SZKOLENIE - 20 - 21 LIPCA 2021 r. - AKTUALIZACJA

Szanowni Państwo

   Po długiej przerwie pragniemy zorganizować nowatorsko szkolenie on-line dla kadry zarządzającej, księgowych i lustratorów, za pomocą połączeń internetowych. Chcemy to szkolenie przeprowadzić w dniach 20 – 21 lipca. Jednocześnie informujemy, że czekamy na Państwa sugestie i propozycje co do tematyki przyszłych szkoleń.

Kontynuuj czytanie

Z WIELKIM SMUTKIEM ZAWIADAMIAMY O ŚMIERCI PREZESA LESZKA SUŁKA

        Z poczuciem niewyobrażalnego żalu przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego drogiego Przyjaciela Leszka Sułka, Prezesa Zarządu Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „Przełom” w Linowie, członka Zarządu Naszego Związku. Żadne słowa nie wyrażą smutku, jaki wywołała w nas strata tak Wspaniałego Człowieka. W imieniu Krajowego Związku, członków Zarządu, Rady i pracowników naszego biura składamy szczere kondolencje z wyrazami współczucia całej rodzinie, bliskim oraz członkom i pracownikom Spółdzielni w Linowie.

                                                                                                                                       Prezes Zarządu KZR RSP

                                                                                                                                        - Łukasz Zbonikowski -

Kontynuuj czytanie

POSIEDZENIE SEJMOWEJ KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI W DNIU 22 CZERWCA 2021 r.

       Decyzją Marszałka Sejmu RP przywrócono stacjonarny tryb odbywania Komisji Sejmowych. W dniu 22 czerwca 2021 r. odbyło się pierwsze w tym roku stacjonarne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W imieniu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w posiedzeniu wziął udział Prezes Zarządu Związku Pan Łukasz Zbonikowski.

Kontynuuj czytanie

LIST PREZESA KZR RSP DO CZŁONKÓW RSP

Szacowne koleżanki i koledzy spółdzielcy!

   Rolnicy, członkowie Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, kieruje do Was te pierwsze słowa zaledwie kilka dni od powołania na zaszczytną funkcję Prezesa Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.

Kontynuuj czytanie

NOWY PREZES ZARZĄDU KRAJOWEGO ZWIĄZKU REWIZYJNEGO RSP

 

   Uchwałą nr 338/2021 z dnia 14 maja 2021 r. Rady Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych wybrano nowego Prezesa Zarządu Krajowego Związku w osobie Łukasza ZBONIKOWSKIEGO. Powołanie nowego Prezesa zostało podyktowane rezygnacją Krzysztofa Kokoszkiewicza z funkcji Prezesa Zarządu. 

Kontynuuj czytanie

PODZIĘKOWANIA DLA PREZESA KRZYSZTOFA KOKOSZKIEWICZA

Panu Krzysztofowi KOKOSZKIEWICZOWI 

      Składamy serdeczne podziękowania za 29 lat pracy w Krajowym Związku Rewizyjnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych oraz za szczególne zaangażowanie na rzecz rozwoju i umacniania naszej Rodziny spółdzielczej z życzeniami dobrego zdrowia i wszelkiej pomyślności na długie lata.

                                                                               Rada, Zarząd i pracownicy KZR RSP

POSIEDZENIE RADY KRAJOWEGO ZWIĄZKU Z DNIA 14 MAJA 2021 r..

W dniu 14 maja 2021 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

Głównymi tematami obrad, którymi kierował Przewodniczący Rady Andrzej Przebierowski były:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Krajowego Związku Rewizyjnego RSP za 2020 r.; 
  • podjęcie uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków Krajowego Związku Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. 8 marca w Bysławiu (woj. kujawsko-pomorskie) z powodu zakończenia likwidacji;
  • wręczenie odznaki "Za zasługi dla Rolniczej Spółdzielczości Produkcyjnej" Elżbiecie Jaszczerskiej Specjaliście ds. księgowości w Biurze KZR RSP. 
  • zapoznanie się z informację o bieżącej działalności Krajowego Związku;
  • podsumowanie XX Edycji Rankingu Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w 2019  r.
  • wybór Prezesa Zarządu Krajowego Związku.

RSP MOGĄ KORZYSTAĆ Z POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW FGŚP

    W związku z pytaniami kierowanymi do Krajowego Związku o możliwości korzystania przez Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne z pomocy finansowanej ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) pozostających w dyspozycji Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP) poniżej zamieszczamy podstawowe informacje dotyczące zasad korzystania z tej pomocy. 

