Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Szkolenie online "Zamknięcie roku i sporządzenie sprawozdania finansowego"

Szanowni Państwo
Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych uprzejmie informuje, że w dniu 24 lutego 2023 r. planowane jest szkolenie kierowane dla księgowych i członków zarządu. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie online przy użyciu platformy „Clickmeeting”.
Prowadzący: Artur Puławski– biegły rewident.

W związku ze zgłoszeniem się wystarczającej liczby osób,  szkolenie odbędzie się w planowanym terminie.

 

Temat Szkolenia: „ZAMKNIĘCIE ROKU I SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO”

1. Zmiany w regulacjach prawnych mających wpływ na sprawozdanie finansowe:
a) zmiany w ustawie o rachunkowości
b) prawa do uproszczeń w świetle rzetelnego i jasnego obrazu sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym
c) zmiany w krajowych standardach rachunkowości

2. Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego i zamykania ksiąg rachunkowych:
a) czynności przygotowawcze – sprawdzanie poprawności formalnej i kompletności zapisów
b) inwentaryzacja

3. Zagadnienia szczegółowe z perspektywy najczęściej występujących błędów:
a) pozycje bilansu – ujmowanie, wycena i prezentacja aktywów i pasywów
b) przychody i koszty oraz wpływ zdarzeń po dniu bilansowym a kompletność przychodów i kosztów
c) informacja dodatkowa – zakres i prezentacja
d) rachunek przepływów pieniężnych
e) zestawienie zmian w funduszach własnych
f) sprawozdanie z działalności

4. Procedura zamknięcia ksiąg rachunkowych – obowiązki kierownika jednostki i organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe:
a) przygotowanie sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych do badania
b) zatwierdzanie sprawozdania finansowego
c) składanie i upublicznianie sprawozdania finansowego – terminy ustawowe

d) obowiązki osób sporządzających i podpisujących sprawozdanie finansowe, kierownika jednostki i organu zatwierdzającego

5. Inne zagadnienia związane z zamknięciem roku:
a) ocena zagrożenia kontynuacji z pespektywy zdarzań po dacie bilansu
b) szacunki księgowe i ich ujawnienia w warunkach rosnącej inflacji
c)najczęściej występujące nieprawidłowości w sprawozdaniu


Mając na uwadze przedmiot szkolenia, prosimy o przesyłanie propozycji zagadnień, które wzbudzają Państwa szczególne zainteresowanie w ramach ww. tematu szkolenia. Po ich otrzymaniu Krajowy Związek przekaże je do wiadomości Prowadzącego, aby mógł dostosować zakres szkolenia do Państwa oczekiwań. W miarę możliwości prosimy o ich przesyłanie drogą elektroniczną na adres mailowy Krajowego Związku do 21 lutego br.
Szkolenie odbędzie się 24 lutego br. (piątek) o godzinie 9:00 a zakończy się o godzinie 17:00. Warunkiem uruchomienia szkolenia jest zgłoszenie się przynajmniej 10 uczestników.

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się drogą mailową (kzrrsp@kzrrsp.pl) bądź pocztą z danymi zainteresowanych (formularz zgłoszenia do pobrania poniżej) lub telefonicznie 797 949 333, 22 826 26 75 z podaniem następujących danych:
1. Imię i nazwisko uczestnika.
2. Adres mailowy.
3. Nr telefonu.
Warunkiem uczestnictwa szkolenia jest posiadanie stabilnego połączenia z Internetem oraz włączone głośniki/słuchawki. Zgłoszony uczestnik otrzyma na wskazany przez siebie adres e-mail instrukcję o sposobie logowania na szkolenie.

Koszt szkolenia został określony na:
- 350 zł brutto (w tym 23%VAT) – dla Spółdzielni (Związków) zrzeszonych bezpośrednio w Krajowym Związku,
- 400 zł brutto (w tym 23%VAT) – dla Spółdzielni (Związków) niezrzeszonych w Krajowym Związku.
Zgłoszenia uczestników na szkolenie będą przyjmowane do 22 lutego 2023 r. Prosimy o dokonanie wpłaty na szkolenie najpóźniej do 23 lutego 2023 r. na konto Związku: PKO BP S.A. 27 O/Warszawa

Nr 85 1020 1156 0000 7802 0062 1128 z dopiskiem szkolenie 24.02.2023 r oraz imię i nazwisko uczestnika.
Zapraszamy do udziału!

Zgłoszenie na szkolenie - pobierz