Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

REKOMPENSATY DLA POSIADACZY ŚWIŃ W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM "PROGRAMU BIOASEKURACJI" W WOJ. PODLASKIM

Informujemy, że 29 kwietnia 2015 r wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia "Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń" na lata 2015-2018 (Dz. U. z 2015 r. poz. 517).

   Program bioasekuracji realizowany jest na obszarze województwa podlaskiego, w powiatach: sejneńskim w gminach Giby i Sejny z miastem Sejny; augustowskim w gminach Lipsk i Płaska; białostockim w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo oraz sokólskim w gminach Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo.

   Posiadacze zwierząt utrzymujący świnie na ww. obszarach zobowiązani są do dostosowania gospodarstw do wymagań bioasekuracji określonych w ww. programie w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. do 29 maja 2015 r.

Wymagania bioasekuracji, poza obecnie obowiązującymi to:

 1. zabezpieczenie gospodarstwa, w którym są utrzymywane świnie w systemie otwartym, podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m wysokości, na podmurówce lub z wkopanym krawężnikiem;
 2. wdrożenie programu monitorowania i zwalczania gryzoni;
 3. przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynsekcji (od kwietnia do listopada każdego roku);
 4. prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa oraz rejestru wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
 5. zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych;
 6. utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach, z wyjątkiem świń utrzymywanych w systemie otwartym;
 7. zapewnienie aby:
 8. a)  osoby mające kontakt ze świniami w gospodarstwie nie utrzymywały własnych świń poza tym gospodarstwem oraz nie zajmowały się dodatkowo obsługą świń w innych gospodarstwach,
 9. b) do budynków, w których są utrzymywane świnie, nie wchodziły osoby postronne,
 10. c)   osoby przebywające w budynkach inwentarskich używały odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego.

   Posiadacze utrzymujący świnie na w/w obszarach, którzy nie będą mogli dostosować gospodarstw do wskazanych wymagań, mogą do 29 maja 2015 r.złożyć do Powiatowego Lekarza Weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności oświadczenie, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji.

W takim przypadku:

 1. powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r.;
 2. posiadaczowi świń będzie przysługiwać:
 3. a)  odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta, wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego na miejsce prowadzenia działalności,
 4. b)   rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie, przyznawana w drodze decyzji Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

   Wnioski o przyznanie rekompensat należy składać od 29 kwietnia 2015 r. do Kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie wymienionego na wstępie rozporządzenia, tj. do 29 lipca 2015 r.

   Do wniosku należy dołączyć kopię decyzji wydanej przez powiatowego lekarza weterynarii oraz dokumenty potwierdzające jej wykonanie.

   Natomiast posiadaczom utrzymującym świnie na w/w obszarach, którzy nie dostosują, w terminie do 29 maja 2015 r. gospodarstw do w/w  wymagań bioasekuracji i nie złożą w tym terminie do powiatowego lekarza weterynarii oświadczenia, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w Programie bioasekuracji:

 1. powiatowy lekarz weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wyda decyzje nakazujące zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazujące wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r.;
 2. będą przysługiwać jedynie odszkodowania za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta, wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego na miejsce prowadzenia działalności,
 3. nie będzie przysługiwać w/w rekompensata.