• Start
  • Lustracja
  • Uchwała Nr 180/2010 Rady KZRRSP z dnia 7 października 2010 r. w sprawie przeprowadzania lustracji przez KZRRSP

Uchwała Nr 180/2010 Rady KZRRSP z dnia 7 października 2010 r. w sprawie przeprowadzania lustracji przez KZRRSP

UCHWAŁA Nr 180/2010

Rady Krajowego Związku Rewizyjnego

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

z dnia 7 października 2010 r.

w sprawie:  lustracji przeprowadzanych przez Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji czynności lustracyjnych i określenia zasad ich przeprowadzania w spółdzielniach, działając na podstawie:

-        art.91-93 oraz art. 240 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.);

-       § 2 uchwały Nr 9/2010 z dnia 1.07.2010 r. Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie przyjęcia Instrukcji o lustracji organizacji spółdzielczych (Monitor Spółdzielczy z 2010 r. Nr 3, poz. 6);

-        §§ 32-37 statutu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP, zwanego dalej "Krajowym Związkiem",

uchwala się, co następuje:

§ 1

1.      Podstawą organizacji działalności lustracyjnej Krajowego Związku jest Plan lustracji, sporządzany corocznie przez Zarząd w porozumieniu ze spółdzielniami, który stanowi załącznik do "Planu działań oraz preliminarza przychodów i wydatków Krajowego Związku", zatwierdzanego przez Radę na dany rok kalendarzowy.

2.      Ocenę wykonania Planu lustracji Zarząd przedstawia w rocznym sprawozdaniu z działalności Krajowego Związku.

§ 2

1.      Podstawowym zadaniem lustracji przeprowadzanych przez Krajowy Związek jest obiektywne badanie działalności danej spółdzielni - na użytek jej organów statutowych oraz udzielanie pomocy organizacyjnej i instruktażowej tym organom w prawidłowym zarządzaniu i kierowaniu spółdzielnią.

2.      Cel wymieniony w ust. 1 jest realizowany poprzez badanie działalności spółdzielni w zakresie:

a)      legalności- tj. zgodności działania z obowiązującymi przepisami prawa, statutu, regulaminami i uchwałami organów statutowych spółdzielni;

b)      gospodarności- tj. celowego i oszczędnego dysponowania środkami na zasadach rachunku ekonomicznego przy zapewnieniu korzyści członkom spółdzielni oraz wykazywanej należytej dbałości o właściwe zabezpieczenie i wykorzystanie majątku;

c)      rzetelności- tj. dokumentowania czynności zgodnie ze stanem rzeczywistym.

3.      Każda spółdzielnia obowiązana jest przynajmniej raz na trzy (3) lata, a w okresie pozostawania w stanie likwidacji - corocznie, poddawać się badaniu lustracyjnemu.

4.      Spółdzielnia może wystąpić w każdym czasie o przeprowadzenie lustracji całości lub części jej działalności albo tylko określonych zagadnień.

5.      Lustracja spółdzielni może być przeprowadzona jako:

a)      pełna- polegająca na badaniu lustracyjnym całokształtu działalności spółdzielni;

b)      częściowa - polegająca na badaniu lustracyjnym części działalności spółdzielni, na podstawie wystąpień organów spółdzielni do Krajowego Związku;

c)      sprawdzająca - polegająca na powtórnym badaniu lustracyjnym w celu sprawdzenia prawidłowości ustaleń lustracji, zakwestionowanych przez organy samorządowe spółdzielni.

6.      Lustracja pełna działalności spółdzielni, o której mowa w ust. 5 pkt a, obejmuje okres od poprzedniej lustracji

7.      Roczne sprawozdania finansowe spółdzielni podlegają badaniu pod względem jego prawidłowości i rzetelności. Uchwałę w tym zakresie podejmuje rada nadzorcza (komisja rewizyjna), która może zobowiązać zarząd do zlecenia tego badania Krajowemu Związkowi w trybie lustracji problemowej.

