Jak zostać członkiem Krajowego Związku?

Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych jest dobrowolną i samorządną organizacją spółdzielczą, działającą na podstawie ustawy - Prawo spółdzielcze i innych ustaw oraz przyjętego przez siebie statutu.

Członkami Krajowego Związku mogą być:

Krajowy Związek może zrzeszać również zgodnie z przepisami prawa podmioty zagraniczne, których zakres działalności odpowiada przedmiotowi działania Krajowego Związku.

Podstawą przyjęcia do Krajowego Związku jest złożenie przez zainteresowaną spółdzielnię lub inną jednostkę organizacyjną pisemnej deklaracji wraz z uchwałą walnego zgromadzenia spółdzielni, a w odniesieniu do innych jednostek lub organizacji - upoważnionego organu statutowego, potwierdzającą wolę przystąpienia do Krajowego Związku.

Członkostwo w Krajowym Związku powstaje z chwilą podjęcia przez Zarząd Związku uchwały w tej sprawie i wymaga wniesienia wpisowego w wysokości 300 zł w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o przyjęciu w poczet członków.

Jednym z podstawowych obowiązków członków Krajowego Związku jest okresowe wpłacanie składek na wykonywanie zadań statutowych Związku na zasadach i w wysokościach określanych corocznie w uchwałach Rady Krajowego Związku.

W 2013 r. obowiązuje uchwała Nr 208/2012 Rady Krajowego Związku Rewizyjnego Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych z dnia 18 grudnia 2012 r.

 

Członkowie Krajowego Związku mają prawo:

Ponadto terminowe regulowanie składek członkowskich upoważnia członków Krajowego Związku do:

Wzór deklaracji członkowskiej

Wzór uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni