RSP MOGĄ KORZYSTAĆ Z POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW FGŚP

    W związku z pytaniami kierowanymi do Krajowego Związku o możliwości korzystania przez Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne z pomocy finansowanej ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) pozostających w dyspozycji Wojewódzkich Urzędów Pracy (WUP) poniżej zamieszczamy podstawowe informacje dotyczące zasad korzystania z tej pomocy. 

Kontynuuj czytanie

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE ZA 2021 R. - BEZ ZMIAN

       Informujemy, że Rada Krajowego Związku Rewizyjnego RSP podjęła w trybie korespondencyjnym uchwałę nr 328/2021 z dnia 8.02.2021 r. w sprawie wysokości oraz trybu i terminu wnoszenia składek członkowskich za 2021 r. 

W ww. uchwale utrzymano bez zmian przepisy obowiązujące w tym zakresie w 2020 r. Poniżej zamieszczamy pełną treść uchwały. 

 

Kontynuuj czytanie

KONSULTACJE PROJEKTU PLANU STRATEGICZNEGO DLA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ UE PO 2020 R.

    Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieszczono komunikat o prowadzeniu I etapu konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej UE po 2020 r. 

    Propozycje rozwiązań przedstawione w projekcie Planu Strategicznego dla WPR zostały wypracowane w trakcie prac zespołów skupiających środowiska eksperckie, zaangażowane do oceny stanu oraz zidentyfikowania najistotniejszych potrzeb i wypracowania sposobu ich realizacji. 

Kontynuuj czytanie

STAWKI DOPŁAT DO MATERIAŁU SIEWNEGO ZA 2020 R.

    Informujemy, że w dniu 15.01.2021 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 8.01.2021 r. w sprawie dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 90). 

Kontynuuj czytanie

LIMIT PRZYCHODÓW DO STOSOWANIA 9% CIT W 2021 r.

W "Biuletynie Informacyjnym" Nr 3/2020 w materiale dotyczącym stosowania stawki 9% w podatku CIT w 2021 r. podaliśmy informację, że limit przychodów warunkujący możliwość stosowania tej stawki wynosi równowartość 2.000.000 euro według średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP na pierwszy dzień roboczy br. 

Informujemy, że limit ten liczony według kursu euro na 4.01.2021 r. w kwocie 4,5485 zł/euro wynosi 9.097.000 zł (tabela średnich kursów 001/A/NBP z 4.01.2021 r.)

DODATKOWA POMOC COVIDOWA DLA PRODUCENTÓW ŚWIŃ

    Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił, że do dnia 20 grudnia 2020 r. producenci świń, szczególnie dotknięci skutkami COVID – 19, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej.

   Podstawą prawną przyznania tej pomocy stanowią przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 2.12.2020 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 2164)

   Określone w ww. rozporządzeniu wsparcie finansowe jest rozszerzeniem pomocy covidowej przyznawanej na podstawie wcześniejszego rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.08.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1467) i obejmuje producentów świń prowadzących produkcję świń w cyklu otwartym (poprzednia pomoc dotyczyła tylko produkcji świń w cyklu zamkniętym).

    Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej, która jest uzależniona od wielkości prowadzonej produkcji świń.

Kontynuuj czytanie

STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2020 R. ORAZ ZALICZKI NA TE PŁATNOŚCI

30 września 2020 r. Europejski Bank Centralny ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym są przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2020 r. Kurs ten wynosi 4,5462 złotych za 1 euro i jest wyższy od kursu obowiązującego w 2019 r. o 0,1680 zł/1 euro.

W związku z powyższym w dniu 14.10.2020 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia określające stawki płatności bezpośrednich za 2020 r.

Kontynuuj czytanie

SZKODLIWA DLA ROLNICTWA USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT - W SENACIE RP

W dniu 18 września 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. W ustawie tej wprowadzono m.in. przepisy o zakazie hodowli zwierząt futerkowych oraz ograniczeniu tzw. uboju religijnego bydła, drobiu i owiec tylko na potrzeby związków wyznaniowych funkcjonujących na terenie kraju (z wyłączeniem eksportu).

