Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

POMOC DLA ROLNIKÓW Z WOJ. PODLASKIEGO ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ DZIKI W 2014 R

Informujemy, że do 31 marca 2015 r. w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rolnicy z woj. podlaskiego, których gospodarstwa położone są na obszarach ochronnych lub obszarach objętych ograniczeniami, wyznaczonych w związku z występowaniem u dzików na tym terenie afrykańskiego pomoru świń (ASF), mogą składać wnioski o przyznanie pomocy za szkody spowodowane w uprawach rolnych wyrządzone przez dziki w 2014 r.

   Przypominamy, że obszary te zostały wymienione w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z 9.10.2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 1014/178/UE (Dz. Urz. UE L 295 z 11.10.2014), a zasady postępowania w tych obszarach określono w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z 31.03.2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. z 2014 r. poz. 420, z późn. zm.).

   Wysokość pomocy stanowić będzie równowartość szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez dziki, oszacowanych przez specjalny zespół, powołany przez Dyrektora Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Z tym, że wysokość pomocy będzie pomniejszona o rekompensaty otrzymane z kół łowieckich oraz o wartość wsparcia, którą rolnik otrzymał w grudniu 2014 r. - wówczas również Agencja wypłaciła rolnikom z wymienionych wyżej terenów pomoc za szkody spowodowane przez dziki w wysokości 1 mln 440 tys. zł.

   Wsparcie będzie przyznawane w formie pomocy de minimis. Oznacza to, że rolnik może otrzymać maksymalnie równowartość 15 tys. euro. Rząd na pomoc dla rolników przeznaczył kwotę w wysokości 6,1 mln zł.

Do wniosku trzeba dołączyć m.in.

1)  oświadczenie producenta rolnego, o tym czy uzyskał:

- odszkodowanie z tytułu szkód, przyznawane na podstawie przepisów prawa łowieckiego, a jeżeli uzyskał takie odszkodowanie - również o jego wysokości,

- pomoc, o której mowa w § 14f rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (tj. za szkody wyrządzone przez dziki w 2014 r.), a jeżeli uzyskał taką pomoc - również o jej wysokości;

2) oświadczenie producenta rolnego, że w przypadku otrzymania pomocy z tego programu nie będzie ubiegał się o odszkodowanie przyznawane na podstawie przepisów prawa łowieckiego z tytułu wyrządzonych szkód przez dziki.

   Wniosek (II nabór) o udzielenie pomocy finansowej o charakterze de minimis w rolnictwie producentowi rolnemu, który w 2014 r. poniósł szkody w uprawach rolnych wyrządzonych przez dzikijest do pobrania ze strony internetowej Agencji www.arimr.gov.pl lub Pobierz wniosek (format xlsx).