• Start
  • Członkowie KZRRSP
  • UCHWAŁA W SPRAWIE WYSOKOŚCI ORAZ TRYBU I TERMINU WNOSZENIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ZA 2020 R.

UCHWAŁA W SPRAWIE WYSOKOŚCI ORAZ TRYBU I TERMINU WNOSZENIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH ZA 2020 R.

UCHWAŁA Nr 324/2020

Rady Krajowego Związku Rewizyjnego

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie: wysokości oraz trybu i terminu wnoszenia składek członkowskich za 2020 r.

Na podstawie § 40 ust. 2 statutu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych uchwala się, co następuje:

§ 1

1.   Podstawę ustalania składki rocznej na wykonywanie zadań statutowych Krajowego Związku dla członków wymienionych w § 8 ust. 1 pkt 1 statutu stanowi łączna liczba pracujących członków i kandydatów na członków, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

2.   Wysokość składki, w zależności od liczby osób świadczących pracę, o której mowa w ust. 1, wynosi:

do 15 osób   - 2 200,00 zł,

16 - 25 osób - 2 900,00 zł,

26 - 50 osób - 4 000,00 zł,

51 - 75 osób - 4 700,00 zł,

76 - 100 osób - 6 000,00 zł,

powyżej 100 osób - 7 000,00 zł.

3.   Wysokość składki dla spółdzielni postawionych w stan likwidacji lub upadłości, w których liczba członków pracujących na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi "0", wynosi 2 200,00 zł.

4.   Podstawę ustalania składki rocznej na wykonanie zadań statutowych Krajowego Związku dla wojewódzkich i regionalnych związków rewizyjnych oraz innych organizacji zrzeszających spółdzielnie, wymienionych w § 8 ust. 1 pkt 3, statutu stanowi liczba zrzeszonych spółdzielni według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

5.    Wysokość składki, o której mowa w ust. 4, wynosi 220,00 zł od każdej zrzeszonej spółdzielni.

6.    Wysokość składki dla spółdzielni utworzonych jako grupy producentów rolnych, działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1026) lub ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz rynku chmielu (Dz. U. z 2019 r. poz. 935), zrzeszonych w Krajowym Związku wynosi 1 100,00 zł.

7.  Wysokość składki dla innych, niż wymienione w ust. 1, 4 i 6 spółdzielni, jednostek oraz organizacji społecznych i gospodarczych zrzeszonych w Krajowym Związku, ustalana jest odrębnie przez Radę na wniosek Zarządu Krajowego Związku.

§ 2

1.   Podstawę ustalania składek dla członków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 4, przystępujących do Krajowego Związku w ciągu roku, stanowi odpowiednio liczba członków pracujących lub liczba zrzeszonych spółdzielni według stanu na dzień podjęcia uchwały o przystąpieniu do Krajowego Związku.

2.   W przypadku przystąpienia do Krajowego Związku w II półroczu 2020 r. wysokość składek, o których mowa w § 1 ust. 2, 5 i 6, wynosi 50 % kwot wymienionych w tych przepisach.

§ 3

1.   Składki, o których mowa w § 1 i 2, powinny być przekazane do Krajowego Związku w czterech ratach kwartalnych, w następujących terminach:

1) do 15 lutego,

2) do 15 maja,

3) do 15 sierpnia,

4) do 15 listopada.

2.   Zarząd Krajowego Związku, na umotywowany wniosek spółdzielni, innej organizacji spółdzielczej lub jednostki zrzeszonej w Krajowym Związku, może wyrazić zgodę na opłacanie składek w innych terminach niż wymienione w ust. 1.

3.   Składki, o których mowa w § 1 ust. 5, mogą być przekazywane na konto bankowe lub do kasy Krajowego Związku przez wojewódzkie i regionalne związki rewizyjne albo bezpośrednio przez spółdzielnie zrzeszone w tych związkach.

§ 4

Członkowie, o których mowa w § 1 ust. 4 i 6, mogą deklarować i przekazywać do Krajowego Związku w ramach składek wyższe kwoty, niż wymienione w § 1 ust. 5 i 6, o ile w ramach odrębnych wzajemnych uzgodnień zakres udzielanej przez Krajowy Związek pomocy w ich działalności statutowej przekraczać będzie działalność określoną w rocznym planie Krajowego Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

                  Sekretarz Rady                                                                             Przewodniczący Rady

               /-/ Teresa Kośmicka                                                                    /-/ Andrzej Przebierowski

 


KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa

Telefon: 797 949 333
(22) 826-26-74
(22) 826-26-75
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.