Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

KZR RSP organizatorem wiodącym Zjazdu Przedkongresowego

Liczba delegatów, jaką wystawić może KZR RSP na VII Kongres Spółdzielczości określona została na 50 mandatów. W ramach tego limitu KZR RSP przysługuje prawo do bezpośredniego wyboru 3 delegatów na Kongres, których wybiera zgodnie ze statutem Zjazd lub Rada Nadzorcza Związki i którzy jednocześnie spełniają wymóg członkostwa w jednej ze zrzeszonych w Związku spółdzielni. W przypadku skorzystania z tego prawa, pozostali przedstawiciele Związku nie kandydują już w wyborach w czasie zjazdów przedkongresowych.

Jakie obowiązki ma organizator wiodący?

Do szczegółowych obowiązków organizatora wiodącego należy:

 • Organizacja spotkań z udziałem przedstawicieli pozostałych spółdzielczych związków rewizyjnych danej branży w celu uzgodnienia liczby mandatów przyznanych do wyboru przez poszczególne zjazdy przedkongresowe oraz określenia roli poszczególnych spółdzielczych związków rewizyjnych  w organizacji wyboru delegatów. Organizacja działań związanych z wyborem delegatów spółdzielni i związanych z przygotowaniem VII Kongresu Spółdzielczości odbywa się w układzie branżowym.
 • Przeprowadzenie wyboru delegatów na Kongres spośród wszystkich spółdzielni i spółdzielczych związków rewizyjnych danej branży (z wyjątkiem spółdzielni i związków w likwidacji i upadłości). W zależności od liczby spółdzielni w danej branży wybory delegatów na Kongres mogą być przeprowadzane przez: zjazdy regionalne lub zwołanie zjazdu krajowego wszystkich spółdzielni i spółdzielczych związków rewizyjnych danej branży.
 • Organizacyjne przygotowanie wyborów delegatów na Kongres poprzez:
 • Zapewnienie warunków do przeprowadzenia zjazdu
 • Zawiadomienie spółdzielni i spółdzielczych związków rewizyjnych o terminie, miejscu i porządku obrad zjazdu
 • Ustalenie sposobu pokrycia kosztów odpłatności z tytułu uczestnictwa przedstawicieli spółdzielni w zjeździe przedkongresowym i VII Kongresie Spółdzielczości przez organizacje spółdzielcze
 • Spowodowanie wniesienia opłaty kongresowej w wysokości 300 zł brutto od każdego wybranego delegata do dnia 10 listopada 2023 r.
 • Złożenie protokołów ze zjazdów przedkongresowych i rejestracja wybranych delegatów w Biurze Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej w terminie do 10 listopada 2023 r. Protokoły powinny zawierać wyraźnie sprecyzowane wnioski z dyskusji merytorycznej. Wraz z protokołami ze zjazdów spółdzielczych przekazywane są wszystkie ankiety delegatów na VII Kongres Spółdzielczości.
 • Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia (bez obiadów) dla branżowej grupy delegatów w czasie Kongresu.
 • Zorganizowanie spotkania z wybranymi na Kongres delegatami w celu omówienia i przygotowania spraw dotyczących przebiegu Kongresu.
 • Współpraca z Krajową Radą Spółdzielczą w zakresie organizacji przebiegu Kongresu, w tym w szczególności udziału w pracach związanych z obsługą Kongresu, a także wskazania opiekunów delegatów na Kongres danej branży.
 • Inne obowiązki wynikające z procesu przygotowania i przebiegu VII Kongresu uzgodnione z Krajową Radą Spółdzielczą.
 • Organizator wiodący informuje na bieżąco Krajowa Radę Spółdzielczą o postępie prac związanych z przygotowaniem i przebiegiem zjazdów oraz przekazuje terminarz zaplanowanych zjazdów, z co najmniej, 14 dniowym wyprzedzeniem
 • Organizator wiodący zamieszcza wszelkie informacje dotyczące przygotowania i przebiegu zjazdów przedkongresowych na własnej stronie internetowej.