Projekt ww. ustawy miał charakter projektu poselskiego zgłoszonego przez KP PiS i w związku z tym nie był poddany żadnym konsultacjom z organizacjami zawodowymi, społecznymi i spółdzielczymi działającymi w środowisku rolniczym.

Proces legislacyjny nad ww. projektem został przeprowadzony w Sejmie RP w ciągu kilkudziesięciu godzin i praktycznie nie było możliwości rozpatrzenia stanowisk wielu organizacji rolniczych, które generalnie wnioskowały o odrzucenie projektu ustawy w całości.

Kontynuuj czytanie

WNIOSKI O POMOC COWIDOWĄ - DO 7.10.2020 R.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy producentom rolnym, szczególnie dotkniętym skutkami COVID-19, do 7 października 2020 r. (pierwotny termin - 30.09.br.).
Podstawowe informacje dotyczące zasad przyznawania ww. pomocy zamieszczamy tutaj.

POMOC COVIDOWA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił, że od 9 do 30 września 2020r. producenci rolni, szczególnie dotknięci skutkami COVID-19, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej ze środków PROW na lata 2014-2020.

     Podstawę prawną przyznania tej pomocy stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.08.2020 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" w ramach działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1467).

     Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Kwota pomocy stanowi sumę wsparcia dla poszczególnych kierunków produkcji, ale nie może ona przekraczać dla jednego producenta rolnego równowartości 7 tys. euro.

Kontynuuj czytanie

KONTYNUACJA POMOCY KLĘSKOWEJ

Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od 13.08.2020 r., producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z epidemią COVID-19 i którzy nie otrzymali wnioskowanej pomocy w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w tym suszy w 2019 r., ze względu na wyczerpanie się krajowego limitu de minimis w 2020 r., mogą składać ponowne wnioski o przyznanie tej pomocy.

Kontynuuj czytanie

WNIOSKI O DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO - DO 31.08.2020 R.

Przypominamy, że do dnia 31 sierpnia 2020 r. producenci rolni mogą składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów rolnych będących w ich posiadaniu, wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) dokumentując zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020 r.
W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła - do wniosku należy dołączyć wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR dokument zawierający informacje o liczbie DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2019 r.
Zwrot podatku będzie wypłacany w terminie od 1 do 30 października 2020 r.

STUDIA PODYPLOMOWE W IERIGŻ-PIB

Krajowy Związek otrzymał od Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żyw­nościowej - Państwowego Instytutu Badawczego informację o organizowaniu studiów podyplomowych pt. Handel elektroniczny na rynkach rolnych.
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu handlu na rynkach rolno-żywnościowych z uwzględnieniem nowoczesnych rynków elektronicznych, w szczególności: ekonomiki i organizacji agrobiznesu, podstaw za­rządzania produkcją, systemów jakości i bezpieczeństwa w żywnościowych łańcu­chach dostaw, organizacji kluczowych rynków rolnych w Polsce, UE i na świecie w tym wykorzystania elektronicznych platform giełdowego handlu produktami rolno-spożyw­czymi.

Kontynuuj czytanie

PRZEDŁUŻENIE KADENCJI RAD NADZORCZYCH I ZARZĄDÓW SPÓŁDZIELNI W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19

Informujemy, że ustawą z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.1086) wprowadzono m.in. nowy przepis o przedłużeniu kadencji rad nadzorczych i zarządów spółdzielni.

Kontynuuj czytanie

NOWY JPK_VAT OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Jak informowaliśmy w "Biuletynie Informacyjnym KZR RSP" Nr 1-2/2020, ustawą z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.1086), zwaną "Tarczą 4.0", wprowadzono przepisy o przedłużeniu terminu obowiązkowego stosowania w rozliczeniu podatku VAT nowego JPK_V7K (lub JPK_V7M).

Kontynuuj czytanie

TARCZA FINANSOWA PFR - WAŻNE INFORMACJE

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Krajowego Związku przez spółdzielnie zainteresowane uzyskaniem subwencji w ramach tzw. Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju informujemy, że na stronie internetowej pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp-wazne.html zostały zamieszczone następujące materiały:

 • - regulamin programuTarcza Finansowa PFR dla MMPŚ,
 • - przewodnik po programie dla MMPŚ,
 • - instrukcja dotycząca określenia liczby pracowników w celu ustalania wysokości subwencji,
 • - informacja Ministerstwa Finansów o sposobie weryfikacji deklaracji VAT-7 lub VAT-7K,
 • - informacja UOKiK na temat zasad kumulacji pomocy udzielanej przez PFR z innymi rodzajami pomocy,
 • - informacja ZUS na temat postępowania w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS,
 • - informacja ZUS dotycząca danych, jakie ZUS przekazał do PFR w celu weryfikacji wniosku o udzielenie subwencji w ramach Tarczy Finansowej.

