Strona wykorzystuje pliki cookies, w celu realizacji usług oraz w celach statystycznych . W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
top header
Dziś jest 19.07.2019
drukuj

Minister Rolnictwa ogłosił stawki dopłat bezpośrednich za 2012 r. oraz zasady ich modulacji

     Zgodnie z przepisami unijnymi, od 3 grudnia 2012 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę tegorocznych dopłat bezpośrednich i płatności rolnośrodowiskowych.

     Przewiduje się, że płatności bezpośrednie za 2012 r. otrzyma ok. 1,36 mln producentów rolnych, na łączną kwotę ok. 14 mld zł. Z kwoty tej - 90% pochodzi z budżetu UE, a pozostałe 10% sfinansowane jest z budżetu krajowego.

     115 tys. producentów rolnych ubiega się dodatkowo o płatności rolnośrodowiskowe, na które przeznaczono ok. 1,5 mld zł.

     Należne za 2012 r. płatności bezpośrednie wypłacane są po przeliczeniu ich na podstawie oficjalnego kursu wymiany euro do złotego wynoszącego na 29.09.2012 r. 4,1038 zł.

     Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w rozporządzeniach z dnia 23 i 29.11.2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1306-1312 i 1339-1340) ogłosił następujące stawki płatności bezpośrednich za 2012 r.:

-    Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) - 732,06 zł/ha;

-    uzupełniająca płatność podstawowa - do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin - 211,80 zł/ha;

-    płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) - 1.276,38 zł/ha;

-    płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatność zwierzęca) - 306,99 zł/ha;

-    płatność uzupełniająca do skrobi (płatność niezwiązana z produkcją) - 463,39 zł/tonę;

-    płatność uzupełniająca do tytoniu (płatność niezwiązana z produkcją) - 5.62 zł/kg tytoniu jasnego z grupy odmian Virginia oraz 3,93 zł/kg tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia;

-    oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) - 162,09 zł/tonę;

-    płatność cukrowa - 52,44 zł/tonę;

-    płatność do krów - 584,79 zł/szt.;

-    płatność do owiec - 123,11 zł/szt.;

-    płatność do roślin strączkowych i motylkowych drobnonasiennych (specjalna płatność obszarowa) - 672,56 zł/ha;

-    oddzielna płatność do owoców miękkich - 2.670,66 zł/ha.

     Przypominamy, że stosownie do decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z 24.07.2012 r. zatwierdzającej przyznanie krajowych uzupełniających płatności bezpośrednich w Polsce za rok 2012, tegoroczne płatności objęte będą odpowiednią redukcją, zbliżoną do mechanizmu modulacji stosowanego w odniesieniu do państw UE-15.

     Redukcja płatności następuje wówczas, gdy danemu producentowi rolnemu przysługuje płatność uzupełniająca, a łączna kwota płatności (finansowanych z budżetu unijnego oraz z budżetu krajowego) przewyższa równowartość 5.000 euro.

     W celu określenia zasad stosowania w/w zmniejszenia dopłat bezpośrednich za 2012 r., Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał rozporządzenie z 19.11.2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1287).

     I tak - zgodnie z przepisami w/w rozporządzenia:

-    w przypadku, gdy łączna kwota jednolitej płatności bezpośredniej; wsparcia specjalnego (tj. do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowych drobnonasiennych; do krów; do owiec i do surowca tytoniowego); płatności uzupełniających (tj. podstawowej, do powierzchni upraw chmielu; dla producentów surowca tytoniowego; w zakresie produkcji ziemniaka skrobiowego); płatności cukrowej i płatności do pomidorów, przewyższa równowartość 5.000 euro (tj. 20.519 zł) - płatności uzupełniające podlegają zmniejszeniu o 10% nadwyżki łącznej kwoty wszystkich płatności ponad podaną wyżej kwotę;

-    w przypadku, gdy suma płatności unijnych i krajowych przewyższa równowartość 300.000 euro (tj. 1.231.140 zł), płatność uzupełniająca dodatkowo podlega zmniejszeniu o kwotę odpowiadającą 4% nadwyżki tych płatności ponad podany wyżej limit.

     Podane wyżej zmniejszenia nie mogą przekraczać całkowitych płatności uzupełniających, które mają być przyznane producentowi rolnemu za 2012 r.

     Dostosowanie wysokości krajowych płatności uzupełniających dokonywane będzie indywidualnie, tj. na poziomie danego gospodarstwa rolnego i tylko w sytuacji, gdy kwota wszystkich płatności przekracza 5.000 euro.

     Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi szacuje, że w wyniku opisanej wyżej redukcji kwota krajowych płatności uzupełniających za 2012 r. ulegnie zmniejszeniu o ok. 101 mln euro.

     Ponadto przypominamy, że począwszy od 2012 r. ARiMR nie będzie wysyłała decyzji o przyznaniu dopłat bezpośrednich do tych producentów rolnych, których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane, uwzględniają ich żądania i nie wymagają składania jakichkolwiek wyjaśnień, chyba że beneficjent zażąda doręczenia mu takiej decyzji. Agencja przekazując na rachunek bankowy producenta rolnego należne mu dopłaty bezpośrednie, w tytule przelewu umieści informację, iż decyzja o ich przyzaniu nie zostanie faktycznie doręczona.

3 grudnia 2012 r.