Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

Posiedzenie Rady KZR RSP z dn. 5.09.2023 r.

Podczas posiedzenia omówiony został Plan Strategiczny Rozwoju KZR RSP. Główna część spotkania skupiała się na omówieniu spraw związanych z przygotowaniami do Zjazdu Przedkongresowego.


Porządek obrad Rady KZR RSP z dn. 5 września 2023 r.

  1. Otwarcie posiedzenia Rady.
  2. Informacja Zarządu o bieżących działaniach Krajowego Związku.
  3. Omówienie Planu strategicznego KZR RSP.
  4. Omówienie i przygotowania do zjazdu Przedkongresowego.
  5. Podjęcie uchwały o zwołaniu Zjazdu Przedkongresowego.
  6. Sprawy różne.

Po długiej dyskusji ustalone zostało, że przed najbliższymi wyborami do Krajowej Rady Spółdzielczej odbędzie się jeden Zjazd Przedkongresowy. Na mocy podjętej uchwały został on powołany na dzień 26 października 2023 r.

W czasie Rady ustalony został parytet wyboru kandydatów na delegatów, na mocy którego każdy ze związków regionalnych zobowiązany został do wystawienia określonej ilości kandydatów.

Biorący udział w spotkaniu zostali poinformowani, iż spółdzielnia wystawiająca delegata musi mieć opłacone składki w Krajowej Radzie Spółdzielczej za okres ostatnich 7 lat. Prawa do wystawienia kandydatów nie mają spółdzielnie w upadłości i w likwidacji.

Poza sprawami zjazdowymi zgromadzeni zostali poinformowani o bieżących działaniach KZR RSP, m.in. o pozyskaniu środków na działalność z Narodowego Funduszu Wolności.