• Start
 • Członkowie KZRRSP
 • UCHWAŁA W SPRAWIE WYSOKOŚCI ORAZ TRYBU I TERMINU WNOSZENIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ZA 2021 R.

UCHWAŁA NR 328/2021 RADY KZRRSP Z DNIA 8 LUTEGO 2021 R.

 

UCHWAŁA  Nr 328/2021

Rady Krajowego Związku Rewizyjnego

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

z dnia 8 lutego 2021 r.

 

w sprawie:   wysokości oraz trybu i terminu wnoszenia składek członkowskich za 2021 r.

 

Na podstawie § 40 ust. 2 statutu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych uchwala się, co następuje:

§ 1

 1. Podstawę ustalania składki rocznej na wykonywanie zadań statutowych Krajowego Związku dla członków wymienionych w § 8 ust. 1 pkt 1 statutu stanowi łączna liczba pracujących członków i kandydatów na członków, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
 2. Wysokość składki, w zależności od liczby osób świadczących pracę, o której mowa w ust. 1, wynosi:

                    do 15 osób     -      2 200,00 zł,

              16  –   25 osób     -      2 900,00 zł,

              26  –   50 osób     -      4 000,00 zł,

              51  –   75 osób     -      4 700,00 zł,

              76  – 100 osób     -      6 000,00 zł,

         powyżej 100 osób     -      7 000,00 zł.

 1. Wysokość składki dla spółdzielni postawionych w stan likwidacji lub upadłości, w których liczba członków pracujących na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi „0”, wynosi 2 200,00 zł.
 2. Podstawę ustalania składki rocznej na wykonanie zadań statutowych Krajowego Związku dla wojewódzkich i regionalnych związków rewizyjnych oraz innych organizacji zrzeszających spółdzielnie, wymienionych w § 8 ust. 1 pkt 3, statutu stanowi liczba zrzeszonych spółdzielni według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.
 3. Wysokość składki, o której mowa w ust. 4, wynosi 220,00 zł od każdej zrzeszonej spółdzielni.
 4. Wysokość składki dla spółdzielni utworzonych jako grupy producentów rolnych, działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026) lub ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2019 r. poz. 935), zrzeszonych w Krajowym Związku wynosi 1.100,00 zł.
 5. Wysokość składki dla innych, niż wymienione w ust. 1, 4 i 6 spółdzielni, jednostek oraz organizacji społecznych i gospodarczych zrzeszonych w Krajowym Związku, ustalana jest odrębnie przez Radę na wniosek Zarządu Krajowego Związku.

§ 2

 1. Podstawę ustalania składek dla członków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 4, przystępujących do Krajowego Związku w ciągu roku, stanowi odpowiednio liczba członków pracujących lub liczba zrzeszonych spółdzielni według stanu na dzień podjęcia uchwały o przystąpieniu do Krajowego Związku.
 2. W przypadku przystąpienia do Krajowego Związku w II półroczu 2021 r. wysokość składek, o których mowa w § 1 ust. 2, 5 i 6, wynosi 50 % kwot wymienionych w tych przepisach.

§ 3

 1. Składki, o których mowa w § 1 i 2, powinny być przekazane do Krajowego Związku w czterech ratach kwartalnych, w następujących terminach:

                         1)   do 15 lutego,

                         2)   do 15 maja,

                         3)   do 15 sierpnia,

                         4)   do 15 listopada.

 1. Zarząd Krajowego Związku, na umotywowany wniosek spółdzielni, innej organizacji spółdzielczej lub jednostki zrzeszonej w Krajowym Związku, może wyrazić zgodę na opłacanie składek w innych terminach niż wymienione w ust. 1.

§ 4

Członkowie, o których mowa w § 1 ust. 4 i 6, mogą deklarować i przekazywać do Krajowego Związku w ramach składek wyższe kwoty, niż wymienione w § 1 ust. 5 i 6, o ile w ramach odrębnych wzajemnych uzgodnień zakres udzielanej przez Krajowy Związek pomocy w ich działalności statutowej przekraczać będzie działalność określoną w rocznym planie Krajowego Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

 

 

         Sekretarz Rady                                          Przewodniczący Rady 

       /Teresa Kośmicka/                                         /Andrzej Przebierowski/


KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa

Telefon: 797 949 333
(22) 826-26-74
(22) 826-26-75
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.