Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

OD 3.02.2020 R. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO

Zgodnie z przepisami ustawy z 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2188), producenci rolni mogą składać wnioski o dopłatę do paliwa rolniczego zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. - w terminie od 3 lutego do 2 marca 2020 r.


    Wnioski należy składać do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na formularzu, którego wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20.12.2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466). Jest on również dostępny na stronach internetowych urzędów gmin, urzędów wojewódzkich, ośrodków doradztwa rolniczego, a także - w wersji edytowalnej - na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl).
     Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. określona została w rozporządzeniu Rady Ministrów z 16.12.2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2489) w wysokości 1,00 zł za 1 litr oleju, natomiast limit dopłaty wynosi:       
 -  100 zł x ilość ha użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego określonych w ewidencji gruntów  i budynków, według stanu na 1.02.2020 r.;
 -  30 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła, będących w posiadaniu producenta rolnego w 2019 r.  
     Do wniosków należy załączyć faktury albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego. W przypadku ubiegania się także o dopłaty do paliwa w przypadku bydła - dokument wydany przez Kierownika BP ARiMR zawierający informację o liczbie DJP bydła w ostatnim dniu każdego miesiąca 2019 r.
     Dopłaty do paliwa rolniczego wypłacane będą w terminie 1 - 30 kwietnia 2020 r.