Międzybranżowy Związek Rewizyjny Spółdzielczości z/s w Częstochowie

Al. Armii Krajowej 64, 42-200 Częstochowa

tel./fax. (34) 325-51-07

e-mail: mzrsczestochowa@wp.pl

     Międzybranżowy Związek Rewizyjny Spółdzielczości został utworzony w dniu 6 czerwca 1995 r. i jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000213524 oraz na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Radzie Biegłych Rewidentów w Warszawie pod nr 1817.

Przedmiotem działalności Międzybranżowego Związku jest:

-   reprezentowanie interesów członków spółdzielni i ich organizacji wobec organów władzy państwowej;

-   przeprowadzanie lustracji w spółdzielniach;

-   prowadzenie szkoleń;

-   opiniowanie projektów aktów prawnych;

-   prowadzenie badań i weryfikacji sprawozdań finansowych i innych ekspertyz ekonomiczno-finansowych.

Związek jest reprezentowany przez Zarząd w składzie:

-    Prezes Zarządu             - Witold Koćwin;

-    Z-ca Prezesa Zarządu   - Sabina Michalak - biegły rewident - nr ewidencyjny 6488;

-    Członek Zarządu           - Gustaw Piśkiewicz.

                                        ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY