Cele i zadania Krajowego Związku

Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych powołany został na Zjeździe Założycielskim w dniu 30 czerwca 1992 r. w Warszawie. Formalną działalność rozpoczął natomiast po zarejestrowaniu statutu w Sądzie Rejestrowym w Warszawie w dniu 9 października 1992 r.

Główną przesłanką inicjatywy utworzenia Krajowego Związku, którą podjęli przedstawiciele 205 rolniczych spółdzielni produkcyjnych z 40 województw oraz 2 związków spółdzielczych w Chodzieży i Świdnicy, była konieczność podjęcia na szczeblu krajowym obrony interesów środowiska rolniczych spółdzielni produkcyjnych, pozbawionego jakichkolwiek struktur organizacyjnych w wyniku ustawy z dnia 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości. Ta szkodliwa dla całej spółdzielczości "specustawa" zlikwidowała Centralny Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i związki wojewódzkie oraz funkcjonujące w ramach tych organizacji jednostki gospodarcze służące potrzebom spółdzielni. Spółdzielnie stały się co prawda w pełni samodzielnymi podmiotami gospodarczymi, ale pozbawione zostały możliwości wspólnego reprezentowania swoich interesów wobec organów władzy państwowej i samorządowej. Potrzeba skoordynowania działań w tym zakresie była szczególnie istotna w okresie gwałtownych przemian gospodarczych i społecznych, związanych z przejściem do gospodarki rynkowej.

Założyciele Krajowego Związku w przyjętym statucie zdecydowali zatem, że głównym celem ich Organizacji będzie zapewnienie zrzeszonym spółdzielniom i innym organizacjom spółdzielczym wielostronnej pomocy w ich działalności statutowej. Cel ten powinien być realizowany poprzez:

 • reprezentowanie interesów zrzeszonych spółdzielni i ich organizacji na szczeblu krajowym;
 • prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowo-instruktażowej, doradczej i lustracyjnej;
 • propagowanie i wspieranie rozwoju RSP, organizowanie współpracy i współdziałania między spółdzielniami i ich organizacjami w celu integracji środowiska rolniczej spółdzielczości produkcyjnej;
 • informowanie opinii publicznej i środowisk naukowych o głównych problemach funkcjonowania RSP;
 • udzielanie pomocy spółdzielniom w rozwiązywaniu występujących u nich problemów gospodarczych, finansowo-ekonomicznych i prawno-organizacyjnych.

W pierwszych latach funkcjonowania Krajowy Związek skoncentrował swoje działania na zapewnieniu w tworzonym nowym systemie prawnym możliwie korzystnych dla spółdzielni przepisów ekonomiczno-finansowych, ubezpieczeniowych oraz spółdzielczo-organizacyjnych. Jednocześnie we współpracy z innymi organizacjami rolniczymi, zabiegano o poprawę warunków opłacalności produkcji rolniczej, korzystne zasady sprzedaży produktów rolniczych i zaopatrzenia w środki do produkcji rolnej.

W kolejnym etapie działalności prowadzono przede wszystkim intensywne przedsięwzięcia informacyjno-szkoleniowe mające na celu jak najlepsze przygotowanie spółdzielni do funkcjonowania w warunkach wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Obecnie, zgodnie z Programem Działania uchwalonym na VI Krajowym Zjeździe Delegatów w listopadzie 2013 r., głównym kierunkiem działalności Krajowego Związku jest prowadzenie działalności na rzecz doskonalenia funkcjonowania spółdzielczych gospodarstw rolnych w warunkach zmienionych zasad Wspólnej Polityki Rolnej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz zapewnienie zrzeszonym spółdzielniom i organizacjom spółdzielczym wszechstronnej pomocy w szerokim korzystaniu ze środków przewidzianych w funduszach strukturalnych dla rolnictwa i obszarów wiejskich.  W działaniach tych celem nadrzędnym jest dążenie do zapewnienia równego traktowania rolniczych spółdzielni produkcyjnych z innymi podmiotami prowadzącymi działalność rolniczą i eliminowanie występujących juz dziś i przewidywanych ograniczeń wobec większych obszarowo gospodarstw rolnych. Krajowy Związek będzie podejmował starania o wprowadzenie do prawa krajowego regulacji uwzgledniających również specyfikę rolniczej spółdzielczości produkcyjnej, m.in. poprzez uznawanie RSP za wielorodzinne gospodarstwa rolne.

Aktualnie Krajowy Związek zrzesza bezpośrednio 114 rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz 7 związków spółdzielczych o zasięgu wojewódzkim lub regionalnym (wykaz członków). Uwzględniając liczbę spółdzielni zrzeszonych w tych związkach, Krajowy Związek skupia ogółem ok. 420 rolniczych spółdzielni produkcyjnych, tj. ok. 45% wszystkich spółdzielni działających czynnie na terenie całego kraju. Poprzez działalność szkoleniowo-doradczą i wydawniczą Krajowy Związek współpracuje również ze znaczną grupą spółdzielni niezrzeszonych w żadnej strukturze organizacyjnej.

W okresie 25 lat funkcjonowania Krajowego Związku wypracowano sprawdzone w praktyce i akceptowane przez członków formy i metody działalności statutowej, prowadzone w dwóch podstawowych kierunkach.

Pierwszy z nich obejmuje reprezentowanie interesów i promocję spółdzielni na szczeblu krajowym. Celowi temu służy m.in. stała, dobrze układająca się współpraca z Komisjami Sejmu i Senatu RP, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i innymi resortami, agencjami państwowymi działającymi w sferze rolnictwa oraz placówkami naukowo-badawczymi. Ponadto - w celu wspólnego rozwiązywania najważniejszych problemów związanych z funkcjonowaniem rolnictwa i spółdzielczości rolniczej, Krajowy Związek współpracuje na stałe z krajowymi organizacjami zawodowymi i społecznymi rolników, Krajową Radą Spółdzielczą i innymi organizacjami spółdzielczymi.

Drugim ważnym obszarem zainteresowania Krajowego Związku jest działalność informacyjno-szkoleniowa, doradcza i wydawnicza oraz działalność lustracyjna. Do najbardziej rozpowszechnionych w tym zakresie form współpracy ze spółdzielniami i ich organizacjami należy:

 • wydawanie w cyklu dwumiesięcznym "Biuletynu Informacyjnego" oraz opracowywanie innych materiałów szkoleniowych,
 • organizowanie okresowych seminariów szkoleniowych dla kadry kierowniczej spółdzielni,
 • przeprowadzanie lustracji spółdzielni ukierunkowanej głównie na instruktaż,
 • okresowe spotkania Rady i Zarządu Krajowego Związku z przedstawicielami związków i organizacji zrzeszających RSP oraz samych spółdzielni,
 • udzielanie porad indywidualnych dla spółdzielni oraz ich członków.

Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych jest jedyną organizacją zrzeszającą rolnicze spółdzielnie produkcyjne na szczeblu krajowym.

Podstawę działalności Krajowego Związku stanowią: statut, uchwały programowe przyjmowane przez Krajowe Zjazdy Delegatów na kolejne kadencje, podstawowe kierunki działalności na poszczególne lata uchwalane przez Radę Krajowego Związku oraz inne regulacje odnoszące się do związków rewizyjnych zawarte w ustawie -Prawo spółdzielcze.

Organami statutowymi Krajowego Związku są:

 • Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany co 4 lata,
 • 17-osobowa Rada,
 • 3-osobowy Zarząd.

KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa

Telefon: 797 949 333
(22) 826-26-74
(22) 826-26-75
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.