Wybory do Izb Rolniczych w 2011 r.

W bieżącym roku upływa III kadencja izb rolniczych i w związku z tym, zgodnie z przepisami ustawy z 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 927, z późn. zm.), Krajowa Rada Izb Rolniczych w dniu 1. grudnia 2010 r. podjęła uchwałę Nr 9/2010 w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych IV kadencji w dniu 3. kwietnia 2011 r.

      Jednocześnie Krajowa Rada Izb Rolniczych w uchwale Nr 8/2010 z 1.12.2010 r. określiła szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

      Przypominamy, że zgodnie z art. 1 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy - członkami izb rolniczych z mocy prawa są m.in. osoby prawne będące płatnikami podatku rolnego (a więc również rolnicze spółdzielnie produkcyjne) oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.

      Z przepisów ustawowych wynika, że wszyscy członkowie samorządu rolniczego mają czynne i bierne prawa wyborcze, co oznacza, że mogą zarówno kandydować w wyborach do walnych zgromadzeń izb rolniczych, w tym do rad powiatowych tych izb, jak również głosować na ustalone listy kandydatów do tych organów.

      Biorąc pod uwagę ustawowe uprawnienia izb rolniczych, których głównym celem jest działanie na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentowania interesów zrzeszonych w nich producentów rolnych wobec organów władz administracyjnych i samorządowych działających na szczeblu krajowym i regionalnym oraz doświadczenia zdobyte w 15-letnim okresie funkcjonowania samorządu izb rolniczych, ważną sprawą staje się potrzeba szerszego niż dotychczas włączenia się do prac tego samorządu również rolniczych spółdzielni produkcyjnych i ich członków z wkładami gruntowymi.

      W celu dobrego przygotowania się do zbliżających się wyborów do rad powiatowych izb rolniczych w dniu 3.04.2011 r. poniżej omawiamy najważniejsze regulacje dotyczące możliwości uczestniczenia w ich przedstawicieli środowiska RSP.

 

 

1)    Spis członków izb rolniczych uprawnionych do udziału w głosowaniu

       Spisu członków izb rolniczych uprawnionych do głosowania w danym okręgu wyborczym (obwodzie głosowania) dokonuje urząd gminy na podstawie ewidencji podatników podatku rolnego, a w przypadku członków RSP posiadających w spółdzielniach wkłady gruntowe - na podstawie informacji uzyskanych od tych spółdzielni.

      Na oddzielnym arkuszu spisu wykazuje się członków izb rolniczych będących osobami prawnymi, w tym m.in. rolnicze spółdzielnie produkcyjne.

      Spis wykładany jest do wglądu w siedzibie gminy najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 20 marca 2011 r., a następnie przekazuje się go do komisji okręgowej.

2)    Zgłaszanie kandydatów na członków rady powiatowej izb rolniczych

       Kandydatem na członka rady powiatowej izb rolniczych może być wyłącznie osoba znajdująca się w spisie uprawnionych do głosowania w okręgu wyborczym, w którym kandyduje.

      W imieniu osoby prawnej (w tym rolniczej spółdzielni produkcyjnej) kandyduje jej przedstawiciel, wskazany przez władze tej osoby, uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych (zarząd spółdzielni).

      Zgłoszenia do komisji okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub upoważniona przez niego osoba albo przedstawiciel osoby prawnej (RSP) wskazany przez władze tej osoby.

      Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę (w tym m.in. członek RSP posiadający w spółdzielni wkłady gruntowe) powinna dołączyć do tego zgłoszenia listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej,posiadających prawo wyborcze w tym okręgu wyborczym, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50 - listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w tym okręgu, popierających zgłoszenie kandydata.

      W przypadku osoby prawnej (RSP) do zgłoszenia kandydata należy dodatkowo dołączyć dokument wystawiony przez władze tej osoby o ustanowieniu przedstawicielem kandydującego w wyborach do rady powiatowej izb rolniczych.

      Zgłoszenie w/w kandydatów do komisji okręgowych powinno nastąpić najpóźniej w dniu 14. marca 2011 r.

3)    Wybory członków rad powiatowych izb rolniczych

       Zgodnie z art. 24 ustawy o izbach rolniczych - w okręgu wyborczym obejmującym obszar jednej gminy wybiera się:

-      gdy powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 4 tys. ha - jednego członka rady powiatowej izby rolniczej;

-      gdy powierzchnia użytków rolnych przekracza 4 tys. ha - dwóch członków tej rady.

4)    Wybory walnego zgromadzenia izby rolniczej

       Po przeprowadzeniu głosowania w dniu 3. kwietnia 2011 r. i ustaleniu prawomocnych wyników wyborów, zarząd izby rolniczej powinien zwołać pierwsze posiedzenie nowowybranej rady powiatowej izby rolniczejnie później niż w dniu 24 kwietnia 2011 r.

      O terminie i miejscu tego posiedzenia członkowie rady powinni być powiadomieni przesyłką poleconą co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

      W trakcie posiedzenia rady dokonuje się w głosowaniu tajnym odrębnie wyboru: przewodniczącego rady powiatowej izby rolniczej oraz delegata na walne zgromadzenia izby.

      Prawo zgłaszania kandydatów na w/w funkcje przysługuje każdemu członkowi rady powiatowej izby rolniczej .

      Wyniki wyborów przewodniczącego rady powiatowej oraz delegata na walne zgromadzenie izby rolniczej, rada powiatowa stwierdza w drodze odrębnych uchwał.

      Ustępujący zarząd izby rolniczej powinien zwołać pierwsze posiedzenie nowowybranego walnego zgromadzenia - najpóźniej w dniu 15. maja 2011 r.

UWAGA

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i trybu przeprowadzania wyborów do izb rolniczych IV kadencji dostępne są na stronie internetowej Krajowej Rady Izb Rolniczych (www.krir.pl).

      Rada i Zarząd Krajowego Związku Rewizyjnego RSP zwracają się z apelem do kierownictw Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych o czynne włączenie się do wyborów do izb rolniczych w bieżącym roku.

      Większy niż dotychczas udział przedstawicieli RSP w organach samorządu rolniczego może przynieść wymierne korzyści dla naszego środowiska, m.in. poprzez szersze zainteresowanie problemami spółdzielczości rolniczej i możliwość wspólnego rozwiązywania wielu spraw rolnictwa i obszarów wiejskich, zwłaszcza na szczeblach powiatowych i wojewódzkim.

      Doświadczenia niektórych województw dowodzą, że dotychczasowa współpraca organizacji RSP z izbami rolniczymi  ma duże znaczenie i powinno się ją dalej kontynuować, a także dążyć do jej rozszerzania.

      Dodatkowo informujemy, że zakres działalności izb rolniczych i ich uprawnień może ulec rozszerzeniu, bowiem do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych (druk sejmowy nr 3797), który w dniu 18.01.2011 r. skierowany został do Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa

Telefon: 797 949 333
(22) 826-26-74
(22) 826-26-75
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.