Strona wykorzystuje pliki cookies, w celu realizacji usług oraz w celach statystycznych . W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
top header
Dziś jest 27.01.2020
drukuj

Uchwała w sprawie wysokości oraz trybu i terminu wnoszenia składek członkowskich za 2012 r.

UCHWAŁA Nr 193/2011

Rady Krajowego Związku Rewizyjnego

Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych

z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie: wysokości oraz trybu i terminu wnoszenia składek członkowskich za 2012 r.

Na podstawie § 40 ust. 2 statutu Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Podstawę ustalania składki rocznej na wykonywanie zadań statutowych Krajowego Związku dla członków wymienionych w § 8 ust. 1 pkt 1 statutu stanowi łączna liczba pracujących członków i kandydatów na członków, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

2. Wysokość składki, w zależności od liczby członków, o której mowa w ust. 1, wynosi:

           do 15 członków - 1 800,00 zł,

         16 - 25 członków - 2 300,00 zł,

         26 - 50 członków - 3 300,00 zł,

         51 - 75 członków - 3 800,00 zł,

       76 - 100 członków - 4 800,00 zł,

powyżej 100 członków - 5 600,00 zł.

3. Podstawę ustalania składki rocznej na wykonanie zadań statutowych Krajowego Związku dla wojewódzkich i regionalnych związków rewizyjnych oraz innych organizacji zrzeszających spółdzielnie, wymienionych w § 8 ust. 1 pkt 3 statutu stanowi liczba zrzeszonych spółdzielni według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

4. Wysokość składki, o której mowa w ust. 3, wynosi 200,00 zł od każdej zrzeszonej spółdzielni.

5. Wysokość składki dla spółdzielni utworzonych jako grupy producentów rolnych działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, z późn. zm.) zrzeszonych w Krajowym Związku wynosi 1 000,00 zł.

6. Wysokość składki dla innych, niż wymienione w ust. 1, 3 i 5 spółdzielni, jednostek oraz organizacji społecznych i gospodarczych zrzeszonych w Krajowym Związku ustalana jest odrębnie przez Radę na wniosek Zarządu Krajowego Związku.

§ 2

1. Podstawę ustalania składek dla członków, o których mowa w § 1 ust. 1 i 3 przystępujących do Krajowego Związku w ciągu roku stanowi odpowiednio liczba członków pracujących lub liczba zrzeszonych spółdzielni według stanu na dzień podjęcia uchwały o przystąpieniu do Krajowego Związku.

2. W przypadku przystąpienia do Krajowego Związku w II półroczu 2012 r. wysokość składek, o których mowa w § 1 ust. 2, 4 i 5 wynosi 50 % kwot wymienionych w tych przepisach.

§ 3

1. Składki, o których mowa w § 1 i 2 powinny być przekazane do Krajowego Związku w czterech ratach kwartalnych, w następujących terminach:

1) do 15 lutego,

      2) do 15 maja,

      3) do 15 sierpnia,

      4) do 15 listopada.

2. Zarząd Krajowego Związku, na umotywowany wniosek spółdzielni, innej organizacji spółdzielczej lub jednostki zrzeszonej w Krajowym Związku może wyrazić zgodę na opłacanie składek w innych terminach niż wymienione w ust. 1.

3. Składki, o których mowa w § 1 ust. 4 mogą być przekazywane na konto bankowe lub do kasy Krajowego Związku przez wojewódzkie i regionalne związki rewizyjne albo bezpośrednio przez spółdzielnie zrzeszone w tych związkach.

§ 4

Członkowie, o których mowa w § 1 ust. 3 i 5 mogą deklarować i przekazywać do Krajowego Związku w ramach składek wyższe kwoty, niż wymienione w § 1 ust. 4 i 5, o ile w ramach odrębnych wzajemnych uzgodnień zakres udzielanej przez Krajowy Związek pomocy w ich działalności statutowej przekraczać będzie działalność określoną w rocznym planie Krajowego Związku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

   Sekretarz Rady                                                                                              Przewodniczący Rady

  /-/ Władysław Kołodziej                                                                                      /-/ Zygmunt Paśnik