• Start
 • Lustracja
 • Uchwała Nr 332/2020 Rady KZRRSP z dnia 16 września 2020 r. w sprawie lustracji przeprowadzanych przez Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

Uchwała Nr 332/2020 Rady KZRRSP z dnia 16 września 2020 r. w sprawie lustracji przeprowadzanych przez Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

 

UCHWAŁA Nr 332/2020

Rady Krajowego Związku Rewizyjnego

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

z dnia 16 września 2020 r.

 

w sprawie:  lustracji przeprowadzanych przez Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

 

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji czynności lustracyjnych i określenia zasad ich przeprowadzania w spółdzielniach, działając na podstawie:

–    art.91–93 oraz art. 240 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 275, z późn. zm.);

–    § 2 uchwały Nr 10/2020 z dnia 7.07.2020 r. Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie przyjęcia „Trybu i zasad przeprowadzania lustracji organizacji spółdzielczych” (Monitor Spółdzielczy z 2020 r. Nr 4, poz. 7);

–    § 32–37 statutu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP, zwanego dalej „Krajowym Związkiem”,

uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Podstawą organizacji działalności lustracyjnej Krajowego Związku jest Plan lustracji, sporządzany corocznie przez Zarząd w porozumieniu ze spółdzielniami, który stanowi załącznik do „Planu działań oraz preliminarza przychodów i wydatków Krajowego Związku”, zatwierdzanego przez Radę na dany rok kalendarzowy.
 2. Ocenę wykonania Planu lustracji Zarząd przedstawia w rocznym sprawozdaniu z działalności Krajowego Związku.  

§ 2

 1. Podstawowym zadaniem lustracji przeprowadzanych przez Krajowy Związek jest obiektywne zbadanie działalności danej spółdzielni – na użytek jej członków i organów statutowych oraz udzielanie pomocy organizacyjnej i instruktażowej tym organom w prawidłowym zarządzaniu i kierowaniu spółdzielnią.
 2. Cel wymieniony w ust. 1 jest realizowany poprzez zbadanie działalności spółdzielni w zakresie:
 3. a) legalności – tj. zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa, statutu, regulaminami i uchwałami organów statutowych spółdzielni;
 4. b) gospodarności – tj. celowego i oszczędnego dysponowania środkami na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni oraz wykazywanej należytej dbałości o właściwe zabezpieczenie i wykorzystanie majątku;
 5. c) rzetelności – tj. dokumentowania czynności zgodnie ze stanem rzeczywistym.
 6. Każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy (3) lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji – corocznie, poddawać się badaniu lustracyjnemu.
 7. Spółdzielnia może wystąpić w każdym czasie o przeprowadzenie lustracji całości lub części jej działalności albo tylko określonych zagadnień.
 8. Lustracja spółdzielni może być przeprowadzona jako:
 9. a) pełna – polegająca na badaniu lustracyjnym całokształtu działalności spółdzielni;
 10. b) częściowa – polegająca na badaniu lustracyjnym części działalności spółdzielni, na podstawie wystąpień organów spółdzielni do Krajowego Związku;
 11. c) określonych zagadnień.
 12. Lustracja pełna działalności spółdzielni, o której mowa w ust. 5 pkt a, obejmuje okres od poprzedniej lustracji.
 13. Roczne sprawozdania finansowe spółdzielni podlegają badaniu pod względem jego prawidłowości i rzetelności. Uchwałę w tym zakresie podejmuje rada nadzorcza (komisja rewizyjna), która może zobowiązać zarząd do zlecenia tego badania Krajowemu Związkowi w trybie lustracji problemowej.
 14. Badanie sprawozdania finansowego w trybie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy spółdzielni, które nie spełniają warunków określonych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 351, z późn. zm.).

§ 3

 1. Lustracja spółdzielni zrzeszonych w Krajowym Związku jest przeprowadzana na zasadach określonych w § 32 – 37 statutu Krajowego Związku oraz przyjętego na podstawie uchwały nr 10/2020 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 7 lipca 2020 r. „Trybu i zasad przeprowadzania lustracji organizacji spółdzielczych „.
 2. Tryb i zasady, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.
 3. Krajowy Związek może również przeprowadzać lustracje w spółdzielniach niezrzeszonych.
 4. Lustracja, o której mowa w ust. 3, przeprowadzana jest na wniosek spółdzielni oraz w trybie określonym w ust. 1.
 5. Podstawą rozpoczęcia czynności lustracyjnych jest umowa zawarta pomiędzy spółdzielnią a Krajowym Związkiem. 

§ 4

 1. Lustracje spółdzielni w imieniu Krajowego Związku mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia lustracyjne nadane przez Krajową (poprzednio – Naczelną) Radę Spółdzielczą.
 2. Osoby, o których mowa w ust. 1, powinny:
 3. a) spełniać kryteria kwalifikacyjne określone w uchwale nr 21/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie nadawania uprawnień lustracyjnych i szkolenia lustratorów (Monitor Spółdzielczy z 2018 r. Nr 6, poz. 38);
 4. b) kierować się w trakcie wykonywania czynności lustracyjnych zasadami i normami postępowania określonymi w Kodeksie Etyki Lustratora, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 10/2010 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 1 lipca 2010 w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Lustratora (Monitor Spółdzielczy z 2010 r. Nr 3, poz. 7).
 5. Do przeprowadzania lustracji nie wyznacza się osób powiązanych z lustrowaną spółdzielnią umowami zlecenia lub umowami o dzieło przez ostatnie pięć (5) lat.
 6. Lustrator nie może przeprowadzać lustracji spółdzielni, w której:
 7. a) jest członkiem lustrowanej spółdzielni;
 8. b) był zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub wykonywał pracę jako członek spółdzielni przez ostatnie pięć (5) lat;
 9. c) pełnił funkcję członka organu samorządowego przez ostatnie trzy (3) lata;
 10. d) jest współmałżonkiem, względnie krewnym w linii prostej osoby zajmującej kierownicze stanowisko w spółdzielni.
 11. Lustrator nie może wykonywać czynności lustracyjnych przeprowadzanych bezpośrednio w trzech (3) następujących po sobie badaniach lustracyjnych w tej samej spółdzielni, przy czym nie dotyczy to lustracji przeprowadzanych w spółdzielniach w likwidacji.
 12. Lustrator może przystąpić do czynności lustracyjnych w danej spółdzielni po uzyskaniu upoważnienia, wydanego zgodnie z zasadą reprezentacji obowiązującej dla Krajowego Związku
 13. Przed wydaniem upoważnienia, o którym mowa w ust. 6, konieczne jest złożenie przez lustratora pisemnego oświadczenia o jego niezależności od lustrowanej spółdzielni według wzoru określonego przez Krajowy Związek. Oświadczenie zawiera w szczególności deklaracje lustratora o braku istnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszej uchwały oraz o wypełnieniu obowiązku odbycia szkoleń organizowanych przez Krajową Radę Spółdzielczą lub związek rewizyjny, zgodnie z uchwałą nr 21/2018 Zgromadzenia Ogólnego KRS z dnia 18 grudnia 2018 r. (Monitor Spółdzielczy z 2018 r. nr 6 poz. 38).
 14. Krajowy Związek może zatrudniać lustratorów stosownie do swoich potrzeb na podstawie umowy o dzieło lub na podstawie stosunku pracy. Dla współpracujących z Krajowym Związkiem lustratorów prowadzi się specjalny rejestr.

§ 5

 1. Lustracja spółdzielni jest odpłatna.
 2. Odpłatność za lustrację ustala się zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd w drodze stosownej uchwały, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały.
 3. Wysokość należności za przeprowadzenie lustracji uzgadniana jest przez Krajowy Związek ze spółdzielnią zlecającą lustrację w umowie, o której mowa w § 3 ust. 5, określającej zakres czynności lustracyjnych, termin ich wykonania i zasady odpłatności.
 4. Odpłatność za lustrację może być zmieniona, jeżeli w trakcie czynności lustracyjnych strony dojdą do wniosku, iż czasochłonność i zakres lustracji muszą być powiększone. Na tę okoliczność strony podpisują aneks do zawartej umowy.
 5. Z przychodów uzyskiwanych z odpłatności, o których mowa w ust. 2–4, Krajowy Związek pokrywa część kosztów działalności statutowej, a w szczególności koszty działalności lustracyjnej, w tym wynagrodzenia za pracę lustratorów oraz szkoleń i doradztwa prowadzonego w wyniku wniosków wynikających z lustracji przeprowadzanych w spółdzielniach.
 6. Spółdzielnie zrzeszone w Krajowym Związku mają prawo do ulgi w odpłatności za lustrację pełną, w wysokości 20 % kwoty należnej Krajowemu Związkowi po potrąceniu kosztów pracy lustratora, jeżeli posiadają uregulowane składki członkowskie:
 7. a) za trzy (3) lata poprzedzające – jeżeli lustracja przeprowadzana jest w I półroczu danego roku lub
 8. b) za rok, w którym przeprowadzana jest lustracja oraz dwa (2) lata poprzednie.
 9. W stosunku do spółdzielni zrzeszonych w Krajowym Związku i korzystających z ulgi, o której mowa w ust. 6, ostateczna wysokość odpłatności za lustrację zostaje uwidoczniona w fakturze wystawionej przez Krajowy Związek.

§ 6

 1. Wynikiem lustracji jest sporządzenie protokołu, w terminie 14 dni po zakończeniu badań lustracyjnych i podpisanie go przez lustratora oraz zarząd spółdzielni.
 2. Lustrator przedstawia wyniki lustracji i wnioski z niej wynikające na wspólnym posiedzeniu rady nadzorczej (komisji rewizyjnej) i zarządu spółdzielni, w terminie ustalonym w trybie roboczym.
 3. Jeden egzemplarz protokołu, wraz z projektem syntezy ustaleń lustracyjnych oraz wniosków polustracyjnych, lustrator przekazuje do Krajowego Związku – w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.
 4. Zarząd Krajowego Związku, na podstawie protokołu lustracji, sporządza i przekazuje zarządowi (likwidatorowi) i radzie nadzorczej (komisji rewizyjnej) zlustrowanej spółdzielni, wnioski polustracyjne – w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu lustracji.

§ 7

 1. Z dniem 31 grudnia 2020 r. traci moc uchwała nr 180/2010 Rady Krajowego Związku z dnia 18 października 2010 r. w sprawie lustracji prowadzonej przez Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady        Z-ca Przewodniczącego Rady               Przewodniczący Rady

/-/ Władysław Kołodziej                           /-/Franciszek Miśków                        /-/Andrzej Przebierowski

 

Załącznik  do uchwały - "Tryb i Zasady Przeprowadzania Lustracji Organizacji Spółdzielczych" - plik w formacie PDF otwórz

 

 


KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa

Telefon: 797 949 333
(22) 826-26-74
(22) 826-26-75
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.