8.      Badanie sprawozdania finansowego w trybie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy spółdzielni, które nie spełniają warunków określonych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.).

§ 3

1.      Lustracja spółdzielni zrzeszonych w Krajowym Związku jest przeprowadzana na zasadach określonych w § 32-37 statutu Krajowego Związku oraz Instrukcji o lustracji organizacji spółdzielczych, stanowiącej załącznik do Uchwały nr 9/2010 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 1 lipca 2010 r. (Monitor Spółdzielczy z 2010 r. Nr 3, poz. 6).

2.      Instrukcja, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3.      Krajowy Związek może również przeprowadzać lustracje w spółdzielniach niezrzeszonych.

4.      Lustracja, o której mowa w ust. 3, przeprowadzana jest na wniosek spółdzielni oraz w trybie określonym w ust. 1.

5.      Podstawą rozpoczęcia czynności lustracyjnych jest umowa zawarta między spółdzielnią a Krajowym Związkiem.

§ 4

1.      Lustracje spółdzielni w imieniu Krajowego Związku mogą przeprowadzać wyłącznie osoby posiadające uprawnienia lustracyjne nadane przez Krajową (poprzednio - Naczelną) Radę Spółdzielczą.

2.      Osoby, o których mowa w ust. 1, powinny:

a)   spełniać kryteria kwalifikacyjne określone w uchwale nr 10/2006 z dnia 7 lipca 2006 r. Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej w sprawie nadawania uprawnień lustracyjnych i szkolenia lustratorów (Monitor Spółdzielczy z 2006 r. Nr 4, poz. 13);

b)   kierować się w trakcie wykonywania czynności lustracyjnych zasadami i normami postępowania określonymi w Kodeksie Etyki Lustratora, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 10/2010 Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Kodeksu Etyki Lustratora (Monitor Spółdzielczy z 2010r. Nr 3, poz. 7).

3.        Do przeprowadzania lustracji nie wyznacza się osób powiązanych z lustrowaną spółdzielnią umowami zlecenia lub umowami o dzieło przez ostatnie pięć (5) lat.

4.         Lustrator nie może przeprowadzać lustracji spółdzielni, w której:

a)   był zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub wykonywał pracę jako członek spółdzielni przez ostatnie pięć (5) lat;

b)   pełnił funkcję członka organu samorządowego przez ostatnie trzy (3) lata;

c)   jest współmałżonkiem, względnie krewnym w linii prostej osoby zajmującej kierownicze stanowisko w spółdzielni.

5.         Lustrator nie może wykonywać czynności lustracyjnych przeprowadzanych bezpośrednio w pięciu (5) następujących po sobie badaniach lustracyjnych w tej samej spółdzielni, przy czym nie dotyczy to lustracji przeprowadzanych w spółdzielniach w likwidacji.

6.         Lustrator może przystąpić do czynności lustracyjnych w danej spółdzielni po uzyskaniu upoważnienia, wydanego przez Prezesa Zarządu Krajowego Związku lub upoważnioną przez niego osobę.

7.         Przed wydaniem upoważnienia, o którym mowa w ust. 6, konieczne jest złożenie przez lustratora pisemnego oświadczenia o jego niezależności od lustrowanej spółdzielni, a w szczególności o braku istnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 i 4, według wzoru określonego przez Krajowy Związek.

8.         Krajowy Związek może zatrudniać lustratorów stosownie do swoich potrzeb na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia lub na podstawie stosunku pracy. Dla współpracujących z Krajowym Związkiem lustratorów prowadzi się specjalny rejestr.

9.         Badanie niektórych dziedzin działalności spółdzielni lub występujących w niej określonych zagadnień, w trakcie lustracji może być przeprowadzone przy udziale rzeczoznawców upoważnionych przez Krajowy Związek, według zasad odpłatności za lustrację określonych w umowie zawartej ze spółdzielnią.

§ 5

1.      Lustratorzy wykonujący czynności lustracyjne powinni kierować się wskazówkami metodycznymi i szczegółową tematyką do przeprowadzania lustracji w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, określonymi w "Poradniku  lustratora", wydanym przez Krajowy Związek w 2007 r.

