• Start
 • Członkowie KZRRSP
 • UCHWAŁA W SPRAWIE WYSOKOŚCI ORAZ TRYBU I TERMINU WNOSZENIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ZA 2019 R.

UCHWAŁA W SPRAWIE WYSOKOŚCI ORAZ TRYBU I TERMINU WNOSZENIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ZA 2019 R.

UCHWAŁA Nr 310/2018

Rady Krajowego Związku Rewizyjnego

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie: wysokości oraz trybu i terminu wnoszenia składek członkowskich za 2019 r.

Na podstawie § 40 ust. 2 statutu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych uchwala się, co następuje:

 • 1
 1. Podstawę ustalania składki rocznej na wykonywanie zadań statutowych Krajowego Związku dla członków wymienionych w § 8 ust. 1 pkt 1 statutu stanowi łączna liczba pracujących członków i kandydatów na członków, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
 2. Wysokość składki, w zależności od liczby osób świadczących pracę, o której mowa w ust. 1, wynosi:

         do 15 osób   -  2 200,00 zł,

         16-25 osób   -  2 900,00 zł,

         26-50 osób   -  4 000,00 zł,

         51-75 osób   -  4 700,00 zł,

       76-100 osób   -  6 000,00 zł,

powyżej 100 osób -  7 000,00 zł.

 1. Wysokość składki dla spółdzielni postawionych w stan likwidacji lub upadłości, w których liczba członków pracujących na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi "0", wynosi 2 200,00 zł.
 2. Podstawę ustalania składki rocznej na wykonanie zadań statutowych Krajowego Związku dla wojewódzkich i regionalnych związków rewizyjnych oraz innych organizacji zrzeszających spółdzielnie, wymienionych w § 8 ust. 1 pkt 3 statutu stanowi liczba zrzeszonych spółdzielni według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.
 3. Wysokość składki, o której mowa w ust. 4, wynosi 220,00 zł od każdej zrzeszonej spółdzielni.
 4. Wysokość składki dla spółdzielni utworzonych jako grupy producentów rolnych działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026) lub ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1131. z późn. zm.), zrzeszonych w Krajowym Związku wynosi 1 100,00 zł.
 5. Wysokość składki dla innych, niż wymienione w ust. 1, 4 i 6 spółdzielni, jednostek oraz organizacji społecznych i gospodarczych zrzeszonych w Krajowym Związku ustalana jest odrębnie przez Radę na wniosek Zarządu Krajowego Związku.
 • 2
 1. Podstawę ustalania składek dla członków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 4 przystępujących do Krajowego Związku w ciągu roku stanowi odpowiednio liczba członków pracujących lub liczba zrzeszonych spółdzielni według stanu na dzień podjęcia uchwały o przystąpieniu do Krajowego Związku.
 2. W przypadku przystąpienia do Krajowego Związku w II półroczu 2019 r. wysokość składek, o których mowa w § 1 ust. 2, 5 i 6 wynosi 50% kwot wymienionych w tych przepisach.
 • 3
 1. Składki, o których mowa w § 1 i 2 powinny być przekazane do Krajowego Związku w czterech ratach kwartalnych, w następujących terminach:

 1)  do 15 lutego,

 2)  do 15 maja,

 3)  do 15 sierpnia,

 4)  do 15 listopada.

 1. Zarząd Krajowego Związku, na umotywowany wniosek spółdzielni, innej organizacji spółdzielczej lub jednostki zrzeszonej w Krajowym Związku może wyrazić zgodę na opłacanie składek w innych terminach niż wymienione w ust. 1.
 2. Składki, o których mowa w § 1 ust. 5 mogą być przekazywane na konto bankowe lub do kasy Krajowego Związku przez wojewódzkie i regionalne związki rewizyjne albo bezpośrednio przez spółdzielnie zrzeszone w tych związkach.
 • 4

Członkowie, o których mowa w § 1 ust. 4 i 6 mogą deklarować i przekazywać do Krajowego Związku w ramach składek wyższe kwoty, niż wymienione w § 1 ust. 5 i 6, o ile w ramach odrębnych wzajemnych uzgodnień zakres udzielanej przez Krajowy Związek pomocy w ich działalności statutowej przekraczać będzie działalność określoną w rocznym planie Krajowego Związku.

 • 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

             Sekretarz Rady                                             Przewodniczący Rady

        /-/ Teresa Kośmicka                                        /-/ Andrzej Przebierowski


KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa

Telefon/fax.: (22) 826-75-91
(22) 826-26-74
(22) 826-26-75
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.