art. 78 ww. ustawy, wprowadzającym zmiany do ustawy antykryzysowej z 31.03.2020 r., dodano nowy art. 90a o następującej treści:

"W przypadku, gdy kadencja rady nadzorczej lub zarządu spółdzielni upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia niniejszej ustawy (tj. 23.06.2020 r.) lub ogłoszonego po okresie trwającym w dniu wejścia niniejszej ustawy, ulega ona przedłużeniu do dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia spółdzielni w terminie, o którym mowa w art. 90 (tj. w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii)".

Zwracamy uwagę, że niezależnie od ww. przepisów, które przedłużają termin odbycia walnego zgromadzenia spółdzielni (w celu podjęcia niezbędnych uchwał dotyczących organów statutowych spółdzielni), nadal obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 31.03.2020 r. w których określono m.in. że ostateczny termin zatwierdzenia przez walne zgromadzenie spółdzielni sprawozdania finansowego za 2019 r. przypada na dzień 30.09.2020 r.