Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

STAWKI DOPŁAT DO MATERIAŁU SIEWNEGO ZA 2020 R.

 

    Informujemy, że w dniu 15.01.2021 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 8.01.2021 r. w sprawie dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 90). 

    Zgodnie z ww. rozporządzeniem stawki dopłat do materiału siewnego dla wniosków złożonych w 2020 r. są niższe od stawek obowiązujących za 2019 r. i wynoszą:

1. 67,98 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub strączkowych wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 maja 2013 r. w sprawi wykazu gatunków roślin uprawnych, do których materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany przysługuje dopłata z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (Dz. U. poz. 615),(za 2019 r. - 68,59 zł);

2. 108,77 zł - w przypadku roślin strączkowych, (za 2019 r. - 109,74 zł);

3. 339,90 zł - w przypadku ziemniaków, (za 2019 r. - 342,95 zł).

    Według informacji zamieszczonej na stronie internetowej ARIMR - decyzje o, przyznaniu dopłaty będą wydawane w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów ww. rozporządzenia Rady Ministrów. Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy środki finansowe będę niezwłocznie przekazywane na rachunku bankowe rolników. 

    Przypominamy, że dopłaty do materiału siewnego przyznawane są w ramach limitu pomocy de minimis w sektorze rolnym na postawie rozporządzenie Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.