Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

VIII KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW - PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

 
    Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni produkcyjnych uprzejmie informuje, że zgodnie z § 21 ust. 1 § 22 Statutu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Warszawie, Zarząd zwołał na dzień 14 czerwca 2022 r.  o  godz. 900  VIII  KRAJOWY  ZJAZD  DELEGATÓW KZR RSP. Obrady Zjazdu odbędą się w Gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30 (sala wzorcownia), 00-930 Warszawa.
Proponowany porządek:
 I.   9.00-10.00 REJESTRACJA DELEGATÓW
II. 10.00-12.00 CZĘŚĆ UROCZYSTA:

 1. Powitanie Gości.
 2. Podsumowanie 30 lecia działalności Krajowego Związku RSP.
 3. Wręczenie odznaczeń państwowych, medali, odznak honorowych i spółdzielczych.
 4. Wystąpienie Wicepremiera Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka
 5. Wystąpienia przybyłych gości.

III. 12.30-17.00     CZĘŚĆ ROBOCZA
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zjazdu.
 2. Wybór Prezydium Zjazdu.
 3. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
 4. Wybór Komisji Zjazdowych:
  • mandatowo-skrutacyjnej,
  • wyborczej,
  • uchwał i wniosków.
 5. Sprawozdania z działalności Rady i Zarządu Krajowego Związku w latach 2017-2021 oraz przedstawienie projektu programu działania w latach 2022-2025.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w latach 2017-2021 oraz przedstawienie wniosków z lustracji Krajowego Związku przeprowadzonej w 2021 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności w latach 2017-2021 oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu Krajowego Związku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady oraz ustalenie listy kandydatów na członków Rady Krajowego Związku.
 9. Wybory członków Rady Krajowego Związku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diety dla członków Rady nadchodzącej kadencji.
 11. Przedstawienie proponowanych zmian do postanowień Statutu Krajowego Związku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany postanowień Statutu Krajowego Związku.
 13. Przyjęcie programu działania Krajowego Związku w latach 2022-2025.
 14. Podjęcie uchwały określającej najwyższą sumę zobowiązań Krajowego Związku.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie wniosków Rady, Zarządu i organizacji zrzeszonych w Krajowym Związku.
 16. Wolne wnioski i zamknięcie obrad Zjazdu.

    Przypominamy, że zgodnie z przepisami art. 38 § 1 pkt 12 ustawy – Prawo spółdzielcze oraz § 19 ust. 2 statutu Krajowego Związku, warunkiem uczestnictwa w VIII Krajowym Zjeździe z głosem decydującym jest przedłożenie w sekretariacie Zjazdu uchwały Walnego Zgromadzenia (Zebrania Przedstawicieli) o wyborze delegata Spółdzielni na Krajowy Zjazd wraz z jego ankietą personalną.
Do pobrania:
1. Ankieta Delegata — Spółdzielnia
2. Ankieta Delegata — Związek
    Informujemy, że Delegaci mogą zapoznać się z protokółem lustracji Krajowego Związku za lata 2017 do 06.2021 r. w jego Biurze, w dniach od 1-14.06.2022 r. – w godzinach urzędowania. Zgodnie z § 22 ust. 2 statutu Krajowego Związku jego członkowie mogą zgłaszać dodatkowe sprawy do porządku obrad Zjazdu nie później niż na 2 tygodnie przed terminem Zjazdu