Strona główna

Przejściowa pomoc dla producentów owoców i warzyw

Informujemy, że Komisja Europejska zezwoliła na przejściowe wsparcie w sektorze owoców i warzyw producentów poszkodowanych w związku z kryzysem na rynku warzywnym wywołanym wybuchem epidemii enteromorficznego szczepu bakterii Escherichia coli (EHEC). Zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 585/2011 z 17.06.2011 r. ustanawiającym tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia sektora owoców i warzyw (Dz. Urz. UE L 160 z 18.06.2011), wsparcie z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC (pełny tekst rozporządzenia - kliknij tutaj) obejmuje działania związane w z: wycofaniem z rynku produktów; z niezbieraniem; z zielonymi zbiorami. Mechanizm ten obejmuje następujące produkty: ogórki, sałata, endywia o liściach karbowanych i szerokolistna, pomidory, słodka papryka, cukinia.

      W związku z powyższym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał w dniu 21.06.2011 r. rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw(Dz. U. Nr 130, poz. 750).  

      Zgodnie z w/w rozporządzeniem pomoc udzielana jest na działania związane:

-  ze zbieraniem zielonych plonów tzw. zielony zbiór, który oznacza łączne zbiory nienadających się do sprzedaży produktów na danym obszarze przeprowadzane przed rozpoczęciem normalnych zbiorów. Produkty te nie mogą być uszkodzone przed rozpoczęciem zielonych zbiorów z powodu warunków klimatycznych, choroby lub innych powodów. Działanie to obejmuje przeprowadzenie zabiegu uprawowego polegającego na wprowadzeniu do gleby, niedojrzałych produktów pochodzących z uprawy objętej tym działaniem albo przeznaczeniu na kompost niedojrzałych produktów pochodzących z tej uprawy, albo

-  z niezbieraniem plonów - oznacza to sytuację, w której z danego obszaru nie pozyskuje się produkcji w celach handlowych w trakcie normalnego cyklu produkcyjnego. Działanie to obejmuje przeprowadzenie na uprawie zabiegu uprawowego polegającego na wprowadzeniu produktów do gleby.

-  wycofaniem - które polega na wycofaniu ze sprzedaży (nieprzeznaczania do sprzedaży) warzyw. Czynność realizowana jest przez uznane organizacje producentów i producentów indywidualnych, którzy decydują o niuewystawianiu na sprzedaż wytwarzanych przez swoich członków lub przez siebie produktów.

Uwaga! Wycofania można dokonać tylko do odbiorców ujętych w Rejestrze uznanych organizacji charytatywnych i uprawnionych innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych, dostępnym na stronie internetowej ARR. Inne działania w tym zakresie nie są uważane za wycofanie.

      Powyższe czynności mogą się odbywać tylko i wyłącznie w obecności kontrolera OT ARR.

      W związku z powyższym o zamiarze przeprowadzenia w/w działań należy powiadomić dyrektora OT ARR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy -  najpóźniej na dzień przed jej dokonaniem do godz. 10. Powiadomienie dokonywane jest w formie pisemnej, za pomocą faxu lub pocztą elektroniczną na formularzu opracowanym i udostępnianym przez ARR. Oryginał powiadomienia należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Uwaga! - wszystkie powiadomienia należy złożyć do ARR najpóźniej do dnia 29 czerwca 2011 r. do godz. 10.00.

      Uczestnikami mechanizmu "Wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC" są:

1)     producenci owoców i warzyw niebędący członkiem organizacji producentów owoców i warzyw.

2)     organizacje producentów owoców i warzyw uznane decyzją Marszałka Województwa.

Wysokość wsparcia

Wsparcie unijne do niezbierania i zielonego zbioru wynosi:

Produkt (kod)

Maksymalna stawka wsparcia na hektar

Pomidory CN 0702 00 00

52 085 euro

Ogórki CN 0707 00 05

36 896 euro

Sałata CN 0705 11 00 i CN 0705 19 00 oraz endywie o karbowanych liściach i endywii szerokolistnej (Batavian) CN 0705 29 00

25 031 euro

Papryka słodka CN 0709 60 10

34 634 euro

Cukinia CN 0709 90 70

13 767 euro

Wsparcie unijne do wycofania z rynku wynosi:

Produkt (kod)

Maksymalne wsparcie (Euro/100 kg)

Pomidory CN 0702 00 00

33,2 euro/100 kg

Ogórki CN 0707 00 05

24 euro/100 kg

Sałata CN 0705 11 00 i CN 0705 19 00 oraz endywie o karbowanych liściach i endywii szerokolistnej (Batavian) CN 0705 29 00

38,9 euro/100 kg

Papryka słodka CN 0709 60 10

44,4 euro/100 kg

Cukinia CN 0709 90 70

29,6 euro/100 kg

Forma i termin złożenia wniosku o udzielenie wsparcia

1)     Uczestnicy mechanizmu, którzy podejmowali w/w działania składają "Wniosek o udzielenie wsparcia w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC" do dnia 11 lipca 2011 r.

2)     Organizacja producentów owoców i warzyw oraz producent owoców i warzyw niebędące członkiem organizacji producentów owoców i warzyw, którzy dokonali zielonych zbiorów albo niezbierania w terminie od 26.05.2011 r. do 21.06.2011 r. do wniosku obowiązani są załączyć:

- oświadczenie o niezbieraniu plonów/zbieraniu zielonych plonów,

- kopię protokołu strat poniesionych w w/w okresie, w sytuacji, gdy prowadzona jest pełna ewidencja finansowo-księgowa (dokument należy potwierdzić za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wnioskodawcy).

3)     Producent owoców i warzyw niebędące członkiem organizacji producentów owoców i warzyw, który dokonał wycofania z rynku w w/w okresie do wniosku dołącza oświadczenie odbiorcy produktów wycofanych z rynku - dotyczy nieodpłatnego przekazania produktu w okresie od 26.05.2011 r. do 21.06.2011 r.

4)     Producent owoców i warzyw niebędące członkiem organizacji producentów owoców i warzyw lub organizacja producentów owoców i warzyw, którzy podjęli działania objęte mechanizmem wsparcia w terminie do 30.06.2011 r. - składają wnioski o udzielenie wsparcia na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARR wraz ze Świadectwem przyjęcia (dotyczy wycofania z rynku).

5)     Jeżeli organizacja producentów owoców i warzyw oraz producent owoców i warzyw niebędący członkiem organizacji producentów owoców i warzyw prowadzili działania objęte wsparciem w okresie od 26.05. do 30.06.2011 r. - składają jeden wniosek w nieprzekraczalnym terminie do 11 lipca 2011 r.

Informujemy, że warunki uczestnictwa w mechanizmie "Wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC" wraz z obowiązującymi wzorami formularzy: wniosku, powiadomień i oświadczeń są dostępne na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl 


KRAJOWY ZWIĄZEK REWIZYJNY ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa

Telefon/fax.: (22) 826-75-91
(22) 826-26-74
(22) 826-26-75
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.