Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

OD 1.08.2019 r. MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO

Przypominamy, ze zgodnie z przepisami ustawy z 10.03.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340, z późn. zm.), w terminie od 1 sierpnia do 2 września 2019 r. producenci rolni mogą składać wnioski o dopłatę do paliwa rolniczego zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2019 r.

   Wnioski należy składać do właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na formularzu, którego wzór określony został w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 20.12.2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2466).

   Przypominamy, że stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. została określona w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 27.11.2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2313) i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju, natomiast limit dopłaty wynosi:

- 100,00 zł do 1 ha użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego określonych w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na 1.02.2019 r. oraz

- 30,00 zł do 1 DJP (dużej jednostki przeliczeniowej) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, według stanu na 31.12.2018 r.

   Do wniosku należy załączyć faktury albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego. W przypadku ubiegających się także o zwrot podatku w odniesieniu do bydła - dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w ich posiadaniu. Obowiązek złożenia dokumentu wydanego przez ARiMR nie dotyczy tych producentów, którzy złożyli go podczas pierwszego terminu składania wniosku o dopłatę, tj. od 1.02. do 1.04.2019 r.

    Wypłata należnych dopłat powinna nastąpić w terminie 1-31 października 2019 r.