Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO

Przypominamy, że od 15 stycznia do 25 czerwca 2017 r. spółdzielnie mogą składać do Oddziałów Terenowych Agencji Rynku Rolnego wnioski o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w okresie od 15 lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017 r., tj.

-zbóż (ozimych, jarych),

-roślin strączkowych,

-ziemniaka,

-mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat).

    Wnioski o przyznanie dopłat do materiału siewnego należy składać na nowym formularzu Dms_P1_f2 (wersja 9.0 z dnia 10.01.2017 r.), który został wprowadzony Zarządzeniem Nr 5/2017/Z Prezesa Agencji Rynku Rolnego z 10.01.2017 r. w sprawie warunków uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie (do pobrania na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl).

    Przypominamy, że od 1.01.2014 r., zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013), łączna kwota pomocy de minimis w rolnictwie przyznana (przez ARR, ARiMR, ANR oraz inne organy i instytucje) producentowi rolnemu w okresie 3 lat podatkowych (tj. w roku, w którym został złożony wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych) nie może przekroczyć 15 000 euro.

    Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania dopłaty znajdują się w "Warunkach uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie"oraz zamieścimy w najbliższym numerze "Biuletynu Informacyjnego".