Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)

MOŻNA JUŻ SKŁADAĆ WNIOSKI O PŁATNOŚCI OBSZAROWE ZA 2015 R.

Informujemy, że podobnie jak w latach poprzednich, w okresie od 15 marca do 15 maja 2015 r. można składać w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2015 r. Wnioski można składać osobiście lub za pośrednictwem internetowej aplikacji e-wniosek, zamieszczonej na portalu ARiMR. Aby skorzystać z tej formy ubiegania się o takie płatności, trzeba posiadać login i kod dostępu do systemu teleinformatycznego Agencji. Kto je ma, nie musi o nie występować ponownie. W przypadku braku dostępu do systemu teleinformatycznego ARiMR, trzeba złożyć specjalny wniosek do kierownika biura powiatowego. Wnioski o przyznanie płatności obszarowych można składać również za pośrednictwem poczty wysyłając je listem poleconym. Złożenie wniosku w terminie do 15 maja br., gwarantuje otrzymanie należnych płatności w pełnej wysokości. Kto nie zdąży i złoży go od 16 maja do 9 czerwca, będzie miał obniżone należne płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia, a wnioski składane po 9 czerwca nie będą rozpatrywane.

   Zwracamy uwagę, że od 2015 r. nastąpiły zmiany w zasadach uzyskania płatności bezpośrednich. Najistotniejsze dotyczą rodzajów płatności (schematów), o które można się ubiegać oraz wymogów, których spełnienie w gospodarstwie rolnym będzie warunkowało przyznanie poszczególnych płatności.

   Od 2015 r. zasada wzajemnej zgodności obejmuje mniejszą niż dotychczas liczbę wymogów i norm Dobrej Kultury Rolnej (DKR). Z jej zakresu zostały usunięte wymogi dotyczące stosowania osadów ściekowych (dotychczasowy SMR 3) oraz chorób zwierząt: pryszczycy, choroby pęcherzykowej świń i choroby niebieskiego języka (dotychczasowe SMR-y 13-15). Zmodyfikowano również wymogi wynikające z dyrektywy ptasiej i siedliskowej (dotychczasowy SMR 1 i 5), tzn. usunięto wymogi obowiązujące na obszarze całego kraju, dotyczące zakazów: umyślnego chwytania oraz zabijania, niszczenia gniazd i jaj oraz płoszenia ptaków objętych ochroną oraz zrywania, niszczenia i uszkadzania jak również zbioru roślin objętych ochroną.

W ramach systemów wsparcia bezpośredniego stosowane są następujące rodzaje płatności:

  1. jednolita płatność obszarowa (JPO),
  2. płatność za zazielenienie,
  3. płatność dla młodych rolników,
  4. płatność dodatkowa (redystrybucyjna),
  5. płatności związane z produkcją,
  6. przejściowe wsparcie krajowe (do tytoniu).

   Środki na realizację płatności bezpośrednich w 2015 r. wynoszą 3.378.604 tys. euro. Stawki poszczególnych płatności oblicza się poprzez podzielenie określonej dla danej płatności rocznej puli środków finansowych przez kwalifikującą się w danym roku do danego rodzaju płatności liczbę hektarów albo zwierząt.

   Środki z tytułu płatności bezpośrednich będą kierowane wyłącznie do tzw. rolników aktywnych zawodowo. W przypadku osób fizycznych lub prawnych, których roczna kwota płatności przekracza 5 000 EUR, płatności nie będą przyznawane, jeśli administrują one portami lotniczymi, wodociągami, trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi, jak również świadczą usługi przewozu kolejowego lub usługi w zakresie obrotu nieruchomościami.

   W przypadku gdy działka rolna lub zwierzę, do których rolnik ubiega się o przyznanie płatności, stanowią przedmiot posiadania samoistnego i posiadania zależnego, płatności bezpośrednie przysługują posiadaczowi zależnemu. Zatem, w odniesieniu do gruntów, płatności bezpośrednie przysługują osobie, która faktycznie użytkuje grunty , utrzymuje je w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska (zgodnie z normami) oraz wypełnia wymogi zasady wzajemnej zgodności. Płatności nie są przewidziane dla właścicieli, którzy, dysponując jedynie tytułem własności do gruntu, nie prowadzą na nim działalności rolniczej.

   Od 2015 r. jednolita płatność obszarowa (JPO) przysługuje do każdego kwalifikującego się hektara. Szacowana stawka jednolitej płatności obszarowej wyniesie ok. 107 euro/ha. Zwracamy uwagę, iż maksymalna wysokość jednolitej płatności obszarowej, jaką można otrzymać wynosi 150 tys. euro, co stanowi płatność do powierzchnię ok. 1.400 ha.

   Wprowadzona tzw. płatność na zazielenienie przysługuje zasadniczo wszystkim rolnikom. Warto jednak zwrócić uwagę, że aby ją otrzymać rolnicy, którzy posiadają grunty orne o powierzchni ponad 10 ha, muszą wprowadzić dywersyfikację upraw (od 10 do 30 ha - 2 różne uprawy, a powyżej 30 ha - 3 różne uprawy), oraz powyżej 15 ha powinni zachować obszary proekologiczne (stanowiące co najmniej 5% gruntów ornych). Gospodarstwa ekologiczne automatycznie otrzymają płatności za zazielenienie. Płatność za zazielenienie wyniesie ok. 71 euro/ha i może być przyznana rolnikom do gruntów, które są w ich posiadaniu 31 maja br.

