Polish (PL)
Polish (PL)
English (en-GB)
  • V KONGRES SPÓŁDZIELCZOŚCI

V KONGRES SPÓŁDZIELCZOŚCI OBRADOWAŁ W WARSZAWIE

W dniach 27-28 listopada 2012 r. obradował w Warszawie V Kongres Spółdzielczości. Był on najważniejszym wydarzeniem w środowisku polskiej spółdzielczości w bieżącym roku i stanowił podsumowanie obchodów Międzynarodowego Roku Spółdzielczości ogłoszonego przez Organizację Narodów Zjednoczonych pod hasłem "Spółdzielnie budują lepszy świat".

     W Kongresie uczestniczyło 542 delegatów (na 592 wybranych na zjazdach przedkongresowych), w tym 47 delegatów reprezentujących środowisko rolniczej spółdzielczości produkcyjnej.

     Głównymi tematami dwudniowych obrad były: rola i znaczenie spółdzielczości dla rozwoju społeczno-gospodarczego kraju; dobre ustawodawstwo zapewniające dalsze funkcjonowanie spółdzielni i ich organizacji oraz strategia i kierunki działań środowiska spółdzielczego w latach 2013-2016.

     W obradach uczestniczyli liczni goście reprezentujący: Kancelarię Prezydenta RP; Sejm i Senat RP; Rząd RP, partie polityczne oraz organizacje społeczne i zawodowe, m.in. Olgierd Dziekoński - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP; Eugeniusz Grzeszczak i Marek Kuchciński -Wicemarszałkowie Sejmu RP; Krzysztof Jurgiel i Jerzy Chróścikowski - Przewodniczący Sejmowej i Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Jerzy Bury - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PSL; Stanisław Kalemba - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Władysław Kosiniak-Kamysz - Minister Pracy i Polityki Społecznej; Piotr Styczeń - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej; Leszek Miller - Przewodniczący SLD; Janusz Piechociński - Prezes PSL oraz Zbigniew Janowski - Przewodniczący ZZ "Budowlani".

     Na zaproszenie Krajowej Rady Spółdzielczej gośćmi Kongresu byli przedstawiciele organizacji spółdzielczych z kilku państw europejskich, w tym Felice Scalvini - Wiceprezydent Międzynarodowego Związku Spółdzielczego, Prezydent Cooperatives Europe.

     Po wysłuchaniu referatu sprawozdawczego wygłoszonego przez Prezesa Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej - Alfreda Domagalskiego, wystąpień przedstawicieli poszczególnych branż spółdzielczych, w tym reprezentującego środowisko RSP Władysława Kołodzieja - Sekretarza Rady Krajowego Związku Rewizyjnego RSP, Prezesa Zarzadu Regionalnego Związku Spółdzielni Produkcji Rolnej w Rzeszowie oraz innych głosów w dyskusji, Kongres przyjął szereg uchwał, w tym m.in. w sprawach: obrony Spółdzielczości Polskiej; stanu spółdzielczości w Rzeczypospolitej Polskiej i kierunków jej rozwoju w latach 2013-2016 oraz zasad finansowania działalności Krajowej Rady Spółdzielczej przez organizacje spółdzielcze w latach 2013-2016.

     Dokonano również wyboru 100-osobowego składu Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej, w którym znalazła się 8-osobowa reprezentacja środowiska rolniczej spółdzielczości produkcyjnej, tj.:

-  Romuald AJCHLER - członek RSP Dąbrowa (woj. wielkopolskie); Poseł na Sejm RP;

-  Krzysztof KOKOSZKIEWICZ - Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP;

-  Władysław KOŁODZIEJ - Prezes Zarządu Regionalnego Związku Spółdzielczości Rolniczej w Rzeszowie (woj. podkarpackie);

-  Marian MATEJCZUK - Prezes Zarządu RSP Ogrodzona (woj. śląskie);

-  Zygmunt PAŚNIK - Prezes Zarządu RSP Sulmierzyce (woj. łódzkie);

-  Stanisław STEC - Prezes Zarządu Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Rolniczej w Poznaniu (woj. wielkopolskie);

-  Henryk TCHÓRZEWSKI - Prezes Zarządu RSP Wyszków Śląski (woj. opolskie);

-  Janusz WESOŁOWSKI - Prezes Zarządu Spółdzielczej Agrofirmy Plebanka (woj. kujawsko-pomorskie).

     Na pierwszym posiedzeniu nowowybranego Zgromadzenia Ogólnego KRS w dniu 19 grudnia br. przeprowadzone zostały wybory: Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego, jego Zastępców i Sekretarza oraz Prezesa Zarządu i pozostałych jego członków - czytaj tutaj.

     Szeroką relację z przebiegu i wyników V Kongresu Spółdzielczości zamieściliśmy w "Biuletynie Informacyjnym" Nr 6/2012.

[widgetkit id="2" name="V Kongres Spółdzielczości"]