Kontynuuj czytanie

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ZA 2021 R. - BEZ ZMIAN

       Informujemy, że Rada Krajowego Związku Rewizyjnego RSP podjęła w trybie korespondencyjnym uchwałę nr 328/2021 z dnia 8.02.2021 r. w sprawie wysokości oraz trybu i terminu wnoszenia składek członkowskich za 2021 r. 

W ww. uchwale utrzymano bez zmian przepisy obowiązujące w tym zakresie w 2020 r. Poniżej zamieszczamy pełną treść uchwały. 

 

Kontynuuj czytanie

KONSULTACJE PROJEKTU PLANU STRATEGICZNEGO DLA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ UE PO 2020 R.

    Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieszczono komunikat o prowadzeniu I etapu konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej UE po 2020 r. 

    Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu Strategicznego dla WPR zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji. 

Kontynuuj czytanie

STAWKI DOPŁAT DO MATERIAŁU SIEWNEGO ZA 2020 R.

    Informujemy, że w dniu 15.01.2021 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 8.01.2021 r. w sprawie dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 90). 

Kontynuuj czytanie

LIMIT PRZYCHODÓW DO STOSOWANIA 9% CIT W 2021 r.

W "Biuletynie Informacyjnym" Nr 3/2020 w materiale dotyczącym stosowania stawki 9% w podatku CIT w 2021 r. podaliśmy informację, że limit przychodów warunkujący możliwość stosowania tej stawki wynosi równowartość 2.000.000 euro według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy br. 

Informujemy, że limit ten liczony według kursu euro na 4.01.2021 r. w kwocie 4,5485 zł/euro wynosi 9.097.000 zł (tabela średnich kursów 001/A/NBP z 4.01.2021 r.)

DODATKOWA POMOC COVIDOWA DLA PRODUCENTÓW ŚWIŃ

    Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił, że do dnia 20 grudnia 2020 r. producenci świń, szczególnie dotknięci skutkami COVID – 19, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

   Podstawą prawną przyznania tej pomocy stanowią przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 2.12.2020 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2164)

   Określone w ww. rozporządzeniu wsparcie finansowe jest rozszerzeniem pomocy covidowej przyznawanej na podstawie wcześniejszego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.08.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1467) i obejmuje producentów świń prowadzących produkcję świń w cyklu otwartym (poprzednia pomoc dotyczyła tylko produkcji świń w cyklu zamkniętym).

    Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej, która jest uzależniona od wielkości prowadzonej produkcji świń.

Kontynuuj czytanie

STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2020 R. ORAZ ZALICZKI NA TE PŁATNOŚCI

30 września 2020 r. Europejski Bank Centralny ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym są przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2020 r. Kurs ten wynosi 4,5462 złotych za 1 euro i jest wyższy od kursu obowiązującego w 2019 r. o 0,1680 zł/1 euro.

W związku z powyższym w dniu 14.10.2020 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia określające stawki płatności bezpośrednich za 2020 r.

Kontynuuj czytanie

SZKODLIWA DLA ROLNICTWA USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT - W SENACIE RP

W dniu 18 września 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. W ustawie tej wprowadzono m.in. przepisy o zakazie hodowli zwierząt futerkowych oraz ograniczeniu tzw. uboju religijnego bydła, drobiu i owiec tylko na potrzeby związków wyznaniowych funkcjonujących na terenie kraju (z wyłączeniem eksportu).

Projekt ww. ustawy miał charakter projektu poselskiego zgłoszonego przez KP PiS i w związku z tym nie był poddany żadnym konsultacjom z organizacjami zawodowymi, społecznymi i spółdzielczymi działającymi w środowisku rolniczym.

Proces legislacyjny nad ww. projektem został przeprowadzony w Sejmie RP w ciągu kilkudziesięciu godzin i praktycznie nie było możliwości rozpatrzenia stanowisk wielu organizacji rolniczych, które generalnie wnioskowały o odrzucenie projektu ustawy w całości.

Kontynuuj czytanie

WNIOSKI O POMOC COWIDOWĄ - DO 7.10.2020 R.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy producentom rolnym, szczególnie dotkniętym skutkami COVID-19, do 7 października 2020 r. (pierwotny termin - 30.09.br.).
Podstawowe informacje dotyczące zasad przyznawania ww. pomocy zamieszczamy tutaj.


KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa

Telefon/fax.: (22) 826-75-91
(22) 826-26-74
(22) 826-26-75
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.