Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

POMOC COVIDOWA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił, że od 9 do 30 września 2020r. producenci rolni, szczególnie dotknięci skutkami COVID-19, mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej ze środków PROW na lata 2014-2020.

     Podstawę prawną przyznania tej pomocy stanowią przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.08.2020 r. w sprawie szczególnych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19" w ramach działania "Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1467).

     Wsparcie finansowe ma formę jednorazowej płatności ryczałtowej i jest uzależnione od rodzaju i wielkości prowadzonej produkcji rolnej. Kwota pomocy stanowi sumę wsparcia dla poszczególnych kierunków produkcji, ale nie może ona przekraczać dla jednego producenta rolnego równowartości 7 tys. euro.

O przyznanie pomocy może ubiegać się producent rolny, który:

1)  według stanu na dzień 1 marca 2020 r. był posiadaczem co najmniej:

 • 3 sztuk samców gatunku bydło domowe, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące lub
 • 3 sztuk krów, samic bydła domowego typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego, których wiek przekraczał 24 miesiące lub
 • 10 sztuk samic gatunku owca domowa, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy lub
 • 5 sztuk samic gatunku koza, których wiek wynosił co najmniej 12 miesięcy lub
 • 1 sztuki zwierzęcia gatunku świnia i zgłosił - w terminie do 15.07.2020 r. - oznakowanie co najmniej 21 sztuk świń urodzonych w siedzibie swojego stada w okresie od 1.11.2019 r. do 31.05.2020 r.
 • - oraz do dnia zakończenia naboru wniosków o przyznanie pomocy prowadzi działalność rolniczą w zakresie chowu lub hodowli co najmniej jednego z ww. gatunków zwierząt, których był posiadaczem w dniu 1 marca 2020r..;

2) według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję drobiu hodowlanego w związku z prowadzeniem produkcji jaj wylęgowych kur rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1 000 sztuk;

3)  według stanu na dzień 1 marca 2020 r. prowadził produkcję:

 • kurcząt rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub
 • gęsi rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk lub
 • indyków rzeźnych w rozmiarze co najmniej 1000 sztuk
 • - oraz w okresie od dnia 15.03.2020 r. do 15.06.2020 r. dokonał przemieszczenia kurcząt rzeźnych, gęsi rzeźnych lub indyków rzeźnych;

4)  w 2020 r. prowadził uprawę roślin ozdobnych w:

 • szklarniach ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 25 m2 lub
 • tunelach foliowych ogrzewanych o powierzchni uprawy co najmniej 50 m2.

Kwoty wsparcia uzależnione są od skali prowadzonej produkcji i wynoszą:

 • byki                        - od 5 100 zł (3 - 20 szt.) do 20 200 zł (powyżej 50 szt.);
 • krowy                     - od 1 000 zł (3 - 20 szt.) do 3 000 zł (powyżej 50 szt.);
 • świnie                    - od 4 500 zł (21 - 50 szt.) do 23 800 zł (powyżej 200 szt.);
 • owce                      - od 1 800 zł (10 - 20 szt.) do 5 500 zł (powyżej 50 szt.);
 • kozy                       - od 1 000 zł (5 - 20 szt.) do 3 300 zł (powyżej 50 szt.);
 • drób hodowlany     - od 8 600 zł (1 000 - 4 000 szt.) do 30 000 zł (powyżej 4 000 szt.);
 • kurczęta rzeźne     - od 2 200 zł (1 000 - 5 000 szt.) do 30 000 zł (powyżej 13 000 szt.);
 • gęsi rzeźne            - od 4 300 zł (1 000 - 3 000 szt.) do 15 100 zł (powyżej 3 000 szt.);
 • indyki rzeźne         - od 8 600 zł (1 000 - 2 000 szt. do 30 000 zł (powyżej 3 000 szt.);
 • rośliny ozdobne     - od 1 400 zł (pow. do 500 m2) do 30 000 zł (powyżej 4 000 m2).

    Wnioski o przyznanie pomocy (wraz z załącznikami) powinny być składane do biur powiatowych ARiMR na formularzach udostępnionych na stronie internetowej Agencji osobiście, drogą elektroniczną (e-PUAP) lub przesyłką pocztową.

    Wypłata środków na konto producenta rolnego nastąpi w miesiącu wydania przez kierownika biura powiatowego ARiMR decyzji o przyznaniu pomocy. Decyzje te będą wydawane w terminie do 75 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

    Więcej informacji: na portalu internetowym - www.arimr.gov.pl. (https://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/platnosci-bezposrednie/pomoc-dla-rolnikow-szczegolnie-dotknietych-kryzysem-covid-19.html), pod numerem bezpłatnej infolinii - tel. 800-38-00-84 oraz w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR.