STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2020 R. ORAZ ZALICZKI NA TE PŁATNOŚCI

30 września 2020 r. Europejski Bank Centralny ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym są przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2020 r. Kurs ten wynosi 4,5462 złotych za 1 euro i jest wyższy od kursu obowiązującego w 2019 r. o 0,1680 zł/1 euro.

W związku z powyższym w dniu 14.10.2020 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia określające stawki płatności bezpośrednich za 2020 r.

Kontynuuj czytanie

SZKODLIWA DLA ROLNICTWA USTAWA O OCHRONIE ZWIERZĄT - W SENACIE RP

W dniu 18 września 2020 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. W ustawie tej wprowadzono m.in. przepisy o zakazie hodowli zwierząt futerkowych oraz ograniczeniu tzw. uboju religijnego bydła, drobiu i owiec tylko na potrzeby związków wyznaniowych funkcjonujących na terenie kraju (z wyłączeniem eksportu).

Projekt ww. ustawy miał charakter projektu poselskiego zgłoszonego przez KP PiS i w związku z tym nie był poddany żadnym konsultacjom z organizacjami zawodowymi, społecznymi i spółdzielczymi działającymi w środowisku rolniczym.

Proces legislacyjny nad ww. projektem został przeprowadzony w Sejmie RP w ciągu kilkudziesięciu godzin i praktycznie nie było możliwości rozpatrzenia stanowisk wielu organizacji rolniczych, które generalnie wnioskowały o odrzucenie projektu ustawy w całości.

Kontynuuj czytanie

WNIOSKI O POMOC COWIDOWĄ - DO 7.10.2020 R.

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy producentom rolnym, szczególnie dotkniętym skutkami COVID-19, do 7 października 2020 r. (pierwotny termin - 30.09.br.).
Podstawowe informacje dotyczące zasad przyznawania ww. pomocy zamieszczamy tutaj.

POMOC COVIDOWA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił, że od 9 do 30 września 2020r. producenci rolni, szczególnie dotknięci skutkami COVID-19, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej ze środków PROW na lata 2014-2020.

     Podstawę prawną przyznania tej pomocy stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.08.2020 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" w ramach działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1467).

     Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Kwota pomocy stanowi sumę wsparcia dla poszczególnych kierunków produkcji, ale nie może ona przekraczać dla jednego producenta rolnego równowartości 7 tys. euro.

Kontynuuj czytanie

KONTYNUACJA POMOCY KLĘSKOWEJ

Jak poinformowała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, od 13.08.2020 r., producenci rolni, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z epidemią COVID-19 i którzy nie otrzymali wnioskowanej pomocy w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w tym suszy w 2019 r., ze względu na wyczerpanie się krajowego limitu de minimis w 2020 r., mogą składać ponowne wnioski o przyznanie tej pomocy.

Kontynuuj czytanie

WNIOSKI O DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO - DO 31.08.2020 R.

Przypominamy, że do dnia 31 sierpnia 2020 r. producenci rolni mogą składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów rolnych będących w ich posiadaniu, wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub ich kopie) dokumentując zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2020 r.
W przypadku ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła - do wniosku należy dołączyć wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR dokument zawierający informacje o liczbie DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w 2019 r.
Zwrot podatku będzie wypłacany w terminie od 1 do 30 października 2020 r.

STUDIA PODYPLOMOWE W IERIGŻ-PIB

Krajowy Związek otrzymał od Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żyw­nościowej - Państwowego Instytutu Badawczego informację o organizowaniu studiów podyplomowych pt. Handel elektroniczny na rynkach rolnych.
Celem studiów jest przekazanie słuchaczom kompleksowej wiedzy z zakresu handlu na rynkach rolno-żywnościowych z uwzględnieniem nowoczesnych rynków elektronicznych, w szczególności: ekonomiki i organizacji agrobiznesu, podstaw za­rządzania produkcją, systemów jakości i bezpieczeństwa w żywnościowych łańcu­chach dostaw, organizacji kluczowych rynków rolnych w Polsce, UE i na świecie w tym wykorzystania elektronicznych platform giełdowego handlu produktami rolno-spożyw­czymi.

Kontynuuj czytanie

PRZEDŁUŻENIE KADENCJI RAD NADZORCZYCH I ZARZĄDÓW SPÓŁDZIELNI W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19

Informujemy, że ustawą z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.1086) wprowadzono m.in. nowy przepis o przedłużeniu kadencji rad nadzorczych i zarządów spółdzielni.

Kontynuuj czytanie

NOWY JPK_VAT OD 1 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Jak informowaliśmy w "Biuletynie Informacyjnym KZR RSP" Nr 1-2/2020, ustawą z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.1086), zwaną "Tarczą 4.0", wprowadzono przepisy o przedłużeniu terminu obowiązkowego stosowania w rozliczeniu podatku VAT nowego JPK_V7K (lub JPK_V7M).

