Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

DODATKOWA POMOC COVIDOWA DLA PRODUCENTÓW ŚWIŃ

    Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił, że do dnia 20 grudnia 2020 r. producenci świń, szczególnie dotknięci skutkami COVID – 19, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

   Podstawą prawną przyznania tej pomocy stanowią przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 2.12.2020 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2164)

   Określone w ww. rozporządzeniu wsparcie finansowe jest rozszerzeniem pomocy covidowej przyznawanej na podstawie wcześniejszego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.08.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1467) i obejmuje producentów świń prowadzących produkcję świń w cyklu otwartym (poprzednia pomoc dotyczyła tylko produkcji świń w cyklu zamkniętym).

    Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej, która jest uzależniona od wielkości prowadzonej produkcji świń.

    O przyznanie pomocy może ubiegać się producent rolny będący mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, który:

  • utrzymywał w gospodarstwie rolnym w okresie od 1.03. do 15.07.2020 r. średnią dzienną liczbę oznakowanych i zarejestrowanych świń, wynoszącą co najmniej 21 sztuk,
  • nie otrzymał pomocy covidowej z tytułu posiadania świń na podstawie cytowanego wyżej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.08.2020 r.

    Średnią dzienną liczbę świń ustala się jako iloraz sumy dziennej liczby świń utrzymywanych w gospodarstwie w okresie 1.03. – 31.07.2020 r. oraz liczby 137.

    Kwota wsparcia na gospodarstwo rolne wynoszą:

  •   4.500 zł – przy utrzymaniu średnio dziennie co najmniej 21 świń i nie więcej niż 50 świń;
  • 14.000 zł – powyżej 50 świń i nie więcej niż 200 świń;
  • 23.800 zł – powyżej 200 świń.

    Łączna kwota ww. pomocy, wraz z wcześniej otrzymanym wsparciem dla produkcji świń, nie może przekroczyć równowartości 7 tys. euro na jedno gospodarstwo.

   Wnioski o przyznanie pomocy (wraz z załącznikami) powinny być składane do biur powiatowych ARiMR na formularzach udostępnionych na stronie internetowej Agencji.

   Wsparcie będzie wypłacane w I kwartale 2021 r.  Więcej informacji można uzyskać na portalu www.arimr.pl w zakładce Pomoc Krajowa.