   Ponadto w dniu 8.05.2020 r. PFR zamieścił na swojej stronie informację na temat uruchomienia procedury odwoławczej Tarczy Finansowej PFR dla firm, które otrzymały już subwencje, ale w kwocie niższej niż wnioskowana.
   Spółdzielnie zainteresowane pomocą w ramach Tarczy Finansowej zachęcamy do bieżącego śledzenia materiałów zamieszczonych na stronie internetowej PFR, gdyż jest to jedyne źródło aktualnych informacji na ten temat.

 

CZY WSZYSTKIE RSP MOGĄ KORZYSTAĆ ZE WSPARCIA W RAMACH TARCZY FINANSOWEJ PFR?

W związku z pytaniami kierowanymi do Krajowego Związku przez spółdzielnie i związki spółdzielcze - czy RSP, w których pracę wykonują wyłącznie członkowie, domownicy i kandydaci na członków (bez pracowników) mogą korzystać z subwencji w ramach tzw. Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, Zarząd Krajowego Związku skierował wystąpienie do Prezesa Zarządu PFR z postulatem o pilne wyjaśnienie tej sprawy i zmianę niekorzystnych dla naszych spółdzielni regulacji prawnej.

    Treść wystąpienia - tutaj

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI ZA 2019 R.

Minister Finansów w rozporządzeniu z 31.03.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), przedłużył terminy wypełniania niektórych obowiązków związanych m.in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych za 2019 r.

    Przepisy ww. rozporządzenia mają zastosowanie do wszystkich podmiotów prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, dla których dzień bilansowy przypada na 31 grudnia 2019 r.

     Nowe terminy poszczególnych czynności bilansowych dotyczą:

 • sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej - art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości - do 23.06.2020 r. (przedłużono o 90 dni));

   

 • zakończenia inwentaryzacji niektórych składników aktywów - art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości - do 14.04.2020 r. (przedłużono o 90 dni);

   
 • sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki - art . 52 ust. 1 i art. 52 ust. 3 ustawy o rachunkowości - do 30.06.2020 r. (przedłużono o 3 miesiące);
 • zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie spółdzielni - art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości -
  do 30.09.2020 r. (przedłużono o 3 miesiące).                                           

       Zwracamy uwagę, że bez zmian pozostają przepisy art. 69 ust.1 ustawy o rachunkowości określające, iż złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami we właściwym rejestrze KRS powinno nastąpić w ciągu 15. dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. W związku z tym, że termin zatwierdzenia sprawozdania za 2019 r. przedłużono do 30.09.2020 r., to należy je złożyć do KRS do 15.10.2020 r.

 

KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA - W SPRAWIE DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH CHRONIĄCYCH SPÓŁDZIELNIE

W związku z przygotowywanymi przez Rząd RP działaniami antykryzysowymi, które mają przeciwdziałać gospodarczym skutkom trwającej epidemii koronawirusa, Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej, po przeprowadzeniu konsultacji z krajowymi związkami spółdzielczymi, w tym z Krajowym Związkiem Rewizyjnym RSP, zwrócił się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z apelem o przyjęcie rozwiązań chroniących działalność spółdzielni.

   Stanowisko KRS przekazane zostało również Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu oraz do wiadomości - Marszałek Sejmu - Elżbiecie Witek, Marszałkowi Senatu - Tomaszowi Grodzkiemu, Wicemarszałkowi Sejmu - Włodzimierzowi Czarzastemu, Wicemarszałkowi Senatu - Stanisławowi Karczewskiemu oraz parlamentarzystom współpracującym ze spółdzielczością.

      Poniżej zamieszczamy treść stanowiska KRS tutaj:


KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa

Telefon/fax.: (22) 826-75-91
(22) 826-26-74
(22) 826-26-75
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.