Kontynuuj czytanie

TARCZA FINANSOWA PFR - WAŻNE INFORMACJE

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do Krajowego Związku przez spółdzielnie zainteresowane uzyskaniem subwencji w ramach tzw. Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju informujemy, że na stronie internetowej pfrsa.pl/tarcza-finansowa-pfr/tarcza-finansowa-pfr-dla-mmsp-wazne.html zostały zamieszczone następujące materiały:

 • - regulamin programuTarcza Finansowa PFR dla MMPŚ,
 • - przewodnik po programie dla MMPŚ,
 • - instrukcja dotycząca określenia liczby pracowników w celu ustalania wysokości subwencji,
 • - informacja Ministerstwa Finansów o sposobie weryfikacji deklaracji VAT-7 lub VAT-7K,
 • - informacja UOKiK na temat zasad kumulacji pomocy udzielanej przez PFR z innymi rodzajami pomocy,
 • - informacja ZUS na temat postępowania w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS,
 • - informacja ZUS dotycząca danych, jakie ZUS przekazał do PFR w celu weryfikacji wniosku o udzielenie subwencji w ramach Tarczy Finansowej.

   Ponadto w dniu 8.05.2020 r. PFR zamieścił na swojej stronie informację na temat uruchomienia procedury odwoławczej Tarczy Finansowej PFR dla firm, które otrzymały już subwencje, ale w kwocie niższej niż wnioskowana.
   Spółdzielnie zainteresowane pomocą w ramach Tarczy Finansowej zachęcamy do bieżącego śledzenia materiałów zamieszczonych na stronie internetowej PFR, gdyż jest to jedyne źródło aktualnych informacji na ten temat.

 

CZY WSZYSTKIE RSP MOGĄ KORZYSTAĆ ZE WSPARCIA W RAMACH TARCZY FINANSOWEJ PFR?

W związku z pytaniami kierowanymi do Krajowego Związku przez spółdzielnie i związki spółdzielcze - czy RSP, w których pracę wykonują wyłącznie członkowie, domownicy i kandydaci na członków (bez pracowników) mogą korzystać z subwencji w ramach tzw. Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, Zarząd Krajowego Związku skierował wystąpienie do Prezesa Zarządu PFR z postulatem o pilne wyjaśnienie tej sprawy i zmianę niekorzystnych dla naszych spółdzielni regulacji prawnej.

    Treść wystąpienia - tutaj

 

PRZEDŁUŻENIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRAWOZDANIAMI FINANSOWYMI ZA 2019 R.

Minister Finansów w rozporządzeniu z 31.03.2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), przedłużył terminy wypełniania niektórych obowiązków związanych m.in. ze sporządzaniem sprawozdań finansowych za 2019 r.

    Przepisy ww. rozporządzenia mają zastosowanie do wszystkich podmiotów prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, dla których dzień bilansowy przypada na 31 grudnia 2019 r.

     Nowe terminy poszczególnych czynności bilansowych dotyczą:

 • sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej - art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o rachunkowości - do 23.06.2020 r. (przedłużono o 90 dni));

   

 • zakończenia inwentaryzacji niektórych składników aktywów - art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy o rachunkowości - do 14.04.2020 r. (przedłużono o 90 dni);

   
 • sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności jednostki - art . 52 ust. 1 i art. 52 ust. 3 ustawy o rachunkowości - do 30.06.2020 r. (przedłużono o 3 miesiące);
 • zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie spółdzielni - art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości -
  do 30.09.2020 r. (przedłużono o 3 miesiące).                                           

       Zwracamy uwagę, że bez zmian pozostają przepisy art. 69 ust.1 ustawy o rachunkowości określające, iż złożenie rocznego sprawozdania finansowego wraz z innymi wymaganymi dokumentami we właściwym rejestrze KRS powinno nastąpić w ciągu 15. dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. W związku z tym, że termin zatwierdzenia sprawozdania za 2019 r. przedłużono do 30.09.2020 r., to należy je złożyć do KRS do 15.10.2020 r.

 

KRAJOWA RADA SPÓŁDZIELCZA - W SPRAWIE DZIAŁAŃ ANTYKRYZYSOWYCH CHRONIĄCYCH SPÓŁDZIELNIE

W związku z przygotowywanymi przez Rząd RP działaniami antykryzysowymi, które mają przeciwdziałać gospodarczym skutkom trwającej epidemii koronawirusa, Zarząd Krajowej Rady Spółdzielczej, po przeprowadzeniu konsultacji z krajowymi związkami spółdzielczymi, w tym z Krajowym Związkiem Rewizyjnym RSP, zwrócił się do Prezydenta RP Andrzeja Dudy z apelem o przyjęcie rozwiązań chroniących działalność spółdzielni.