2.      Zarząd powinien dokonywać aktualizacji tematyki, o której mowa w ust. 1, w miarę powstawania okoliczności powodujących taką potrzebę, a zwłaszcza w przypadku istotnej zmiany przepisów prawnych.

§ 6

1.      Lustracja spółdzielni jest odpłatna.

2.      Odpłatność za lustrację ustala się zgodnie z zasadami określonymi przez Zarząd w drodze stosownej uchwały, z uwzględnieniem postanowień niniejszej uchwały.

3.      Wysokość należności za przeprowadzenie lustracji uzgadniana jest przez Krajowy Związek ze spółdzielnią zlecającą lustrację w umowie, o której mowa w § 3 ust. 5, określającej zakres czynności lustracyjnych, termin ich wykonania i zasady odpłatności.

4.      Odpłatność za lustrację może być zmieniona, jeżeli w trakcie czynności lustracyjnych strony dojdą do wniosku, iż czasochłonność i zakres lustracji muszą być powiększone. Na tę okoliczność strony podpisują aneks do zawartej umowy.

5.      Z przychodów uzyskiwanych z opłatności, o których mowa w ust. 2-4, Krajowy Związek pokrywa część kosztów działalności statutowej, a w szczególności koszty działalności lustracyjnej, w tym wynagrodzenia za pracę lustratorów oraz szkoleń i doradztwa prowadzonego w wyniku wniosków wynikających z lustracji przeprowadzanych w spółdzielniach.

6.      Spółdzielnie zrzeszone w Krajowym Związku mają prawo do ulgi w odpłatności za lustrację pełną, w wysokości 20 % kwoty należnej Krajowemu Związkowi po potrąceniu kosztów pracy lustratora, jeżeli posiadają uregulowane składki członkowskie:

a)            za trzy (3) lata poprzednie - jeżeli lustracja przeprowadzana jest w I półroczu danego roku lub

b)            za rok, w którym przeprowadzana jest lustracja oraz dwa (2) lata poprzednie.

7.      W stosunku do spółdzielni zrzeszonych w Krajowym Związku i korzystających z ulgi, o której mowa w ust. 6, ostateczna wysokość odpłatności za lustrację zostaje uwidoczniona w fakturze wystawionej przez Krajowy Związek i nie powinna ona przekraczać kwoty określonej w zawartej umowie o przeprowadzenie lustracji.

§ 7

1.      Wynikiem lustracji jest sporządzenie protokołu, w terminie 14 dni po zakończeniu badań lustracyjnych i podpisanie jego przez lustratora oraz zarząd spółdzielni.

Lustrator przedstawia wyniki lustracji i wnioski z niej wynikające na wspólnym posiedzeniu rady nadzorczej (komisji rewizyjnej) i zarządu spółdzielni, w terminie ustalonym w trybie roboczym.

2.      Jeden egzemplarz protokołu, wraz z projektem syntezy ustaleń lustracyjnych oraz wniosków polustracyjnych, lustrator przekazuje do Krajowego Związku - w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

3.      Zarząd, na podstawie protokołu lustracji, sporządza i przekazuje zarządowi i radzie nadzorczej (komisji rewizyjnej) zlustrowanej spółdzielni, syntezę ustaleń lustracji oraz wnioski polustracyjne - w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu lustracji.

§ 8

1.      Traci moc uchwała nr 114/2006 Rady Krajowego Związku z dnia 22 lutego 2006 r. w sprawie lustracji prowadzonej przez Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych.

4.      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

    Sekretarz Rady                                                                       Przewodniczący Rady

   /-/ Władysław Kołodziej                                                                    /-/ Zygmunt Paśnik

Załącznik  do uchwały - "Instrukcja o lustracji organizacji spółdzielczych" - plik w formacie PDF otwórz

 

 


KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa

Telefon/fax.: (22) 826-75-91
(22) 826-26-74
(22) 826-26-75
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.