Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O ROZŁOŻENIE KAR ZA NADPRODUKCJĘ MLEKA W ROKU KWOTOWYM 2014/2015

Informujemy, że z dniem 6.08.2015 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 29.07.2015 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadania polegającego na rozkładaniu na nieoprocentowane raty opłaty należnej od producentów mleka za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1105).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 6.08.2015 r. ogłosił, że od dnia 13.08.2015 r. do dnia 11.09.2015 r. producenci mleka mogą składać wnioski o udzielenie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie w formie rozłożenia na nieoprocentowane raty opłaty za przekroczenie kwot indywidualnych w roku kwotowym 2014/2015.

Wnioski, na formularzu Kml_P14_f2 należy złożyć do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę dostawcy hurtowego.

Do wniosku o udzielenie przedmiotowej pomocy należy dołączyć:

  1. zaświadczenie albo oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis określone w art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z

        30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404,

        z późn. zm.);

  1. zaświadczenie lub oświadczenie, dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie określone w art. 37 ust 2 pkt 1

        ustawy z 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

  1. oświadczenie o niezaleganiu:

a)z płatnościami podatków,

b)o opłaceniu składek na ubezpieczenia społeczne.

Formularz wniosku jest dostępny na stronie internetowej ARR pod adresem  http://www.arr.gov.pl/rynki-rolne-dzialania-arr/wspolpraca-i-organizacja-rynku-mleka/4248-uwaga-producenci-mleka06082015 . Dodatkowo zamieszczony tam został kalkulator (kalkulator - raty) do obliczania orientacyjnej wysokości pomocy de minimis przy rozkładaniu opłaty na nieoprocentowane raty.

W sezonie 2014/2015 krajowa kwota dostaw została przekroczona o 580,3 mln kg, czyli o 5,85%. Tym samym 63,5 tys. producentów rolnych przekroczyło przyznany im limit produkcji mleka. Opłata, jaką Polska musi uiścić z tytułu nadprodukcji wynosi ponad 161,5 mln euro, czyli ok. 659,8 mln zł.

Dla producentów mleka oznacza to obowiązek uiszczenia tzw. opłaty dodatkowej z tytułu przekroczenia kwoty indywidualnej dostaw za rok 2014/2015 w wysokości 90,89 zł za 100 kg mleka wprowadzonego do obrotu ponad przysługujący limit.