   Stanowisko KRS przekazane zostało również Prezesowi Rady Ministrów Mateuszowi Morawieckiemu oraz do wiadomości - Marszałek Sejmu - Elżbiecie Witek, Marszałkowi Senatu - Tomaszowi Grodzkiemu, Wicemarszałkowi Sejmu - Włodzimierzowi Czarzastemu, Wicemarszałkowi Senatu - Stanisławowi Karczewskiemu oraz parlamentarzystom współpracującym ze spółdzielczością.

      Poniżej zamieszczamy treść stanowiska KRS tutaj:

SPORZĄDZENIE ZEZNANIA CIT-8 ZA 2019 R. - DO 31.05.2020 R.

Informujemy, że Minister Finansów w rozporządzeniu z 27.03.2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 542) zarządził przedłużenie do 31.05.2020 r. terminu do:

 • złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) za 2019 r. (CIT-8);
 • wpłaty podatku należnego wykazanego w ww. zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku 2019 r.

MOŻLIWOŚĆ STOSOWANIA NAWOZÓW NA UŻYTKACH ROLNYCH - OD 15 LUTEGO BR.

Informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uzyskał zgodę na przyspieszenie terminu stosowania nawozów azotowych mineralnych oraz nawozów naturalnych płynnych i stałych w roku bieżącym.
    W wyniku podjęcia przez Radę Ministrów rozporządzenia z dnia 12.02.2020 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. z 2020 r. poz. 243), termin rozpoczęcia stosowania ww. nawozów na gruntach ornych z uprawami ozimymi, uprawach trwałych, uprawach wieloletnich oraz na trwałych użytkach zielonych został określony na dzień 15 lutego 2020 r. (roz. 1.3. ust. 5 ww. "Programu").

NABÓR WNIOSKÓW O WSPARCIE FINANSOWE INWESTYCJI W PRZETWÓRSTWIE ROLNO-SPOŻYWCZYM

Informujemy, że Prezes ARiMR ogłosił nabór wniosków (27 luty - 27 marca 2020 r.) w ramach "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi i ich rozwój" finansowanego z PROW 2014-2020.

O wsparcie mogą  ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające w sektorze przetwórstwa lub handlu hurtowego produktami rolnymi, jeżeli wykonują działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Preferowanymi podmiotami w tym wsparciu są m.in. spółdzielnie.

Kontynuuj czytanie

RADA WYBRAŁA PREZESA ZARZĄDU KRAJOWEGO ZWIĄZKU

W dniu 22 stycznia 2020 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Rady i Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP.
   Tematyka posiedzenia dotyczyła spraw wewnątrzorganizacyjnych.
   Na funkcję Prezesa Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP, z dniem 1 lutego 2020 r. , Rada wybrała w głosowaniu tajnym Krzysztofa Jacka KOKOSZKIEWICZA, pełniącego ostatnio funkcję Doradcy Zarządu Krajowego Związku.
   Rada podjęła również m.in. uchwałę w sprawie wysokości oraz trybu i terminu wnoszenia składek za 2020 r., utrzymując w niej zasady obowiązujące w 2019 r.
   Pełna treść uchwały Nr 324/2020 - kliknij tutaj

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO w 2010 r.

Informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzeniem z 9.01.2020 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznawanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 46) zmienił termin składania wniosków w powyższej sprawie.

      W 2020 r. wnioski o dopłaty do materiału siewnego składa się w terminie od 25 maja do 25 czerwca br. (w poprzednich latach wnioski te były składane od 15 stycznia do 25 czerwca danego roku).

      Nie uległ zmianie termin wypłaty należnej dopłaty, tj. w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji ARiMR o przyznaniu dopłaty.

STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA 2019 R. ORAZ WYSOKOŚĆ ZALICZEK

30 września 2019 r. Europejski Bank Centralny ogłosił oficjalny kurs euro, zgodnie z którym są przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2019 r. Kurs ten wynosi 4,3782 złotych za 1 euro i jest wyższy od kursu obowiązującego w 2018 r. o 0,1008 zł/1 euro. W związku z powyższym w dniu 7.10.2019 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podpisał rozporządzenia określające stawki płatności bezpośrednich za 2019 r.

     Rozporządzenia opublikowane zostały w Dzienniku Ustaw z 2019 r. pod poz.: 1957-1959; 1962-1964 oraz 1970 i wchodzą w życie z dniem 16.10.2019 r.

Kontynuuj czytanie


KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa

Telefon/fax.: (22) 826-75-91
(22) 826-26-74
(22) 826-26-75
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.