Strona wykorzystuje pliki cookies, w celu realizacji usług oraz w celach statystycznych . W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
top header
Dziś jest 19.07.2019
drukuj

Zakup ziemi na wkład gruntowy do RSP - bez preferencyjnego kredytowania

     W dniu 12.06.2012 r. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wydał Zarządzenie Nr 55/2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Warunków i zasad udzielania kredytów z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania" oraz "Wykazu działalności w zakresie rolnictwa i przetwórstwa produktów rolnych wspomaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w postaci dopłat do oprocentowania kredytów" oraz "Zasad udzielania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa gwarancji oraz poręczeń spłaty kredytów bankowych".

     W/w zarządzeniem, które obowiązuje od 13.06.2012 r. dokonano zmiany zarządzenia Nr 121/2010 z 10.11.2010 r., polegającej na usunięciu w dziale III dotyczącym zasad udzielania kredytów na zakup gruntów rolnych - symbol KZ w rozdziale 1 ust. 4 przepisu określającego, iż zakup użytków rolnych może dotyczyć również zakupu użytków rolnych w celu wniesienia ich jako wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej.

     Oznacza to, że obecnie członkowie RSP zostali pozbawieni prawa do ubiegania się o kredyt preferencyjny na zakup gruntów rolnych z przeznaczeniem ich na wkłady gruntowe do spółdzielni.

     Uznając powyższą decyzję za wysoce szkodliwą dla środowiska RSP i stanowiącą kolejny przykład nierównego traktowania, a nawet dyskryminacji rolników zrzeszonych w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych w stosunku do rolników prowadzących rodzinne gospodarstwa rolne, Prezes Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP Krzysztof Kokoszkiewicz, w piśmie z dnia 29.06.2012 r. skierował protest w tej sprawie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego o następującej treści:

L.dz. 183/KK/2012                                                              Warszawa, dnia 29 czerwca 2012 r.

                                                                                             Szanowny Pan

                                                                                             Marek SAWICKI

                                                                                             Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

                                                                                             W a r s z a w a

     Uprzejmie informuję Pana Ministra, że do Krajowego Związku Rewizyjnego RSP dotarły informacje o wprowadzeniu przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  Zarządzeniem Nr 55/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r. zmian do Zarządzenia Nr 121/2010  z dnia 10 listopada 2010 r. określającego warunki i zasady udzielania kredytów z dopłatą ARiMR do oprocentowania.

     Zmiany te polegają na wykreśleniu w dziale III w/w Zarządzenia, dotyczącego zasad udzielania kredytów na zakup użytków rolnych - symbol nKZ, w rozdziale  I ust. 4 przepisu określającego, iż zakup użytków rolnych może dotyczyć również zakupu użytków rolnych w celu wniesienia ich jako wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej.

     W pismach kierowanych do banków obsługujących kredyty preferencyjne na cele rolnicze np. przez  Spółdzielczą Grupę Bankową SGB Bank SA w Poznaniu  do zrzeszonych banków spółdzielczych podaje się, że w/w zmiany wynikają ze stanowiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  uwzględniającego politykę państwa odnośnie kształtowania ustroju rolnego, w tym poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych prowadzonych przez rolników indywidualnych, zgodnie z którym brak jest uzasadnienia do wspierania kredytem z dopłatami ARiMR do oprocentowania inwestycji polegających na zakupie użytków rolnych w celu wniesienia ich jako wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej.

     W związku z powyższym z warunków i zasad udzielania kredytów z linii nKZ usunięta została możliwość preferencyjnego kredytowania zakupu użytków rolnych w celu wniesienia ich jako wkład do rolniczej spółdzielni produkcyjnej.

     W ocenie Rady i Zarządu Krajowego Związku Rewizyjnego RSP, powyższa decyzja Prezesa ARiMR podjęta, jak wynika z w/w korespondencji bankowej, w uzgodnieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest wyrazem nierównego traktowania, a nawet dyskryminacji rolników zrzeszonych w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych w stosunku do rolników prowadzących rodzinne gospodarstwa rolne.

     Sprawa jest dla nas szczególnie niepokojąca, bowiem usunięcie obowiązującego od dłuższego czasu przepisu umożliwiającego członkom RSP uzyskanie kredytu preferencyjnego na zakup użytków rolnych w celu wniesienia ich jako wkład gruntowy do spółdzielni, rozszerza zakres ograniczeń możliwości powiększenia obszaru gruntów rolnych użytkowanych przez zespołowe gospodarstwa spółdzielcze.

     Inne ograniczenia w nabywaniu gruntów przez spółdzielnie np. z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ANR wynikają z przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotyczących limitu antykoncentracyjnego 500 ha oraz wyłączenia członków RSP z możliwości uczestniczenia w przetargach ograniczonych na sprzedaż gruntów rolnych.

     Działając w obronie interesów rolniczych spółdzielni produkcyjnych i zrzeszonych w nich członków wyrażamy zdecydowany protest wobec decyzji Prezesa ARiMR i zwracamy się do Pana Ministra o wyjaśnienie merytorycznych przesłanek ich podjęcia.

     W naszej ocenie omawiane regulacje prawne pozostawiają duże wątpliwości co do ich zgodności z konstytucyjną zasadą stwarzania przez Państwo równych warunków prowadzenia działalności przez wszystkie podmioty gospodarcze i powinny być wycofane z obiegu prawnego.

                                                                                                                  Z poważaniem,

                                                                                                             PREZES ZARZĄDU

                                                                                  Krajowego Związku Rewizyjnego RSP

                                                                                                     /-/ Krzysztof Kokoszkiewicz

     Dodatkowo informujemy, że przedmiotowa sprawa przekazana została Panu Posłowi na Sejm RP Romualdowi Ajchlerowi z prośbą o podjęcie interwencji poselskiej w obronie interesów środowiska RSP.