Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

KONTYNUACJA POMOCY KLĘSKOWEJ

Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od 13.08.2020 r., producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z epidemią COVID-19 i którzy nie otrzymali wnioskowanej pomocy w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w tym suszy w 2019 r., ze względu na wyczerpanie się krajowego limitu de minimis w 2020 r., mogą składać ponowne wnioski o przyznanie tej pomocy.


Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z 14.07.2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1258), złożenie wniosku wymaga wycofania dotychczasowego wniosku oczekującego na rozpatrzenie.
Oświadczenie o wycofaniu wniosku złożonego w 2019 r. jest zawarte w treści aktualnie składanego wniosku.
Pomoc może zostać przyznana przez ARiMR do dnia 31.12.2020 r. i do tego terminu musi zostać wypłacona.
Nie został jednak ustalony końcowy termin składania wniosków, jednak jak najszybsze złożenie wniosku gwarantuje szybszą wypłatę pomocy.
Wzór wniosku wraz z instrukcją jego wypełniania znajduje się na stronie internetowej ARiMR w zakładce - Pomoc krajowa.
Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr SA.58105(2020/N) z 31.07.2020 r. omawiana pomoc ma charakter pomocy publicznej.