Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Zjazd Przedkongresowy RSP

26 października w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbył się Zjazd Przedkongresowy Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych organizowany przez Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.


Porządek obrad Zjazdu Przedkongresowego:

 1. Otwarcie obrad,
 2. Wybór przewodniczącego Zjazdu,
 3. Przyjęcie regulaminu obrad,
 4. Wybór prezydium Zjazdu,
 5. Powołanie Komisji Zjazdu:
 • mandatowej,
 • uchwał i wniosków,
 • wyborczej,
 • skrutacyjnej,
 1. Referat wprowadzający do dyskusji nad tezami dotyczącymi stanu spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polskiej oraz warunków i możliwości jej rozwoju,
 2. Sprawozdanie Komisji mandatowej,
 3. Dyskusja,
 4. Przeprowadzenie wyborów delegatów na VII Kongres Spółdzielczości,
 5. Sprawy wniesione, sprawy różne,
 6. Ogłoszenie wyników wyborów,
 7. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków,
 8. Zakończenie obrad.

Po powołaniu komisji wyborczej, mandatowej, uchwał i ustaw, a także komisji skrutacyjnej zgromadzeni członkowie Rolniczy Spółdzielni Produkcyjnych przedstawili kandydatów na delegatów na zbliżający się VII Kongres Spółdzielczości.  W tajnym głosowaniu wybranych zostało 50 delegatów, którzy będą reprezentowali Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne podczas VII Kongresu Spółdzielczości.

Sekretarz Zjazdu, którym wybrany został Władysław Kołodziej, zastępca prezesa Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych przedstawił propozycje wniosków Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych na VII Kongres Spółdzielczości.

 1. Podejmowanie działań na rzecz uznania RSP jako gospodarstw wielorodzinnych. Jak podkreślił Kołodziej, jest to postulat częściowo spełniony, ale konieczne jest dokończenie procesu legislacyjnego związanego z tym zagadnieniem.
 2. Wystąpienie do Ministra Finansów o zniesienie podwójnego opodatkowania (raz członka spółdzielni, a raz samej spółdzielni). Likwidacja podatku od działów specjalnych dla gospodarstw, w których działalność działów specjalnych związana jest z uprawami rolnymi.
 3. Podejmowanie działań związanych z organizowaniem się Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w uznane OP, na wzór państw UE, gdzie proces ten bardzo szybko postępuje. Niektóre kraje UE mają już blisko 100% zorganizowanych rolników – w Polsce, w tym momencie, ten odsetek wynosi około 13%. Jest to podstawowy warunek, aby polskie rolnictwo mogło konkurować z rolnictwem krajów UE, a w szczególności z masowym napływem towarów z Ukrainy.
 4. Konieczne jest, aby bardzo szybko podjąć działania związane ze współpracą branżową i międzybranżową. Tak się dzieje w większości rozwiniętych gospodarek na świecie.
 5. Zdiagnozowanie i rozpoczęcie procesu uzdrowienia polskiej spółdzielczości. Należy określić przyczyny likwidacji i upadłości spółdzielni rolniczych. W tym celu należy zobowiązać związki rewizyjne, Krajowa Radę Spółdzielczą, ale również spółdzielnie do podjęcia odpowiednich działań.
 6. Współpraca z władzami centralnymi, a szczególnie z Ministerstwem Rolnictwa, celem promowania i uznania spółdzielni rolniczych jako podstawowej i najbardziej sprawiedliwej formy gospodarowania na terenach wiejskich. Małe gospodarstwa rolne nie mają szans na samodzielne funkcjonowanie na rynku.
 7. W związku z coraz większą konkurencją na rynkach rolnych UE i świata należy wnioskować do władz centralnych o dwa rodzaje budżetu. Główny, na gospodarstwa towarowe i socjalny, na pozostałe gospodarstwa. Jest to podstawowy warunek szybkiego dojścia polskiego rolnictwa do poziomu wysoko rozwiniętych krajów UE.

Dyskusja, która wywiązała się po przedstawieniu tez sprowadziła się do poruszenia następujących problemów:

- konieczność usprawnienia legislacji i doprecyzowanie przepisów pozwalających Rolniczym Spółdzielniom Produkcyjnym na rozwój,

- konieczność zintensyfikowania działań mających na celu szeroką współpracę z władzami centralnymi

- konieczność usprawnienia współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.


Podczas Zjazdu spośród wybranych delegatów zaproponowani zostali delegaci do Zgromadzenia Ogólnego. W tajnym głosowaniu wyłoniono 12 osób.