   Innym nowym rodzajem płatności obszarowych wprowadzonym od 2015 r. są płatności dla młodych rolników. Generalna zasada mówi o tym, że mogą je otrzymać osoby, które rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego i które w dniu złożenia po raz pierwszy wniosku o płatność obszarową nie przekroczyły 40. roku życia.

   Zwracamy uwagę, że o wsparcie to od 2015 r. mogą ubiegać się również osoby prawne (np. spółdzielnie), pod warunkiem, że przynajmniej jedna osoba fizyczna, która w pierwszym roku składania przez osobę prawną wniosku o przyznanie płatności dla młodego rolnika nie przekracza 40 lat (tj. nie ukończyła 41 roku życia) oraz, która rozpoczęła sprawowanie kontroli nad osobą prawną w ciągu 5 lat przed dniem złożenia przez osobę prawną pierwszego wniosku o przyznanie płatności dla młodego rolnika. Ponadto, osoba ta sprawuje efektywną i trwałą (długoterminową) kontrolę nad daną osobą prawną w zakresie decyzji dotyczących zarządzania, korzyści i ryzyka finansowego(samodzielnie lub z innymi osobami) - jest członkiem zarządu, a sposób reprezentacji wymaga jego udziału w składaniu oświadczeń woli w imieniu osoby prawnej (np. spółdzielni) - w pierwszym roku składania przez osobę prawną wniosku o przyznanie płatności dla młodego rolnika.

   Płatność, która wynosi ok. 60 euro/ha, może być przyznawania maksymalnie przez 5 lat do powierzchni nie przekraczającej 50 ha. W przypadku osób prawnych, okres 5 lat skracany będzie o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności rolniczej przez osobę fizyczną sprawującą kontrolę nad osobą prawną, a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników przez tę osobę prawną.

   Nowym rodzajem wsparcia jest również tzw. płatność dodatkowa (redystrybucyjna) Przysługuje ona tym rolnikom, którzy posiadają grunt o powierzchni od 3,01 ha do 30 ha (maksymalnie do 27 ha na gospodarstwo). Do pozostałej powierzchni kwalifikowanych hektarów spoza wskazanego przedziału przysługuje jednolita płatność obszarowa (JPO). Stawka płatności dodatkowej wynosi ok. 40 euro/ha.

   W ramach dopłat bezpośrednich można otrzymać tzw. płatności związane z produkcją. Przyznawane będą tym rolnikom, którzy hodują bydło (płatność do 30 szt. zwierząt), krowy (płatność do 30 szt.), owce(samic urodzonych do 15.05.2014 r. włącznie) czy kozy (urodzonych do 15.05.2014 r.) oraz tym, którzy zajmują się produkcją roślinną i uprawiają: buraki cukrowe, ziemniaki skrobiowe, owce miękkie (truskawka, malina), chmiel, rośliny wysokobiałkowe, pomidory, len czy konopie włókniste. Wysokość płatności zależy od rodzaju produkcji i w przypadku zwierząt płacona jest do sztuki, a w przypadku upraw do hektara.

   Zwracamy uwagę, że w przypadku uprawy buraków cukrowych, ziemniaków na skrobia i pomidorów do wniosku należy dołączyć stosowną umowę lub jej poświadczoną kopię, zawartą z odbiorcą, przetwórcą surowca.

   Płatność niezwiązana do tytoniu - płatność w ramach przejściowego wsparcia krajowego (finansowana z budżetu krajowego) przysługuje rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej oraz był m.in. wpisany w dniu 14.03.2012 r. do rejestru prowadzonego przez Agencję Rynku Rolnego.

   Szacowana stawka dla płatności niezwiązanej do tytoniu w 2015 r. dla tytoniu odmiany Virginia wynosi ok. 4,31 zł/kg, a dla pozostałych grup 3,01 zł/kg.

   Łącznie na przejściowe wsparcie krajowe w latach 2015-2020 planuje się przeznaczenie kwoty ok. 180 mln EUR.

   Aby ułatwić rolnikom złożenie wniosków o przyznanie płatności obszarowych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jak co roku wysyła do nich za pośrednictwem poczty tzw. spersonalizowane wnioski. Są to już częściowo wypełnione przez ARiMR dokumenty na podstawie danych z ostatnio składanego wniosku. Rolnik musi sprawdzić, czy te informacje są aktualne także w tym roku, jeżeli tak - wystarczy uzupełnić wymagane pola, np. podpisać wniosek i złożyć go w ARiMR. W sytuacji, gdy te dokumenty nie dotrą do rolnika, powinien on zgłosić się do biura powiatowego lub oddziału regionalnego ARiMR i tam otrzyma formularz wniosku wraz z załącznikami graficznymi.

   Szerszy materiał dotyczący płatności bezpośrednich za 2015 r. zamieścimy w najbliższym numerze "Biuletynu Informacyjnego".